CAO-akkoord

Cao-website
Dit cao-hoofdstuk op de Hibin-website, omvat de volledige cao-tekst, vragen en antwoorden voor werknemers en werkgevers (beide beschikbaar vanaf medio februari), een overzicht van cao-nieuws en -activiteiten en twee dossiers (loon- en functiesysteem en duurzame inzetbaarheid). 

De twee dossiers bevatten specifieke informatie voor p&o’ers, waaronder foldermateriaal, filmpjes en animaties die kunnen worden gebruikt in de communicatie met werknemers, ervaringsverhalen van andere p&o’ers, tips en toegang tot praktische checklist en instrumenten.

Akkoord Hibin cao
Partijen betrokken bij de Hibin cao voor werknemers werkzaam in de bouwmaterialengroothandel, te weten Koninklijke Hibin ter ene zijde en FNV, CNV Dienstenbond en De Unie ter andere zijde, hierna te noemen partijen, hebben op 5 december een akkoord bereikt over de verlenging van de cao Hibin die afliep per 31/12/2016. De navolgende set afspraken zullen deel uitmaken van deze cao. 
 
Looptijd 
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1/1/2017 – 31/12/2018. 
 
Salarissen 
De werkelijk betaalde salarissen worden verhoogd: 
- per 1 december 2017: 1,5% structureel 
- per 1 januari 2018: 2% structureel 
Werknemers met een fulltime contract per 31 december 2017 ontvangen een eenmalige uitkering van bruto € 500 over 2017. Voor deeltijdwerknemers en werknemers die in de loop van 2017 in dienst zijn getreden geldt deze uitkering naar rato.

Pilot nieuwe werktijdenregeling 
Partijen starten per 1/3/2018 een pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Daarmee wordt beoogt door slimmer roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van werknemers en het voorkomen en verminderen van overwerk en het gebruik van flexkrachten. De pilot moet tevens leiden tot goede en praktische (werk)afspraken rondom verruiming van de normale arbeidstijden uit artikel 3.1 cao. De pilot eindigt op 31/12/2018. De resultaten worden in het laatste kwartaal van 2018 geëvalueerd. De evaluatie geldt als inbreng bij de besprekingen voor de daaropvolgende cao. Voor de nadere afspraken over deze pilot en nieuwe werktijdenregeling zie de bijlage 'Pilot Nieuwe Werktijdenregeling'.

Nieuw Loon- en Functiesysteem 
In 2017 heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht voor een nieuw gemoderniseerd Loon- en Functiesysteem. Per 1/1/2019 zal dit nieuwe systeem het huidige systeem uit de cao vervangen. Partijen spreken af dat in de loop van 2018 werkgevers die vallen onder deze cao alle functies in het bedrijf aan de hand van dit nieuwe systeem beschrijven en waarderen. Eventuele wijzigingen die hierdoor optreden in de beloningen van de medewerkers worden per 1/1/2019 van kracht.
Het nieuwe Loon- en Functiesysteem bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Een functieboek met functieomschrijvingen; 
• Een inschalings- en salarisgarantieregeling;
• Een procedure bij bezwaar en beroep;
• Salaristabellen; 
• Een beoordelingsafhankelijk beloningssysteem; 

De onderdelen staan in de betreffende bijlagen bij dit akkoord. 

Onderstaand schema bevat een aantal peildata en is een hulpmiddel.
  • 1/1/18 - peildatum start functiebeschrijvingen in de bedrijven
(Per functie wordt inzichtelijk gemaakt of er een passende functie in het functieboek is of dat er een organisatie specifieke functie opgesteld moet worden. Indien er een passende functie voorhanden is in het functieboek, hoeft er geen functiebeschrijving te worden opgesteld. De medewerker krijgt de functie uit het functieboek toegewezen met de daarbij behorende indeling.)
  • 1/5/18 - peildatum gereed functiebeschrijvingen
(Indien er geen passende functie voorhanden is in het functieboek, dient er een organisatie specifieke functie te worden opgesteld.)
  • 1/5/18 - peildatum start functiewaarderingen in de bedrijven
(Indien de functie uit het functieboek van toepassing is, hoeft de functie niet gewaardeerd te worden. Dezelfde indeling als in het functieboek is van toepassing. Indien het een organisatie specifieke functie betreft kan deze worden ingedeeld door middel van taakvergelijkend indelen of de MNT-methode uit het functieboek.)
  • 1/10/18 - peildatum gereed functiewaarderingen
(Alle medewerkers ontvangen een bevestiging van de functie die zij vervullen met de bijbehorende indeling met daarbij de mogelijke gevolgen voor het salaris. De medewerker heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen conform de vastgestelde bezwaar- en beroepsprocedure.)
  • 1/1/19 - invoering nieuwe beloningsstructuur in de cao. 
 
Functiematrix
 
Jeugdlonen 
Per 1/7/2017 en 1/7/19 wordt de Wet Minimum Loon (WML) gewijzigd. De wettelijke leeftijd waarop het volledig minimumloon geldt, gaat in 2 stappen naar beneden van 23 naar 21 jaar. De jeugdlonen uit de cao zullen hieraan worden aangepast per 1/7/2017 en 1/7/19. 
Partijen spreken af in 2018 een onderzoek te doen naar de financiële gevolgen van een systeem van jeugdlonen waarbij de verhouding van de jeugdlonen per leeftijdsjaren in de cao Hibin identiek is aan die van de jeugdlonen in het wettelijk stelsel van het minimumloon. Deze voorstellen moeten een voor werkgevers en werknemers acceptabel en passend stelsel van jeugdlonen bevatten en moeten leiden tot een nieuw en verbeterd systeem van jeugdlonen in de cao per 1/1/2019.
 
Gelijke beloning voor payrollers 
De cao regelt in art. 9.5 gelijke beloning voor uitzendkrachten. Partijen spreken af deze bepaling uit te breiden met medewerkers die via payrol bedrijven en op basis van detachering werkzaam zijn.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers in de groothandel in bouwmaterialen 
Partijen gaan zich er gezamenlijk voor inzetten werknemers die werken in de bouwmaterialengroothandel te helpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven. Dit is belangrijk omdat iedereen het steeds drukker krijgt, veranderingen sneller gaan, er steeds vaker van baan wordt gewisseld en er ook langer moet worden doorgewerkt. Dit vraagt aanpassingsvermogen en veranderingsbereidheid van werknemers maar ook om investeren: zorgen dat kennis en vaardigheden "up to date” zijn, het werk leuk en uitdagend blijft en medewerkers gezond en vitaal zijn. Dat gaat niet van zelf. Partijen gaan daarbij helpen met een modernere cao met afspraken die daarbij ondersteunen. Zij gaan daarvoor duurzame inzetbaarheid een terug kerend thema maken bij de onderhandelingen.
  • Er is medio 2017 een advies uitgebracht door een cao-werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. Partijen zullen ook in 2018 gezamenlijk werken aan de verdere uitwerking van dit advies. Werkgevers en medewerkers in de bouwmaterialenhandel zullen daarbij op de hoogte worden gehouden middels de informatie campagne "Werk in Uitvoering”. De kosten van deze campagne worden betaald vanuit het Fonds Collectieve Belangen Handel in Bouwmaterialen (FCB).
  • Er zullen in het jaar 2018 100 zgn. "scans” worden aangeboden aan even zoveel werknemers in de sector (Voor zover door de werkgever premie wordt afgedragen aan het FCB). Elk "scan” bestaat uit meerdere ontwikkelgesprekken met een onafhankelijke loopbaancoach. De "scans” helpen werknemers bij een oriëntatie op hun huidige werksituatie en een perspectief op hun verdere mogelijkheden. Van de 100 "scans” worden er in beginsel 50 rechtstreeks aan de medewerkers aangeboden en 50 via de werkgever in 2 á 3 bedrijfstrajecten. Werknemers en bedrijven die hiervan gebruik maken ontvangen een advies op maat. De kosten worden betaald door het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Werkgevers die deelnemen aan een bedrijfstraject ontvangen een analyse en rapportage op bedrijfs- en sectorniveau. De uitkomsten van en de ervaringen met de trajecten moeten leiden tot een bewezen effectieve methode met ondersteunende instrumenten ten behoeve van een sectorale aanpak.
  • Partijen zullen bij hun gesprekken in 2018 over ondersteunende maatregelen o.a. onderzoeken of bestaande cao-afspraken ten aanzien van oudere werknemers beter kunnen waardoor deze groep medewerkers waar nodig worden geholpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven en daardoor van toegevoegde waarde blijven voor henzelf en de organisaties waar zij werken. Daarbij gaat het om art. 9.4 cao (overwerk 50+ en seniorendagen) als ook om de mogelijkheid om voor deze groep te komen tot een "80/90/100-regeling” of een variant daarop. 
Vakbondscontributie 
De werknemer die lid is van een vakvereniging kan de werkgever schriftelijk verzoeken een bedrag van zijn brutoloon ter grootte van het door hem betaalde bedrag aan vakbondscontributie in het betreffende kalenderjaar als eindheffing aan te wijzen. De werknemer hoeft over dit bedrag geen 
belasting te betalen en ontvangt dit bedrag netto. De werknemer overlegt voor het eind van het jaar bij het schriftelijk verzoek het bewijs van betaling van de jaarcontributie van het lidmaatschap van de vakvereniging en eventueel verdere benodigde informatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen.

Participatiewet 
Partijen zullen in gezamenlijkheid onderzoeken op welke wijze en rekening houdend met de sector specifieke omstandigheden invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen vanuit de Participatiewet. Partijen hebben de intentie om gedurende de looptijd van de cao in het kader van de Participatiewet tot afspraken te komen over hoe de branche het voor haar berekende gedeelte van de te realiseren arbeidsplaatsen voor zijn rekening neemt alsmede over de monitoring daarvan.
 
Verhoging FCB-premie 
De door werkgevers aan het Fonds Collectieve Belangen Groothandel in Bouwmaterialen af te dragen premie wordt met het oog op de in dit akkoord opgenomen activiteiten voor het heffingsjaar 2018 verhoogd van 0,2% naar 0,25%. 

(5/12/2017)

Over deze website
Deze website is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede bekostigd vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van werkgevers in de bouwmaterialengroothandel door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Het FCB richt zich onder andere op een goede uitvoering en een zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de cao.
Voor Koninklijke Hibin zijn cao en arbeidsvoorwaarden speerpunten van het beleid. Het beleidsplan Arbeidsvoorwaarden biedt meer achtergrondinformatie.

Inschalings- en salarisgarantieregeling

Procedure bij bezwaar en beroep

Salaristabellen

Lees hier de bijlage Salaristabellen.

Beoordelingsafhankelijke beloning

Lees hier de bijlage Beoordelingsafhankelijke beloning. Download hier de beslisboom die bedrijven helpt te bepalen of zij we/niet aan de pilot beoordelingsafhankelijk belonen willen deelnemen.

Pilot nieuwe arbeidstijdenregeling

Lees hier de bijlage Pilot nieuwe arbeidstijdenregeling. Om het gemakkelijker te maken voor bedrijven om te bepalen of zij aan de pilot willen deelnemen, heeft Hibin een Beslisboom ontwikkeld.