Beleidsthema's Hibin

Vijf thema's Hibin beleid

Hibin ondersteunt leden met het signaleren, delen van kennis en het scheppen van de juiste randvoorwaarden om hun verschillende klantgroepen (waaronder aannemerij, industrie, woningbouwcorporaties, zzp’ers, consumenten ) goed te kunnen bedienen. 

Het speelveld waarbinnen Hibin toegevoegde waarde kan bieden, is eerder gedefinieerd aan de hand van een vijftal thema’s: 
arbeidsvoorwaarden/cao
kennis/hrm
duurzaamheid/circulariteit
digitalisering en informatisering
logistiek 
De eerste twee zijn in hoofdzaak gerelateerd aan interne processen. De laatste drie hebben een sterke relatie met de genoemde maatschappelijke ontwikkelingen.
 
Arbeidsvoorwaarden
Inleiding
Binnen de bouwtoelevering is sprake van branchevervaging. De traditionele opdeling in groothandelsbedrijven voor bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, ijzerwaren- en gereedschappen en zelfs technische groothandels doet zich zeker nog voor bij gespecialiseerde bedrijven, maar is bij zogeheten breed-pakket-bedrijven voor een groot deel verdwenen. Daarnaast vervaagt ook de grens tussen groothandel en detailhandel. De opdeling in cao’s en pensioenen volgt nog de traditionele opdeling in de genoemde productgroepen. Hierdoor ontstaan verschillen in beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden en opbouw van pensioenrechten voor werknemers die hetzelfde werk doen en ontstaat concurrentievervalsing tussen ondernemingen.

Belang
Koninklijke Hibin vertegenwoordigt bedrijven in de bouwtoelevering, waaronder een groot aantal bedrijven dat zich niet langer volgens de traditionele productlijnen laat indelen bij een specifieke deelbranche. Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van die leden door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Dit belang komt overeen met dat van alle bedrijven in de bouwtoelevering.

Doel 
Koninklijke Hibin streeft naar een flexibele cao, die recht doet aan de uitdagende marktomstandigheden en dusdanig aansluit bij de cao-afspraken voor bouwgroothandelsbranches, de detailhandel en de logistieke sector, dat er sprake is van vergelijkbare arbeidsvoorwaarden.

Lobby en belangenbehartiging
Inleiding
Het speelveld waarbinnen de professionele bouwtoelevering opereert is sterk in beweging. De vitaliteit van de bedrijfstak wordt bepaald door de wijze waarop de bedrijven in staat zijn in te spelen op veranderende omgevingsfactoren. Waar deze omgevingsfactoren beďnvloed worden door overheden en andere partijen in de bouwketen, heeft Koninklijke Hibin een taak om de belangen van leden te behartigen. 

Belang
Koninklijke Hibin vertegenwoordigt bedrijven in de bouwtoeleveringl. In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden, en partijen in de bouwketen,  probeert Hibin zodanige randvoorwaarden te scheppen dat lidbedrijven optimaal kunnen presteren. De strategienota 'Netwerk van de Bouwtoelevering 2025' is daarbij leidend

Doel
Koninklijke Hibin streeft in haar lobby en belangenbehartiging naar een concurrentieel ‘level playing field’. Daarnaast probeert Hibin te voorkomen dat wet- en regelgeving onnodige administratieve lasten met zich meebrengen en/of de bedrijfsvoering van lidbedrijven belemmeren. Waar mogelijk werkt Koninklijke Hibin in dezen samen met andere belangenbehartigers in de bouw en de logistieke sector.

Logistiek
Inleiding
Nederland worstelt met een scala aan logistieke uitdagingen. Het land is dichtbevolkt en
heeft een logistieke overslagfunctie voor het Europese achterland. Het wegennet is vol en
zorgen om het milieu en de leefbaarheid leiden tot beperkende regelgeving.
De logistieke uitdagingen waar de bouwtoelevering zich voor gesteld ziet, gaan
echter verder dan de fileproblematiek, de binnenstedelijke bereikbaarheid en de niet
eenduidige gemeentelijke regelgeving zoals venstertijden. Ook de transportkosten
vormen een uitdaging. Toenemende congestie, extra heffingen en op termijn structureel
hogere brandstofkosten hebben effect op de transportkosten. Eveneens op de langere
termijn kan de sector zonder ingrijpen een structureel tekort aan gekwalificeerde
medewerkers verwachten.

Het volumineuze karakter van bouwmaterialen brengt met zich mee dat de branche het
grootste deel van het goederentransport in Nederland voor zijn rekening neemt. Prof. dr.
Walther Ploos van Amstel, hoogleraar logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
becijferde dat een op de vijf vervoersbewegingen bouw gerelateerd is. Van de 300 miljoen
pallets die jaarlijks worden vervoerd in Nederland, bevat bijna 40% bouwmaterialen; bijna
anderhalf keer zoveel als het aandeel consumptiegoederen. Dat percentage schetst niet
alleen de omvang van de uitdaging, maar ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid
waar het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid.

Belang
Koninklijke Hibin wil aangesloten leden ondersteunen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren
van hun logistieke functie en helpen bij het zichtbaar maken van die logistieke functie voor
de bouw en de maatschappij als geheel.

Doel
Hibin wil door middel van onderzoek en constructief overleg met andere
stakeholders in de bouwketen zichtbaar en meetbaar maken in welke mate (aanvullende)
logistieke dienstverlening kan bijdragen aan een soepeler bouwproces, lagere proceskosten,
minder hinder en maatschappelijke overlast, minder CO2-uitstoot, verlaging van faalkosten
en uiteindelijk een beter rendement voor de uitvoerende bouw.
Een tweede doel is te komen tot eenduidige afspraken, regels en wetgeving die invloed hebben op
de logistieke functie van de bouwmaterialengroothandel, zodat belemmeringen kunnen
worden weggenomen en er een gelijk speelveld ontstaat voor alle betrokken partijen.
Ten derde wil Hibin bijdrage aan optimalisering van het supplychainmanagement van leden
en zo voorraadrisico’s verkleinen en het daaraan gekoppelde kapitaalbeslag verkleinen.


MVO / duurzaamheid
Inleiding
Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Het besef dat duurzaam
ondernemen (waaronder duurzaam en circulair bouwen) voor bedrijf, mens, dier, milieu en maatschappij loont, groeit. Het integreren van duurzaamheid in bedrijfsprocessen en productontwikkeling zorgt voor een betere binding met klanten, investeerders en werknemers en draagt in positieve zin bij aan het imago én het concurrentievermogen.
Het streven naar een duurzamere samenleving raakt de bouwtoelevering op
verschillende manieren. De branche zal een antwoord moeten hebben op de vraag welke
materialen al dan niet duurzaam geproduceerd zijn, in welke mate deze materialen
herbruikbaar dan wel recyclebaar zijn en welke betekenis deze materialen hebben in het
(duurzame) beheer van de te realiseren bouwwerken.
Ten tweede heeft de branche een rol in de duurzaamheid van de bouwlogistiek. Ten derde is
de mate van duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering aan de orde.

Belang
Gezien de maatschappelijke relevantie en de snelle en vergaande ontwikkelingen ten
aanzien van duurzaamheid in de bouw, heeft de bouwtoelevering een grote
verantwoordelijkheid en daarmee dus ook een groot belang.
Koninklijke Hibin wil een actieve rol spelen in de verduurzaming van de sector. Dit kan onder andere door stakeholders bewust te maken van het feit dat de bouwtoelevering een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de invulling van de duurzaamheidswensen van de maatschappij.

Doel
Een groot deel van alle materialen in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw komt via
leden van Koninklijke Hibin op de bouwplaatsen terecht. Door kennis over
duurzaamheidsaspecten van materialen te verzamelen, te combineren en beschikbaar te
stellen aan architecten en uitvoerende bouw, kan de bouwtoelevering bijdragen aan
een bewustere en meer gerichte keuze voor duurzame/circulaire materialen. Verder brengt het
volumineuze karakter van bouwmaterialen met zich mee dat de bouwsector een groot deel
van het goederentransport in Nederland voor haar rekening neemt.
Hiervoor is een specifiek op de bouwlogistiek gericht duurzaamheidsbeleid ontwikkeld.
Koninklijke Hibin heeft ook een rol in het ondersteunen van de eigen leden in het
verduurzamen van hun eigen bedrijfsprocessen.


ICT en digitalisering
Inleiding
Digitalisering in de bouw staat nog in de kinderschoenen. De bouwtoeleveringl is
daarin geen uitzondering. Er zijn tal van ontwikkelingen, van BIM tot 3D-printen,
die ervoor zorgen dat de achterstand ten opzichte van andere sectoren snel wordt ingelopen.
Maar er moet nog een slag worden gemaakt in het op elkaar laten aansluiten van
ontwikkelingen en daarmee ICT over de hele linie van de bouwketen tot hogere kwaliteit en
meer efficiency te laten leiden.
De impact van ICT op het dagelijks leven en het functioneren van bedrijven, neemt nog
steeds toe. Er zijn tal van ICT-gerelateerde ontwikkelingen waarmee bedrijven
geconfronteerd worden. ICT leidt tot efficiencyverbetering en kostenbeheersing in
bedrijfsprocessen en verbetering van de interactie tussen verschillende geledingen van de
bouwketen. Klanten raken meer en meer gewend aan het inzetten van verschillende kanalen
(omnichannel) in hun dagelijks werk. Dit biedt kansen en bedreigingen voor de professionele
bouwtoelevering.

Belang
De bouwtoelevering heeft van oudsher een cruciale schakelfunctie tussen
fabrikanten/importeurs van bouwmaterialen en de uitvoerende bouw op het gebied van
informatie- en kennisuitwisseling op product- en bouwdeelniveau. Voor het behoud en het
verder uitbouwen van die functie is het van groot belang dat de bouwtoelevering
een initiërende rol heeft in de digitalisering van informatie- en kennisuitwisseling op
productniveau.

Doel
Koninklijke Hibin wil leden ondersteunen in het gezamenlijk realiseren van een standaard die
het mogelijk maakt informatie- en kennisuitwisseling op productniveau in al z’n aspecten
langs digitale weg mogelijk te maken. Die standaard moet het mogelijk maken allerlei
informatie aan producten te koppelen (producteigenschappen, logistieke informatie,
duurzaamheidsaspecten, beschikbaarheid, prijs) waarmee volledige digitalisering van het
handelsproces (van offerte tot facturatie) op eenduidige wijze mogelijk wordt. Niet alleen voor
de bouwtoelevering, maar voor verwerkende bedrijven. Dit
laatste betekent ook dat Hibin als vertegenwoordiger van de bouwtoelevering kan
optreden, maar dat realisatie van de gewenste standaard alleen kan plaatsvinden in
afstemming met alle andere partijen in het proces. Hibin werkt daartoe samen met andere partners uit de bouw in DigiDealGo.
Ten tweede wil Hibin leden ondersteunen in de verdere ontwikkeling van hun digitale
communicatie met klanten (omnichannel).