Kerncijfers 2019 bedrijfstakregelingen Hibin

‹ Terug
03 januari 2019
De kerncijfers voor 2019 van de bedrijfstakregelingen (pensioenfonds en FCB Hibin) zijn bekend. Ook vindt u hier een verwijzing naar de sectorpremie met de percentages voor de premie sectorfonds WW en WHK.
PENSIOEN
De pensioengegevens voor 2019 vindt u hier:
http://werkgevers.bpfhibin.nl/uploads/pdfs/2019/Premiesheet%202019.pdf

SOCIAAL FONDS (FCB)
De premie voor het Sociaal Fonds (FCB Hibin) bedraagt in 2019 0,2%.

ARTIKEL 6 CAO FCB Hibin: Financiering 
1)Ter financiering van de in artikel 4 van deze CAO genoemde activiteiten is de werkgever verschuldigd: 
a)een jaarlijkse bijdrage van 0,1 % van het heffingsloon. Het heffingsloon is gelijk aan het voor de onderneming van de werkgever geldende brutoloon SV over het voorafgaande kalenderjaar tot maximaal 1,5 x het maximum-dagloon voor de premieheffing ingevolge de Werkloosheidswet, herleid tot een jaarbedrag dat geldt voor de onderneming van de werkgever. Op dit dagloon wordt niet in mindering gebracht het bedrag dat bij de premieheffing ingevolge de Werkloosheidswet buiten aanmerking blijft ingevolge het bepaalde in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen; 
b)een bijdrage van 0,1 % van het onder a genoemde heffingsloon ten behoeve van de activiteiten als bedoeld in artikel 4 sub e tot en met i. 
2)De werkgever is verplicht de in het eerste lid bedoelde bijdrage te voldoen aan de administrateur van de Stichting zonder inhouding op het loon van de werknemer. 

Het maximumdagloon  op jaarbasis bedraagt voor 2019 € 55.927.
De premie van 0,2% is voor rekening werkgever.

SECTORPREMIES
De sectorcode van de Groothandel in Bouwmaterialen is 41.
De sectorpremies 2019 vindt u hier:
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/nota-premievaststelling-sectorfondsen-2019.pdf