Logistiek

Beleidsplan Logistiek

Inleiding
Nederland worstelt met een scala aan logistieke uitdagingen. Het land is dichtbevolkt en
heeft een logistieke overslagfunctie voor het Europese achterland. Het wegennet is vol en
zorgen om het milieu en de leefbaarheid leiden tot beperkende regelgeving.
De logistieke uitdagingen waar de bouwmaterialengroothandel zich voor gesteld ziet, gaan
echter verder dan de fileproblematiek, de binnenstedelijke bereikbaarheid en de niet
eenduidige gemeentelijke regelgeving zoals venstertijden. Ook de transportkosten
vormen een uitdaging. Toenemende congestie, extra heffingen en op termijn structureel
hogere brandstofkosten hebben effect op de transportkosten. Eveneens op de langere
termijn kan de sector zonder ingrijpen een structureel tekort aan gekwalificeerde
medewerkers verwachten.

Het volumineuze karakter van bouwmaterialen brengt met zich mee dat de branche het
grootste deel van het goederentransport in Nederland voor zijn rekening neemt. Prof. dr.
Walther Ploos van Amstel, hoogleraar logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
becijferde dat een op de vijf vervoersbewegingen bouw gerelateerd is. Van de 300 miljoen
pallets die jaarlijks worden vervoerd in Nederland, bevat bijna 40% bouwmaterialen; bijna
anderhalf keer zoveel als het aandeel consumptiegoederen. Dat percentage schetst niet
alleen de omvang van de uitdaging, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid
waar het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid.

Belang
Koninklijke Hibin wil aangesloten leden ondersteunen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren
van hun logistieke functie en helpen bij het zichtbaar maken van die logistieke functie voor
de bouw en de maatschappij als geheel.

Doel
Het doel is te komen tot eenduidige afspraken, regels en wetgeving die invloed hebben op
de logistieke functie van de bouwmaterialengroothandel, zodat belemmeringen kunnen
worden weggenomen en er een gelijk speelveld ontstaat voor alle betrokken partijen.
Daarnaast wil Hibin bijdrage aan optimalisering van het supplychainmanagement van leden
en zo voorraadrisico’s verkleinen en het daaraan gekoppelde kapitaalbeslag verkleinen.
Ten derde wil Hibin door middel van onderzoek en constructief overleg met andere
stakeholders in de bouwketen zichtbaar en meetbaar maken in welke mate (aanvullende)
logistieke dienstverlening kan bijdragen aan een soepeler bouwproces, lagere proceskosten,
minder hinder en maatschappelijke overlast, minder CO2-uitstoot, verlaging van faalkosten
en uiteindelijk een beter rendement voor de uitvoerende bouw.

Acties
Het beleid is in eerste aanleg gericht op bewustwording en individuele ondersteuning.
Nieuwe logistieke oplossingen en concepten (waaronder het gebruikmaken van andere
vervoersmodaliteiten) worden actief gedeeld met de achterban. Het agenderen van
duurzaamheid als mogelijkheid om de bouwmaterialenlogistiek te verbeteren, heeft een
belangrijke rol in het aanjagen van innovatie bij individuele leden. Daarnaast blijft Koninklijke
Hibin zich inzetten in projecten en samenwerkingsverbanden die de genoemde doelen op
brancheniveau dichterbij kunnen brengen. Hibin treedt hierbij in overleg met andere
groothandelsbranches in de bouw, VNO-NCW, TLN en EVO. Koninklijke Hibin participeert in de Green Deal Logistiek in de Bouw.
Samenwerking met andere sectoren binnen de bouwtoelevering moet leiden tot logistiek
management op bouwplaatsniveau, waarbij niet de goederenstromen en planning van de
individuele leveranciers maatgevend zijn, maar de minimale belasting (in 
transportbewegingen, emissies, geluid) van de omgeving van een bouwlocatie. Doorgevoerd
tot achter de hekken van een bouwplaats kan die samenwerking bovendien bijdragen aan
een efficiëntere, kostenbesparende (lean) bouwplaatslogistiek.
Binnen het onderwijsprogramma van Hibin Opleidingen draagt de te ontwikkelen opleiding
voor logistiek coördinator bij aan de doelstellingen.

Almere, mei 2016.
 

Contact logistiek

Voor meer informatie over logistiek, kunt u contact opnemen met Peter van Heijgen, p.van.heijgen @hibin.nl

Green Deal

Hibin participeert in de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

Publicaties Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek publiceert regelmatig (onderzoeks)rapporten over ontwikkelingen m.b.t. duurzame logistiek. Klik hier voor meer informatie.