Aanvalsplan Arbeidsongevallen

‹ Terug
07 mei 2019
De Stichting Arbeidsongevallen heeft een Aanvalsplan gelanceerd om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Jaarlijks gebeuren er in Nederland ongeveer 450.000 arbeidsongevallen, waarbij 220.000 mensen letsel oplopen en minimaal een dag verzuimen. Het aantal arbeidsongevallen is afgelopen jaar toegenomen.
Het aanvalsplan van Stichting Arbeidsongevallen omvat zes deelplannen:

Deelplan 1: Verplicht veiligheidsverbeterplan als sanctie
Veiligheidsverbeterplannen naast of in plaats van een geldboete kunnen bij
arbeidsongevallen bij wet als sanctie opgelegd worden door Inspectie SZW of OM.

Deelplan 2: Ongeval niet gemeld bij Inspectie SZW = geen dekking verzekering
Meldingsplichtige arbeidsongevallen die niet gemeld zijn bij Inspectie SZW worden door
verzekeraars niet in behandeling genomen. Alle verzekeraars In Nederland leggen dat in
2019 vast in de Algemene Voorwaarden voor bedrijfsverzekeringen.

Deelplan 3: Investeringsplicht + subsidie i.p.v. boete bij niet-melden ongeval
De boete voor te laat of niet gemelde arbeidsongevallen wordt afgeschaft en omgezet in een
investeringsplicht met investeringsvoucher van de overheid voor de bekostiging van extern
toezicht in een publieke-private samenwerking. Veiligheid kost geen geld, maar veiligheid
levert geld op.

Deelplan 4: Algemene ongevallenverzekering voor werkenden in Nederland
Wie betaald of onbetaald werk verricht in Nederland, ongeacht nationaliteit en woonplaats,
is verplicht verzekerd voor (arbeids)ongevallen met dodelijke afloop of blijvende invaliditeit
welke plaatsvinden van, naar en tijdens dat werk in Nederland. Eenmalig uit te keren vaste
bedragen belastingvrij voor de nabestaanden (echtgenoten, partners en uit- en thuiswonende
kinderen) van de vrijwilliger, werknemer, ZZP-er of zelfstandig ondernemer. Betaling
geschiedt uit de algemene middelen. Voor eventuele extra schade blijft mogelijkheid bestaan
om een aansprakelijkheidsprocedure te starten voor het meerdere.

Deelplan 5: Versnelde procedure erkenning aansprakelijkheid
Procedure voor erkenning van aansprakelijkheid na een arbeidsongeval wordt versneld door
invoering van een verplichte checklist. Op basis daarvan kunnen feiten eerder gepubliceerd
worden welke nodig zijn voor de civielrechtelijke erkenning van aansprakelijkheid. De
schadeloosstelling kan daardoor eerder starten. Het lange wachten voor slachtoffers en
nabestaanden kan daarmee aanzienlijk verkort worden. Onderzoek van feiten en scenario’s
voor bestuurs- of strafrechtelijke vervolging wordt losgekoppeld van feitenonderzoek voor
de civielrechtelijke erkenning van aansprakelijkheid.

Deelplan 6: Een verplichte ARBO-kijk op verkeersongevallen
Verkeersongevallen waarbij mensen letsel oplopen of zelfs overlijden terwijl men onderweg
is vanwege het werk kwalificeren als arbeidsongevallen en worden daarom altijd (ook)
onderzocht door Inspectie SZW.