Cao voor de Handel in Bouwmaterialen

‹ Terug

6. Werkafspraken tussen de Cao-partijen

6.1 Periodiek overleg
De Cao-partijen praten regelmatig - ten minste tweemaal per jaar - over de economische vooruitzichten van de bedrijfstak. Dit overleg is vooral bedoeld om adequaat in te spelen op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de branche.
Er komt een paritaire commissie die zal worden belast met de problematieken rondom de naleving van de CAO door bedrijven. Deze commissie dient als beoordelings- en beslissingscollege bij problemen ten aanzien van de CAO-naleving bij bedrijven. Werknemers zullen zich met klachten over de naleving van de CAO rechtstreeks tot deze commissie kunnen wenden. CAO-partijen zullen nadere afspraken maken over de werkwijze van deze commissie.
Partijen zullen gezamenlijk de werknemers rechtstreeks informeren over de gemaakte CAO-afspraken.

6.2 Tegengaan concurrentiebeding
De Cao-partijen roepen werkgevers op om terughoudend en selectief om te gaan met het opleggen van een concurrentiebeding aan nieuwe werknemers.

6.3 Gezondheidsbeleid
Partijen spreken af dat de werkgever een actief beleid voert om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid zal de werkgever zich maximaal inspannen om de betrokken medewerker te re-integreren. De werkgever zal haar verzuimbeleid vastleggen in een verzuimregeling bij arbeidsongeschiktheid die vervolgens ter instemming wordt voorgelegd aan de OR/PVT. 

6.4 Re-integratie arbeidsongeschikte werknemers
Partijen zullen gezamenlijk het opdrachtgeverschap ten aanzien van re-integratie van WAO-ers en van zieke werknemers op zich nemen. De afspraken betreffen alle (onderdelen van) re-integratie contracten die gericht zijn op herplaatsing bij een nieuwe werkgever.
Dit laat onverlet dat indien werkgever en werknemer geen overeenstemming bereiken over de mogelijkheden tot herplaatsing bij de eigen werkgever, de betrokken werknemer alle mogelijkheden kan benutten die de wet hem biedt.

Bij de verdere praktische uitwerking van de afspraken  dient er ook aandacht te zijn voor de communicatie naar werkgevers en werknemers in de branche.
Partijen leggen de volgende uitgangspunten bij re-integratie in de CAO vast.
De werkgever dient, indien er geen passende arbeid beschikbaar is, de werknemer de mogelijkheid te bieden een baan te zoeken bij een andere werkgever. De werkgever biedt de arbeidsongeschikte werknemer daarvoor adequate faciliteiten aan.
 • Daaronder wordt tenminste verstaan:
 • Inspraak in het traject en keuze uit tenminste meerdere re-integratiebedrijven in de regio waar de werknemer woont.
 • De bewuste re-integratiebedrijven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Beschikken over een Privacy reglement wat door de Registratiekamer (of haar rechtsopvolger) is erkend en via deze openbaar toegankelijk is. Beschikken over een Klachtenregeling met beroepsprocedure. 
  • Tevens moet vastgelegd zijn dat bij aanvang van de dienstverlening aan de werknemer een exemplaar van de Klachtenregeling wordt overhandigd.
  • Het re-integratiebedrijf zal de cliŽnt/werknemer actief voorlichten en tevoren aantoonbaar informeren over doel en inhoud van elk traject, welke eisen aan cliŽnt gesteld worden en op welke ondersteuning hij mag rekenen van de kant van het re-integratiebedrijf.
  • Het behoort tot de vaste werkwijze dat afspraken met cliŽnten/werknemers schriftelijk worden vastgelegd. De cliŽnt/werknemer ontvangt zo snel mogelijk een afschrift hiervan.
6.5 Seniorendagen
Een paritaire werkgroep zal een voorstel voorbereiden tot het omzetten  van de seniorendagenregeling uit art. 6.1 cao naar een regeling die beantwoordt aan het doel waarvoor de regeling destijds gemaakt is.

6.6 Participatiewet
Partijen zullen in gezamenlijkheid onderzoeken op welke wijze en rekening houdend met de sector specifieke omstandigheden invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen vanuit de Participatiewet. Partijen hebben de intentie om gedurende de looptijd van de cao in het kader van de Participatiewet tot afspraken te komen over hoe de branche het voor haar berekende gedeelte van de te realiseren arbeidsplaatsen voor zijn rekening neemt alsmede over de monitoring daarvan.

6.7 Opbouw en duur WW
Partijen zullen gedurende de looptijd van de cao overleg voeren over uitwerking van de adviezen van de STAR ten aanzien van opbouw en duur WW, zoals neergelegd in de brief van de STAR aan decentrale cao-partijen d.d. 17 april 2015; kenmerk 15.00956 EH/JS.Ē

6.8 Jeugdlonen
Partijen spreken af in 2018 een onderzoek te doen naar de financiŽle gevolgen van een systeem van jeugdlonen waarbij de verhouding van de jeugdlonen per leeftijdsjaren in de cao Hibin identiek is aan die van de jeugdlonen in het wettelijk stelsel  van het minimumloon. Deze voorstellen moeten een voor werkgevers en werknemers acceptabel en passend stelsel van jeugdlonen bevatten en moeten leiden tot een nieuw en verbeterd systeem van jeugdlonen in de cao per 1 januari 2019.

6.9 Duurzame inzetbaarheid
Partijen gaan zich er gezamenlijk voor inzetten werknemers die werken in de bouwmaterialengroothandel te helpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven. Dit is belangrijk omdat iedereen het steeds drukker krijgt, veranderingen sneller gaan, er steeds vaker van baan wordt gewisseld en er ook langer moet worden doorgewerkt. Dit vraagt aanpassingsvermogen en veranderingsbereidheid van werknemers maar ook om investeren: zorgen dat kennis en vaardigheden "up to dateĒ zijn, het werk leuk en uitdagend blijft en medewerkers gezond en vitaal zijn. Dat gaat niet van zelf. Partijen gaan daarbij helpen met een modernere cao met afspraken die daarbij ondersteunen. Zij gaan daarvoor duurzame inzetbaarheid een terug kerend thema maken bij de onderhandelingen.
 • Er is medio 2017 een advies uitgebracht door een cao-werkgroep Duurzame Inzetbaarheid. Partijen zullen ook in 2018 gezamenlijk werken aan de verdere uitwerking van dit advies. Werkgevers en medewerkers in de bouwmaterialenhandel zullen daarbij op de hoogte worden gehouden middels de informatie campagne "Werk in UitvoeringĒ. De kosten van deze campagne worden betaald vanuit het Fonds Collectieve Belangen Handel in Bouwmaterialen (FCB). 
 • Er zullen in het jaar 2018 100 zgn. "scansĒ worden aangeboden aan even zoveel werknemers in de sector . Elk "scanĒ bestaat uit meerdere ontwikkelgesprekken met een onafhankelijke loopbaancoach. De "scansĒ helpen werknemers bij een oriŽntatie op hun huidige werksituatie en een perspectief op hun verdere mogelijkheden. Van de 100 "scansĒ worden er in beginsel 50 rechtstreeks aan de medewerkers aangeboden en 50 via de werkgever in 2 Š 3 bedrijfstrajecten. Werknemers en bedrijven die hiervan gebruik maken ontvangen een advies op maat. De kosten worden betaald door het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Werkgevers die deelnemen aan een bedrijfstraject ontvangen een analyse en rapportage op bedrijfs- en sectorniveau. De uitkomsten van en de ervaringen met de trajecten moeten leiden tot een bewezen effectieve methode met ondersteunende instrumenten ten behoeve van een sectorale aanpak.
 • Partijen zullen bij hun gesprekken in 2018 over ondersteunende maatregelen o.a.  onderzoeken of bestaande cao-afspraken ten aanzien van oudere werknemers beter kunnen waardoor deze groep medewerkers waar nodig worden geholpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven en daardoor van toegevoegde waarde blijven voor henzelf en de organisaties waar zij werken. Daarbij gaat het om art. 9.4 cao (overwerk 50+ en seniorendagen) als ook om de mogelijkheid om voor deze groep te komen tot een "80/90/100-regelingĒ of een variant daarop.