Tekst cao-akkoord 2020

Tekst cao-akkoord 2020

1. Looptijd

  • Partijen zijn een nieuwe cao voor de Handel in Bouwmaterialen overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

2. Inkomen

  • Per 1 december 2020 wordt het vast overeengekomen salaris structureel verhoogd met 2%.
  • Per 1 december 2020 heeft de werknemer die per die datum een dienstverband heeft in de zin van de cao recht op een eenmalige bruto uitkering van €350. De werknemer die in deeltijd werkt, heeft recht op dit bedrag naar rato van zijn arbeidsduur. De uitbetaling vindt uiterlijk in de maand december 2020 plaats.

3. Art. 5.4 Recht op een vierdaagse werkweek

  • Art. 5.4 zal worden gewijzigd: wat betreft de inhoud en opzet van de regeling zal worden aangesloten bij art. 5.3 Uitbetaling ATV dagen.
  • De regeling wordt als volgt: De tekst in artikel 5.4. vanaf "Zwaarwegende bezwaren” wordt vervangen door: "Een werknemer met een voltijdsbaan kan met de werkgever overeenkomen dat de ATV-dagen geheel of gedeeltelijk kunnen worden gebruikt voor een vierdaagse werkweek. De werknemer die meent dat zijn verzoek ten onrechte is afgewezen kan zijn verzoek ter beoordeling voorleggen aan de Vaste Commissie uit art. 9.10 cao.”
  • Aan art. 9.10 zal daartoe worden toegevoegd: "Betreft het verzoek de argumenten waarmee een werkgever een vierdaagse werkweek afwijst, dan heeft de Vaste Commissie de taak na te gaan of de werkgever naar redelijkheid en billijkheid tot zijn oordeel is gekomen.” Als de vaste commissie van oordeel is dat de werkgever onvoldoende valide argumenten heeft dient de werkgever gehoor te geven aan het verzoek van de werknemer. 

4. Werkafspraken cao-partijen

a)   Benefit Budget systeem
  • Partijen spreken af in 2021 de randvoorwaarden, alsmede de inhoud van een "Benefit budget-systeem” vast te stellen dat per 1/1/2022 in de cao zal worden opgenomen. 
Het Benefit budget-systeem voorziet in de mogelijkheid om de emolumenten uit het totale arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen keuze in te richten. 

b)   Pilot nieuwe werktijdenregeling
  • De pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.2 cao zal in 2021 door cao-partijen worden geëvalueerd teneinde vast te stellen of en onder welke voorwaarden de regeling die daaraan ten grondslag ligt in de opvolgende cao als definitieve regeling kan worden opgenomen.
c)   Opschonen cao-tekst
  • Partijen spreken af verouderde cao-bepalingen aan de huidige tijd aan te passen of te laten vervallen en bepalingen die wettelijk geregeld zijn uit de cao te halen ten einde de leesbaarheid van de cao 2020 e.v. te vergroten.
d)   CAO 2021
  • partijen beginnen in de maand januari 2021 met de gespreken voor de volgende CAO. De huidige voorstellen van alle partijen die niet aan orde gekomen zijn worden dan besproken.