Hindervrije bouwlogistiek

Experttafel Hindervrije bouwlogistiek

De Experts werken in het seizoen 2019-2020 aan drie concrete projecten:
  • Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden;
  • Inventarisatie eisen en wensen t.b.v. de transitie naar Zero Emissie;
  • Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking.
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom.

Achtergrond Experttafel
De bouwsector heeft als grootverbruiker een verantwoordelijkheid in het terugbrengen van het aantal bouwgerelateerde transportbewegingen. Doel daarbij is niet alleen de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen, maar ook beperking van hinder (geluid, fijnstof, minder vervoersbewegingen, kortere bouwtijd). Het feit dat een groot deel van de nieuwbouw de komende periode plaats zal vinden in binnenstedelijk gebied, maakt deze opgave des te urgenter. Niet in de laatste plaats voor de bouwsector zelf. Bereikbaarheid en logistieke kosten worden steeds essentiëlere aspecten voor een succesvol en rendabel bouwproject.

Onderzoek toont aan dat de bouwlogistiek efficiënter kan door slimmer te combineren (cargopooling). Dit vergt (bereidheid tot) samenwerking tussen verschillende leveranciers, fysieke verzamel- en overslagpunten (bouwhubs) en verregaande gedigitaliseerde transportplanning.

Rol van de bouwtoelevering
De bouwtoelevering beschikt over een landelijk dekkend logistiek netwerk met honderden fysieke locaties die deels al als bouwhub gebruikt worden en waarbij nog genoeg ruimte is voor optimalisatie. Het is denkbaar dat (combinaties van) bedrijven nauwer gaan samenwerken in het beleveren van bouwprojecten. Dat kan binnen de bouwtoelevering, maar ook over de verschillende takken van de groothandel heen.

Digitalisering is randvoorwaardelijk voor het tot stand brengen van effectievere bouwlogistiek. De te maken efficiencyslag kan gevonden worden in het verbinden van – vaak al per individuele leverancier geoptimaliseerde – bevoorrading van bouwprojecten.

 

Project Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden en Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking

Nederland kent vele projecten en initiatieven op het gebied van (binnenstedelijke) bouwlogistiek. De Experttafelbijeenkomsten hebben om te beginnen beter inzicht gegeven in wat er al aan onderzoeken en inventarisaties plaatsvindt. Er is verbinding gelegd met projecten van de Hogeschool Rotterdam, TNO, TLN en de Topsector Logistiek.

Met de projecten ‘Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden’ en ‘Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking’, is intensieve samenwerking tot stand gekomen met het project ‘Sharing logistics’ van de Hogeschool Rotterdam en een onderzoek van TNO in opdracht van de Topsector Logistiek. Een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven heeft actief aan deze onderzoeken meegewerkt. Dit kwalitatieve onderzoek biedt een basis voor verder kwantitatief onderzoek. Over de invulling hiervan vindt overleg plaats tussen de verschillende partijen. 


Project Transitie naar Zero Emissie

Voor de bouwtoelevering is inzicht in eisen en wensen van verschillende overheden op het gebied van zero emissie belangrijk. Andere partijen, waaronder TLN, werken niet alleen aan overzicht, maar voeren ook overleg met de overheid over harmonisatie van regelgeving. Hibin volgt die ontwikkelingen actief en rapporteert daarover aan de Experttafel, maar de Experttafel onderneemt op dit moment zelf geen actie.


Green Deal

Hibin participeert in de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw

Publicaties Topsector Logistiek

De Topsector Logistiek publiceert regelmatig (onderzoeks)rapporten over ontwikkelingen m.b.t. duurzame logistiek. Klik hier voor meer informatie.