Vraagbaak voor werknemers

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de Hibin CAO. Kunt u de vraag die u had willen stellen niet vinden? Neem dan contact met ons op.
CAO ALGEMEEN
Hoe kom ik erachter of mijn bedrijf onder deze cao valt?
Is de cao voor alle werknemers hetzelfde?
Bestaat er een gedrukte versie van de cao?
SALARIS
Is een werkgever verplicht om de cao-verhogingen en periodieke verhogingen te betalen?
Wanneer heb ik recht op een periodieke verhoging?
Welk salaris hoort bij mijn functie?
Wat waren de loonsverhogingen de afgelopen jaren?
Hoe bereken ik het bruto-uurloon?
VERGOEDINGEN, BIJDRAGEN EN UITKERINGEN
Wat is het verschil tussen overwerk en werken op ongebruikelijke tijden?
Ben ik verplicht om over te werken?
Geldt het eerste half uur na werktijd als overwerk?
Kan mijn werkgever overwerk ook vergoeden in tijd?
Heb ik recht op vergoeding van reiskosten?
Wat kost mijn pensioenregeling en hoeveel betaalt mijn werkgever daaraan mee?
Welk bedrag moet mijn werkgever in geval van overlijden uitkeren aan mijn nabestaanden?
ZIEKTE
Heb ik bij ziekte recht op volledige loondoorbetaling?
Mag een werkgever bij ziekte de salarisbetaling opschorten?
Wordt als ik ziek ben, rekening gehouden met overwerk?
Wat gebeurt er met de vakantiedagen als ik tijdens mijn vakantie ziek word?
Wat gebeurt er met de vakantiedagen van werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden?
Heeft de werknemer tijdens ziekte recht op atv-opbouw?
Kan een werkgever ziektedagen afboeken op het vakantiesaldo van de zieke werknemer?
Kan een werkgever een zieke werknemer verbieden met vakantie te gaan?
WERK EN WERKTIJDEN
Hoeveel uur werkt een voltijder?
Vallen pauzes onder werktijd?
Op hoeveel pauze heb ik minimaal recht?
Hoe wordt het aantal atv-dagen berekend?
Vervallen atv-dagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof?
Mag een werkgever atv-dagen van werknemers inroosteren?
Kan mijn werkgever mij verplichten om ook op een koopavond of op zaterdag te werken?
VAKANTIE EN FEESTDAGEN
Is 5 mei een doorbetaalde vrije dag?
Hoeveel vakantiedagen heb ik?
Mag mijn werkgever vakantiedagen inroosteren?
VERLOF
Wat is er bepaald omtrent het ouderschapsverlof?
In welke gevallen is sprake van zorgverlof?
In de cao is verlof geregeld i.g.v. een huwelijk. Hoe zit dat bij geregistreerd partnerschap?
Mijn vrouw bevalt binnenkort. Hoeveel dagen geboorteverlof heb ik?
Op hoeveel weken zwangerschaps- of bevallingsverlof heb ik recht?
Ik ben twee weken later bevallen. Hoe zit het met mijn verlof?
IN EN UIT DIENST
Ik heb een contract voor bepaalde tijd. Hoe lang mag dit volgens de cao doorlopen?
Hoe zit het met tijdelijke contracten?
Kan een tijdelijk contract tussentijds worden beŽindigd?
Moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen als de werknemer zijn AOW-leeftijd heeft bereikt?
 
 

CAO ALGEMEEN

Hoe kom ik erachter of mijn bedrijf onder deze cao valt?

Er is geen instantie waar u kunt nagaan of een bedrijf onder de cao valt. Werkgevers zijn verplicht om zelf na te gaan of hun bedrijf onder een cao valt. In de cao staat altijd een werkingssfeerbepaling opgenomen. Deze definieert het type bedrijf dat onder de cao valt. Zie Afdeling B-1 CAO. Wanneer een van werknemer een verschil van mening heeft met een werkgever, dan kan hij dit voorleggen aan de kantonrechter. Deze zal dan ook oordelen over de cao. De cao voor de Handel in Bouwmaterialen is algemeen verbindend verklaard door de minister.

Naar boven
Is de cao voor alle werknemers hetzelfde?

Ja, iedereen die in dienst is bij een groothandel in bouwmaterialen, is werknemer in de zin van de cao. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Ook vestigingsleiders en directeuren vallen onder de cao. Alleen directeuren-grootaandeelhouders vallen daar niet onder.

Naar boven
Bestaat er een gedrukte versie van de cao?
Er bestaat geen gedrukte versie meer van de cao. U kunt de tekst als pdf downloaden en printen.
Naar boven

SALARIS

Is een werkgever verplicht om de cao-verhogingen en periodieke verhogingen te betalen?

Een werkgever die onder de cao valt, moet deze naleven. Dat betekent ook het uitbetalen van een cao-verhoging. Cao-verhogingen die in de cao staan, moeten worden betaald over het werkelijke salaris. Dat wil zeggen: ongeacht de hoogte van dat salaris. Ook als een werknemer meer verdient dan het bij zijn functie behorende cao-salaris, heeft hij recht op een cao-verhoging

Naar boven
Wanneer heb ik recht op een periodieke verhoging?

Elke werknemer verricht bepaalde taken en werkzaamheden. Op grond daarvan moet de werkgever de functie van de werknemer "indelen" volgens het functieboek uit de cao. Hierdoor weet de werknemer in welke cao-functiegroep hij zit. En welk cao-loon bij de functie hoort. De werkgever mag niet minder dan dit cao-loon betalen, wel méér.

Per 1 maart van elk jaar dient de werkgever na te gaan of zijn werknemers recht hebben op een verhoging van hun salaris tot het voor hen geldende cao-loon uit de op dat moment geldende cao-tabel. Is het salaris lager dan moet de werkgever het salaris aanvullen tot het voor de werknemergeldende cao-loon. Ligt het salaris van de werknemer hoger dan is deze verplichting er niet.

Deze verplichting is niet afhankelijk van de individuele prestaties de werknemer, behalve in geval van toepassing van art. 2.4 cao: beoordelingsafhankelijk beloning. 

Naar boven
Welk salaris hoort bij mijn functie?
In de cao staat in hoofdstuk 2 beschreven hoe u kunt nagaan welk salaris bij uw functie hoort. Daarvoor maakt u gebruik van het loon- en functiesysteem uit de cao. Uw werkgever is verplicht om u in te delen en u te vertellen in welke functiegroep u zit. Daarmee kunt u nagaan welk salaris u minimaal dient te krijgen. De cao is een minimum-cao, d.w.z. deze beschrijft waar u minimaal recht op heeft. Uw werkgever mag er naar boven van afwijken.
Naar boven
Wat waren de loonsverhogingen de afgelopen jaren?
 • 1/1/2007 1%
 • 1/12/2007 1% eenmalig over het salaris van 1/1/2007 t/m 31/12/2007
 • 2/1/2008 3%
 • 1/10/2009 1% eenmalig over het salaris van 1/7/2008 t/m 31/12/2008
 • 1/1/2010 0,5%
 • 1/7/2010 0,5%
 • 1/1/2011 0,75%
 • 1/7/2012 0,75%
 • 1/7/2015 1%
 • 1/1/2016 2%
 • 1/12/2017 1,5% + € 500 eenmalig
 • 1/1/2018 2%
 • 1/4/2019 3%
Naar boven
Hoe bereken ik het bruto-uurloon?

 

Volgens art. 5.2 cao bedraagt  de normale arbeidsduur/week 40 uur. Het normale uurloon is het weekloon gedeeld door 40 uren, dus ((12 x cao-maandloon) / 52 weken) / 40 uren. Dit is gelijk aan 0,576% van het maandsalaris.Naar boven

VERGOEDINGEN, BIJDRAGEN EN UITKERINGEN

Wat is het verschil tussen overwerk en werken op ongebruikelijke tijden?

Van overwerk is sprake als de werknemer meer dan 40 uur/week of langer dan 8 uur/dag werkt. In geval van overwerk geldt een toeslag. Deze is afhankelijk van het tijdstip of van de dag waarop wordt overgewerkt, zie art. 3.3. Deze toeslag geldt niet voor werknemers in functiegroep 7 en hoger. Overwerk is incidenteel. Bij sommige functies komt overwerk veel voor, zoals bij chauffeurs.

Liggen de werktijden van de werknemer buiten de normale werktijden van 06.00 en 18.00 uur, en is geen sprake van overwerk, dan geldt toch een toeslag. Ook voor de zaterdag, maar alleen voor wie de zaterdag geen normale werkdag is. Doorgaans spreek je dat af en staat dat in het arbeidscontract. ís Avonds en in het weekeinde werken wordt door de cao beschouwd als werken op ongebruikelijke tijden (art. 3.1).

Per 1/1/2018 is er een uitzondering op deze regel via art. 3.1b Pilot nieuwe werktijdenregeling.

 


Naar boven
Ben ik verplicht om over te werken?

Werknemers zijn verplicht over te werken als dat gevraagd wordt. Overwerk wordt extra betaald vanwege de overwerktoeslag die daarvoor geldt. Werkgevers kunnen niet eisen dat hun werknemers langer dan 6 uur overwerken per week (160 uur/jaar).

Naar boven
Geldt het eerste half uur na werktijd als overwerk?

Dat is alleen het geval als u de werkgever u heeft gevraagd om over te werken.

Naar boven
Kan mijn werkgever overwerk ook vergoeden in tijd?

Werkgevers kunnen overwerk volgens art. 3.2 vergoeden in geld of in vrije tijd. Heeft een werknemer recht op een toeslag van 25% en heeft hij vier uur overgewerkt, dan krijgt hij daarvoor vijf uur terug. Meestal gebeurt dat in goed overleg. Uiteindelijk bepaalt de werkgever.

Naar boven
Heb ik recht op vergoeding van reiskosten?

Reiskosten die werknemers maken voor het bedrijf, moeten worden vergoed (art. 3.4). Kosten van woon-werkverkeer vallen daar niet onder. De cao bevat geen regeling voor een vergoeding van reiskosten. Dit wordt aan het overleg tussen werkgever en werknemer overgelaten.

Naar boven
Wat kost mijn pensioenregeling en hoeveel betaalt mijn werkgever daaraan mee?
Informatie over de pensioenregeling staat op http://www.bpfhibin.nl/.
Naar boven
Welk bedrag moet mijn werkgever in geval van overlijden uitkeren aan mijn nabestaanden?

 

Art. 4.5 wijkt ten gunste van de nabestaanden af van de wettelijke regeling die in art. 7: 674 lid 2 BW bepaalt: "Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met één maand na de dag van het overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.Ē Op grond van de art. 4.5 cao hebben nabestaanden recht op een hogere uitkering bij overlijden: een eenmalige uitkering van 3 maandsalarissen - boven op het nog toekomende salaris tot en met de dag van overlijden - de brutosalarissen worden netto uitgekeerd, onder aftrek van een eventuele uitkering o.g.v. de WAO.

Naar boven

ZIEKTE

Heb ik bij ziekte recht op volledige loondoorbetaling?

Werknemers hebben bij ziekte recht op volledige doorbetaling van hun salaris gedurende het 1ste jaar, zie art. 2.9 en 4.4.

In het 2e ziektejaar ontvangen zij 70% (art. 2.8) met een aanvulling van 30% (art. 4.4) ingeval de werknemer "naar het oordeel van de werkgever voldoet aan de verplichtingen uit de Wet Verbetering PoortwachterĒ.

Als de werknemer meewerkt aan het re-integratieplan dat werkgever en werknemer samen met de bedrijfsarts hebben opgesteld, is dat het geval . De cao kent geen wachtdagen.

Naar boven
Mag een werkgever bij ziekte de salarisbetaling opschorten?

Als een werknemer volgens de bedrijfsarts weer geheel of gedeeltelijk kan werken in zijn oude of in een aangepaste functie, moet de werknemer daar gehoor aan geven. Doet hij dit niet, dan mag de werkgever de salarisbetaling opschorten. De werknemer ontvangt dan geen salaris meer.

In situaties waarbij de loondoorbetaling door de werkgever wordt opgeschort, kan de werknemer zich tot UWV wenden voor een "deskundigenoordeel", zie ook art. 4.4.

De werkgever die zich onvoldoende inspant om de werknemer weer aan het werk te helpen, loopt bij voortdurende ziekte/arbeidsongeschiktheid het risico een loonsanctie opgelegd te krijgen door UWV. Een "deskundigenoordeel" geeft duidelijkheid over de nakoming van deze deze verplichting.

Naar boven
Wordt als ik ziek ben, rekening gehouden met overwerk?

Bij ziekte moet het loon worden doorbetaald. Voor de hoogte van de loondoorbetaling geldt (art. 2.9) het gemiddelde brutoloon in de 13 weken voor de ziekmelding. Overwerk in die periode telt daarbij mee.

Naar boven
Wat gebeurt er met de vakantiedagen als ik tijdens mijn vakantie ziek word?

De werknemer bouwt ook bij ziekte vakantiedagen op. De vakantieopbouw bij  ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. De cao kent standaard 25 vakantie dagen, 5 dagen meer dan het aantal wettelijke vakantiedagen (20 dagen). Die 5 extra vakantiedagen worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

 

Bij ziekte wordt geen atv opgebouwd, en ingeroosterde atv-dagen vervallen (art. 5.3).

Naar boven
Wat gebeurt er met de vakantiedagen van werknemers die tijdens hun vakantie ziek worden?

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dient hij dit z.s.m. te melden aan zijn werkgever. De werkgever kan de werknemer vragen om een doktersverklaring, ook als de werknemer in het buitenland is. Pas vanaf dat moment worden de vakantiedagen aangemerkt als ziektedagen. De vakantiedagen dat de werknemer zich ziek heeft gemeld, kunnen op een later tijdstip worden opgenomen. 

 

Naar boven
Heeft de werknemer tijdens ziekte recht op atv-opbouw?

Bij ziekte wordt geen atv opgebouwd, en ingeroosterde atv-dagen vervallen (art. 5.3).

Naar boven
Kan een werkgever ziektedagen afboeken op het vakantiesaldo van de zieke werknemer?

De werkgever kan alleen ziektedagen in mindering brengen op het vakantiesaldo van de zieke werknemer als dit in het arbeidscontract is geregeld en voor zover de medewerker minimaal recht blijft houden op het wettelijke minimum aan vakantiedagen (art 7:637 BW). Dat minimum is 4 keer het (gemiddeld) aantal arbeidsuren per week. Afromen van het meerdere is dus mogelijk, als een overeenkomst dit bepaalt. Het afboeken van deze bovenwettelijke vakantierechten is niet in strijd met de cao.

Naar boven
Kan een werkgever een zieke werknemer verbieden met vakantie te gaan?

De werkgever kan een vakantieverzoek van een zieke werknemer niet afwijzen tenzij de vakantie nadelig is voor zijn herstel. Bij twijfel kan een arboarts dit vaststellen. De werkgever kan de genoten vakantiedagen afschrijven van het vakantie saldo van de werknemer 1) alleen met instemming van de werknemer en 2) alleen de bovenwettelijke dagen uit het lopende jaar kunnen worden verrekend.

Als de werknemer niet instemt met verrekening van de vakantiedagen, kan de werkgever het vakantieverzoek afwijzen.


Naar boven

WERK EN WERKTIJDEN

Hoeveel uur werkt een voltijder?

De normale voltijdarbeidsduur is 40 uur per week en 8 uur per dag (art. 5.2).

Naar boven
Vallen pauzes onder werktijd?

Pauzes behoren niet tot de normale arbeidstijd en worden dus niet `doorbetaaldí.

Naar boven
Op hoeveel pauze heb ik minimaal recht?

In de Arbeidstijdenwet (ATW) worden regels gesteld ten aanzien van pauzes. De pauze wordt gegeven voordat een werknemer meer dan 5,5 uur werkt, dat is 4,5 uur voor een 16- of 17-jarige (art 5:4-1 en 2 ATW). Werknemers die maximaal 10 uur werken, dienen minimaal 30 minuten aan pauze te krijgen, die zo nodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten. Voor werknemers die meer dan 10 uur werken, geldt een minimale pauze van 45 minuten, die zo nodig kan worden gesplitst in pauzes van elk ten minste 15 minuten.

Naar boven
Hoe wordt het aantal atv-dagen berekend?

Een voltijdwerknemer heeft recht op maximaal 12 atv-dagen. Werkt iemand meer dan 40 uur per week, dan heeft dat geen gevolgen voor het aantal atv-dagen. Een deeltijdwerknemer heeft naar rato recht op atv.

Naar boven
Vervallen atv-dagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Atv-dagen vervallen niet tijdens zwangerschap. Dit komt omdat zwangerschap niet wordt aangemerkt als ziekte. Hetzelfde geldt voor bevalling(sverlof).

Naar boven
Mag een werkgever atv-dagen van werknemers inroosteren?

Een werkgever mag alle atv-dagen inroosteren. Dat blijkt uit art. 6.2. Uit art. 5.3 blijkt dat daarvoor wel de instemming nodig is van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers.

Naar boven
Kan mijn werkgever mij verplichten om ook op een koopavond of op zaterdag te werken?

Werkgevers kunnen hun werknemers verplichten om over te werken. Daarbij maakt het niet uit of het de koopavond betreft, of de zaterdag. Wel moet dan een overwerktoeslag worden betaald. Overwerk is incidenteel van karakter.

Gaat het niet om overwerk en wil de werkgever de werkweek op andere tijden inroosteren, bijvoorbeeld ook op een koopavond of op de zaterdag, dan is het arbeidscontract bepalend. Heeft de werkgever zich daarin vastgelegd op bepaalde arbeidstijden of voorziet het arbeidscontract in de mogelijkheid tot wijziging van de arbeidstijden? Welke flexibiliteit biedt het arbeidscontract? Natuurlijk kan de werkgever de werknemer vragen om in te stemmen met een wijziging van de arbeidstijden. Doet de werknemer dat niet en is sprake van een zwaar wegend bedrijfsbelang, dan kan de werkgever onder omstandigheden eisen dat de werknemer meewerkt aan de wijziging van zijn arbeidstijden.

Naar boven

VAKANTIE EN FEESTDAGEN

Is 5 mei een doorbetaalde vrije dag?

5 mei is een doorbetaalde vrije dag als hij in een jubileumjaar valt. Dat is om de 5 jaar, dus in 2020 en daarna weer in 2025.

Naar boven
Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Wanneer een werknemer voltijds werkt, en dat is 40 uur/week, heeft hij recht op 25 vakantiedagen. Werkt hij minder, dan bouwt hij naar rato op. Oudere werknemers hebben als zij 56 jaar+ 4 maanden worden en/of 25 jaar bij het bedrijf werken, recht op 2 extra dagen. Bij 61 jaar + 4 maanden en/of 40 jaar bij het bedrijf komen daar nog 3 extra dagen bij. Die extra dagen worden opgebouwd vanaf de verjaardag. Wordt een werknemer op 1 september 61 jaar + 4 maanden, dan krijgt hij er dat (kalender)jaar 1 extra dag bij, nl. 4/12 x 3 dagen.

Naar boven
Mag mijn werkgever vakantiedagen inroosteren?

In eerste instantie geeft de werknemer zijn gewenste vakantieperiode door aan de werkgever. Een schriftelijk verzoek van de werknemer kan de werkgever slechts schriftelijk afwijzen als hij daarbij gewichtige redenen aanvoert en dat doet binnen twee weken. Reageert een werkgever later dan twee weken, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer (art 7:638-2 BW). 

In art. 6.2 cao staat dat de werkgever van de werknemer kan verlangen dat hij zijn vakantie tijdens de bouwvak opneemt. De werkgever kan daarvoor 3 weken inroosteren. Daarbovenop kan hij nog 4 vakantiedagen inroosteren. Daarvoor is wel de instemming van de or of PvT nodig. Is de atv vrij opneembaar, dan kan hij in plaats van 4 zelfs 7 dagen inroosteren.

Naar boven

VERLOF

Wat is er bepaald omtrent het ouderschapsverlof?

 

Ouderschapsverlof is onbetaald verlof. De pensioenopbouw gaat door (art. 7.7 cao). Ouderschapsverlof mag niet worden geweigerd. Het ouderschapsverlof is in de wet geregeld (art. 6-1 WAZ). De ouderschapsverlofregeling uit de cao is gelijk aan de wettelijke regeling. De maximale duur bedraagt 26 x de wekelijkse arbeidsduur. Standaard gaat de werknemer die gebruikmaakt van ouderschapsverlof, 50% minder werken. Dus bij een voltijdbaan een jaar lang 2,5 dagen/week. Andere verdelingen zijn ook denkbaar, maar daar is de instemming van de werkgever voor nodig. 

U vindt meer informatie over dit onderwerp op de website van het Ministerie van SZW.
Naar boven
In welke gevallen is sprake van zorgverlof?

Zorgverlof is een wettelijke regeling. Een werknemer kan jaarlijks 10 dagen zorgverlof opnemen voor de noodzakelijke opvang van een ziek kind of zieke partner. Bij een deeltijdbaan naar rato. Het dient dan te gaan om een kind, partner of ouder. Wil de werknemer gebruik maken van zorgverlof, dan vraagt hij dit vooraf aan bij zijn werkgever. Is dit niet mogelijk, dan verneemt de werkgever het opnemen van zorgverlof zo spoedig mogelijk achteraf. De werknemer geeft aan waarom het zorgverlof wordt opgenomen, alsmede hoe, wanneer en hoe lang het verlof duurt (art 5:3 WAZ). De werknemer dient alvorens een beroep te doen op de regeling na te gaan of de noodzakelijke opvang op een andere manier kan worden opgelost bijvoorbeeld door de inzet van ouders of buren. Een werkgever die twijfelt of de werknemer wel terecht verlof opneemt, kan verlangen dat hij dit aantoont. Voldoende is dat hij de noodzaak om verlof op te nemen, aannemelijk maakt (art 5:5 WAZ). Is sprake van noodzakelijke zorg in de zin van de regeling, dan kan de werkgever verlangen dat ook een eventueel werkende partner een deel van de noodzakelijke zorg voor zijn of haar rekening neemt.

Zorgverlof staat ook in de cao geregeld (art. 7.4). Zorgverlof wordt voor 70% doorbetaald (art 5:6 WAZ).

Naar boven
In de cao is verlof geregeld i.g.v. een huwelijk. Hoe zit dat bij geregistreerd partnerschap?

In art. 7.3 van de cao, dat over Ďkort verlofí gaat, wordt geen verschil gemaakt tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap, waardoor in beide gevallen recht is op doorbetaald kort verlof.

Naar boven
Mijn vrouw bevalt binnenkort. Hoeveel dagen geboorteverlof heb ik?

Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.  Bevalling van de partner behoort tot een zeer bijzondere persoonlijke omstandigheid, waarvoor die partner verlof krijgt en het loon krijgt doorbetaald (art 4:1 WAZ)

De werknemer kan binnen vier weken na de bevalling van zijn partner geboorteverlof opnemen. Een werknemer heeft recht op 1 werkweek geboorteverlof als zijn vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt. De duur van het verlof is gelijk aan het aantal dagen dat een werknemer normaal gesproken in een werk werkt. De werknemer hoeft niet een volle week verlof op te nemen, want mag zelf doorgeven wanneer hij of zij de dagen wil opnemen binnen die vier weken. Over deze verloftijd krijgt de werknemer het loon doorbetaald (art 4:2 WAZ).

Naast Geboorteverlof is er ook Aanvullend Geboorteverlof. Voor de geboorte van kinderen na 1 juli 2020 geldt dat de werknemer eerst het betaalde geboorteverlof van een week opneemt binnen de eerste 4 weken, waarna de werknemer nog maximaal vijf weken onbetaald aanvullend geboorteverlof kan opnemen binnen 6 maanden na de geboorte. Het gewone geboorteverlof is per dag en daarover krijgt de werknemer het loon doorbetaald, terwijl het aanvullende geboorteverlof per aansluitende weken wordt opgenomen. De werkgever kan voor zijn werknemer bij het UWV een vervangende uitkering aanvragen. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon. De uitkering en dus ook het verlof dient daarvoor tijdig d.w.z. minimaal 4 weken van tevoren worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kunnen de weken aan verlof ook meer gespreid opgenomen worden (art 4:2a en b WAZ).


Naar boven
Op hoeveel weken zwangerschaps- of bevallingsverlof heb ik recht?

 

Werkneemsters hebben recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof is niet geregeld in de cao, maar wel in de wet. 

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken staat een uitvoerige toelichting.
Naar boven
Ik ben twee weken later bevallen. Hoe zit het met mijn verlof?

 

Wanneer een werkneemster later bevalt dan de datum waarop ze is uitgerekend, wordt de periode van het zwangerschapsverlof verlengd. Het bevallingsverlof blijft 10 weken. Wanneer de werkneemster eerder bevalt, blijft de totale verlofperiode 16 weken. Het bevallingsverlof wordt dan langer. 

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken staat een uitvoerige toelichting.
Naar boven

IN EN UIT DIENST

Ik heb een contract voor bepaalde tijd. Hoe lang mag dit volgens de cao doorlopen?
In art. 8.3 cao staat dat een tijdelijk contract maximaal 2 keer kan worden verlengd. Dit is de wettelijke regeling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De cao wijkt daar niet van af. 
 
De ketenregeling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bepaalt dat de werkgever, maximaal drie tijdelijke (opeenvolgende) contracten met zijn medewerker mag afsluiten in een periode van maximaal drie jaar. Als de verlenging langer duurt of als de werkgever het contract vaker verlengt, ontstaat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (een vast contract).
 
De duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet aan een maximum gebonden, maar er zijn wel beperkingen voor de verlenging ervan. Duurt de arbeidsovereenkomst langer dan drie jaar, dan mag het contract één keer voor maximaal drie maanden worden verlengd. 

Naar boven
Hoe zit het met tijdelijke contracten?

De Wet Arbeid in Balans regelt tijdelijke contracten. Zie hiervoor:

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat is er veranderd sinds 1 januari 2020 | Arbeidsovereenkomst en cao | Rijksoverheid.nl

Naar boven
Kan een tijdelijk contract tussentijds worden beŽindigd?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds beŽindigd worden als dit schriftelijk is afgesproken. De werknemer kan dan, als hij zich aan de afgesproken opzegtermijn houdt, de arbeidsovereenkomst beŽindigen. De werknemer hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan het CWI of een ontbindingsprocedure te starten bij een kantonrechter.
 
Als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging niet schriftelijk is vastgelegd, ligt het anders. Dan kan de werknemer de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beŽindigen als de werkgever hiertegen geen bezwaar heeft. In onderling overleg kan dan worden afgesproken op welke datum de werknemer ophoudt met werken. De arbeidsovereenkomst wordt dan beŽindigd met Ďwederzijds goedvindení.
 
Stemt de werkgever niet in met de tussentijdse opzegging van de werknemer, dan zal deze in principe moeten doorwerken tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt: de zogenaamde beŽindiging van rechtswege. Zegt de werknemer toch tussentijds de arbeidsovereenkomst op, dan is deze opzegging onrechtmatig en is hij schadeplichtig. De werkgever kan dan een procedure starten bij de kantonrechter. In deze procedure kan hij schadevergoeding vorderen van de werknemer. De hoogte van de schadevergoeding is dan gelijk aan het loon dat de werkgever had moeten betalen indien de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst had gewerkt.
 
Voor de werkgever is het een stuk lastiger om de arbeidsovereenkomst tussentijds te beŽindigen. Ook al is deze mogelijkheid schriftelijk vastgelegd, de werkgever zal voor de tussentijdse opzegging toch een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het CWI of een ontbindingsprocedure moeten starten bij de kantonrechter. Hierbij moet gemotiveerd worden aangegeven op welke grond de arbeidsovereenkomst tussentijds beŽindigd dient te worden.

Naar boven
Moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen als de werknemer zijn AOW-leeftijd heeft bereikt?

De werkgever heeft voor een pensioenontslag geen ontslagvergunning nodig. In art. 8.2 cao staat: "De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt van rechtswege als de werknemer zijn AOW-leeftijd bereikt."

Naar boven