MVO

Beleidsplan MVO / duurzaamheid

Inleiding
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het besef dat duurzaam
ondernemen (duurzaamheid) voor bedrijf, mens, dier, milieu en maatschappij loont, groeit.
Het integreren van duurzaamheid in bedrijfsprocessen en productontwikkeling zorgt voor
een betere binding met klanten, investeerders en werknemers en draagt in positieve zin bij
aan het imago én het concurrentievermogen.
Het streven naar een duurzamere samenleving raakt de bouwmaterialenhandel op
verschillende manieren. De branche zal een antwoord moeten hebben op de vraag welke
materialen al dan niet duurzaam geproduceerd zijn, in welke mate deze materialen
herbruikbaar dan wel recyclebaar zijn en welke betekenis deze materialen hebben in het
(duurzame) beheer van de te realiseren bouwwerken.
Ten tweede heeft de branche een rol in de duurzaamheid van de bouwlogistiek. Ten derde is
de mate van duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering aan de orde.

Belang
Gezien de maatschappelijke relevantie en de snelle en vergaande ontwikkelingen ten
aanzien van duurzaamheid in de bouw, heeft de bouwmaterialengroothandel een grote
verantwoordelijkheid en daarmee dus ook een groot belang.
Koninklijke Hibin wil een actieve rol spelen in de verduurzaming van de sector. Dit kan door
stakeholders bewust te maken van het feit dat de bouwmaterialenhandel een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de invulling van de duurzaamheidswensen van de maatschappij.

Doel
Een groot deel van alle materialen in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw komt via
leden van Koninklijke Hibin op de bouwplaatsen terecht. Door kennis over
duurzaamheidsaspecten van materialen te verzamelen, te combineren en beschikbaar te
stellen aan architecten en uitvoerende bouw, kan de bouwmaterialenhandel bijdragen aan
een bewustere en meer gerichte keuze voor duurzame materialen. Verder brengt het
volumineuze karakter van bouwmaterialen met zich mee dat de bouwsector een groot deel
van het goederentransport in Nederland voor haar rekening neemt.
Hiervoor is een specifiek op de bouwlogistiek gericht duurzaamheidsbeleid ontwikkeld.
Koninklijke Hibin heeft ook een rol in het ondersteunen van de eigen leden in het
verduurzamen van hun eigen bedrijfsprocessen.

Acties
De branchevereniging heeft als taak trends in de markt te signaleren en de leden hiervan op
de hoogte te stellen. Daarom agendeert Hibin het thema als strategisch onderwerp voor de
toekomst. Een en ander betekent concreet dat Koninklijke Hibin:
- voor de bouwmaterialenbranche relevante duurzaamheidsthema’s in kaart brengt en
vertaalt in een `agenda voor een duurzame toekomst’;
- duurzaamheid blijvend agendeert in de bouwmaterialenbranche;
- actief participeert in de ‘Green Deals’;
- communiceert over duurzaamheid in de bouwmaterialenhandel met gebruikmaking
van bestaande communicatiekanalen;
- themabijeenkomsten over duurzaam ondernemen organiseert;- leden actief ondersteunt in het verduurzamen van de logistieke activiteiten;
- leden actief ondersteunt in het opbouwen en verdiepen van kennis over
duurzaamheid in productie en toepassing van bouwmaterialen;
- de bouwmaterialenbranche profileert als schakel in de bouwketen met de meeste 
expertise in duurzame bouwlogistiek.

Almere, mei 2016..

Contact MVO / duurzaamheid

Voor meer informatie over mvo/duurzaamheid, kunt u contact opnemen met Peter van Heijgen, p.van.heijgen @hibin.nl