Garantiefonds

Garantiefonds

Reglement Hibin garantiefonds
 1. Het Hibin garantiefonds is ingesteld om orders uit te voeren die de bij Hibin aangesloten leverancier vanwege surséance vanbetaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen niet meer kan uitvoeren.
 2. Het Hibin garantiefonds is uitsluitend van toepassing indien de order is geplaatst bij een lid van Hibin.
 3. Door het Hibin garantiefonds wordt de vooruitbetaling van 10% conform artikel 13 van de Hibin Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden, zeker gesteld.
 4. Het Hibin garantiefonds draagt er zorg voor dat de order tegen de overeengekomen prijs en voorwaarden wordt uitgevoerd.
 5. Bij een beroep op het Hibin garantiefonds is de consument gehouden om zo spoedig mogelijk een afschrift van de order c.q. orderbevestiging, evenals een bewijs van een eventuele vooruitbetaling te zenden aan Hibin , Postbus 1634, 1300 BP Almere of info@hibin.nl.
 6. Hibin is gehouden de consument zijn beroep op het garantiefonds schriftelijk te bevestigen en zo spoedig mogelijk daarna contact met hem op te nemen over de uitlevering van de order.
 7. Hibin wijst in overleg met de consument een bij Hibin aangesloten onderneming aan, die de order tegen de overeengekomen voorwaarden uitvoert. Zij streeft er met uiterste inspanning naar om de oorspronkelijke (op)leveringsdatum te handhaven c.q. zo dicht mogelijk te benaderen.
  Indien de consument een beroep doet op het Hibin garantiefonds en er is sprake van een overeengekomen vaste of vermoedelijke datum van (op)levering, wordt de boeteclausule conform artikel 11 van de in punt 3 genoemde voorwaarden opgeschort. Partijen spreken in overleg met Hibin een nieuwe datum van (op)levering af.
 8. De aan te wijzen onderneming voert het overgrote deel van de bestelde materialen in haar assortiment. De overige materialen worden in goed overleg met de consument geleverd in gelijkwaardige kwaliteit en uitvoering.
 9. Indien de order is uitgevoerd, zenden zowel de consument als de ondernemer hiervan bericht aan Hibin.