Algemeen beleid

Beleidsnotitie 2015-2018

 
De professionele groothandel in bouwmaterialen houdt zich bezig met de inkoop van bouwmaterialen van de toeleverende industrie uit binnen- en buitenland en de verkoop daarvan hoofdzakelijk aan bedrijfsmatige gebruikers en verwerkers in Nederland. De hoofdtaken van deze spilfunctie in de bouwkolom verschuiven steeds meer van de traditionele transport-,opslag- en financieringsactiviteiten naar logistieke diensten, kennisoverdracht inzake producten, bouwdelen en de verwerking ervan, informatie-uitwisseling en dienstverlening in de bouwkolom.
 
Dit gebeurt binnen een speelveld dat sterk in beweging is. De vitaliteit van de bedrijfstak wordt bepaald door de wijze waarop de bedrijven inspelen op de veranderende omgevingsfactoren en op de sterkten en zwakten in relatie tot andere partijen die het speelveld van de professionele handel in bouwmaterialen (kunnen) betreden.
 
Beleidsplannen
Hibin vertaalt de eigen visie en missie in een meerjarenbeleidsplan voor vier jaar dat elk jaar geactualiseerd wordt. Verder heeft Hibin specifieke beleidsplannen voor onderwerpen die de kern van de bedrijfsvoering van de professionele bouwmaterialengroothandel omvatten. Daarbij gaat het om:
 
- lobby en belangenbehartiging
- arbeidsvoorwaarden (Cao en pensioen);
- kennis/HRM;
- logistiek;
- MVO/duurzaamheid;
- ICT/digitalisering;

Op al deze terreinen ondersteunt Koninklijke Hibin haar leden onder andere door:
 
- (markt)ontwikkelingen te signaleren en gids te zijn in het detecteren van trends;
- hen te informeren over wet- en regelgeving;
- waar mogelijk en wenselijk in een netwerkstructuur samen te werken met andere partijen in de bouwkolom en de groothandel (ketensamenwerking);
- de zichtbaarheid van de branche en haar toegevoegde waarde te versterken;
- een platform te bieden voor kennisuitwisseling.
 
Regionale aanpak
Daarbij hanteert Hibin een regionale aanpak die recht doet aan de regionale verschillen in groei en economische ontwikkeling. Naar verwachting worden de regionale verschillen in (bouw)ontwikkeling steeds groter. Nu al kunnen we in Nederland duidelijke groei- en krimpgebieden onderscheiden. Dat zal meer en meer betekenen dat regionale vestigingen zich gaan specialiseren (bv. herontwikkeling, renovatie en onderhoud, nieuwbouw in de stad) en op onderdelen andere ondersteuning van hun branchevereniging vragen. Koninklijke Hibin wil die verschillen in gewenste ondersteuning actief in kaart brengen en de ondersteuning daarop afstemmen.
 
Zichtbaarheid
Voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen is het van belang dat de bouwmaterialengroothandel zichtbaar is. Dat geldt voor de zichtbaarheid van de rol van de groothandelsbedrijven in het bevorderen van het goed functioneren van de totale bouwsector en het afleveren van producten die voldoen aan de maatschappelijke vraag en de eisen van de gebruikers. Dat geldt ook voor de zichtbaarheid van de brancheorganisatie op de verschillende beleidsterreinen. 

Visie op de markt 
De veranderende omgeving waarin de professionele handel in bouwmaterialen opereert is bepalend voor de kansen en bedreigingen van deze bedrijfstak. Zij zijn niet direct door de professionele handel te beïnvloeden, maar indirect kan de professionele handel in bouwmaterialen met strategische keuzes op kansen en bedreigingen inspelen. Het gaat hier onder meer om:
 
Kansen
• groei markt renovatie, onderhoud en herontwikkeling;
• toenemende complexiteit transport;
• kennis bij afnemers over producten, toepassingen en verwerking neemt af;
• groei van leverancier naar partner in projecten;
• ICT/digitalisering.
 
Bedreigingen
• concentratie bij toeleveranciers en afnemers;
• industrialisering bouwproces (onder andere prefab);
• (structureel) tekort aan gekwalificeerd personeel; • rechtstreekse samenwerking leverancier-verwerker;
• toetreding ‘branchevreemde’ aanbieders.
 
Anders dan kansen en bedreigingen vormen de sterkten en zwakten factoren die de professionele handel zelf direct kan beïnvloeden om verbetering van de eigen positie te bereiken. Het gaat hier onder meer om:
 
Sterkten
• fijnmazig landelijk vestigings- en distributienetwerk;
• relatiebinding met toeleveranciers en afnemers;
• professionalisering;
• financieringsrol;
• kennis met betrekking tot product, - toepassing en logistieke randvoorwaarden.
 
Zwakten
• gerichtheid op prijs als concurrentiemiddel;
• toepassing ICT;
• (structureel) tekort gekwalificeerd personeel;
• marketing is matig ontwikkeld.
 
De kracht van de branche versterken en zichtbaar maken
Gegeven de gerichtheid van de professionele handel op de prijs als concurrentiemiddel is het noodzakelijk zich ter versterking van de marktpositie te richten op het creëren en vergroten van de toegevoegde waarde voor de toeleverende industrie, de afnemer en voor andere partijen in de bouwkolom. Focus op de toegevoegde waarde, de keuzes daarin en de wijze waarop die keuzes worden ingevuld zijn ook bepalend voor het onderscheidend vermogen van professionele handelsbedrijven ten opzichte van branchegenoten.
 
Voorwaarden
Optimalisering van toegevoegde waarde is slechts mogelijk door samenwerking met andere marktpartijen. Dat geldt in de eerste plaats voor samenwerking met de toeleverende industrie zodat de complementaire functie van de professionele handel ten opzichte van de producenten optimaal wordt ingevuld. Daarnaast zal samenwerking met andere marktpartijen in de bouwkolom, opererend in dezelfde fase of in een latere fase, leiden tot verhoging van de toegevoegde waarde in de gehele keten, tot verlaging van de totale proceskosten en beperking van faalkosten. Ook samenwerking met de brede groothandel kan leiden tot lagere proceskosten (m.n. logistiek).
Bij het streven naar optimalisering van de proceskosten in de totale keten is van belang dat de functies in de keten in handen zijn van de marktpartijen die deze op de meest efficiënte manier kunnen invullen. Dit geldt ook voor de eerder genoemde trend dat de toeleverende industrie een aantal specifieke professionele handelsfuncties zelf gaat uitvoeren.
 
Rol Koninklijke Hibin
De rol van brancheorganisatie Koninklijke Hibin verandert mee met de veranderingen in de sector en de veranderende verwachtingen van ondernemers m.b.t. de rol van de brancheorganisatie. Binnen de branche ontstaan concentraties van macht en commerciële kracht. Bedrijven zijn soms beter in staat om efficiënter en effectiever oplossingen in te kopen die bij hun specifieke situatie passen. Deze leden investeren liever in maatwerk dan in algemene activiteiten. Koninklijke Hibin heeft de weg ingezet naar een meerstromenbeleid, waarbinnen de verschillende geledingen/belangen binnen de brancheorganisatie een rol krijgen. Uitgangspunt daarbij is telkenmale dat Koninklijke Hibin zich richt op de ontwikkelingen van haar leden. De ondernemer kiest voor eigen belang en verwacht van de brancheorganisatie alleen activiteiten die door de achterban worden gevraagd en verlangt aantoonbare resultaten. Dat heeft consequenties voor de rol, de taken en het beleid van Koninklijke Hibin en voor de samenwerking met andere organisaties. Koninklijke Hibin geeft het begrip brancheorganisatie nieuwe inhoud en stemt het beleid af op de behoeften van vandaag en morgen. De toegevoegde waarde van Koninklijke Hibin is samengevat in de missie en visie en heeft als rode draad "Wat kunnen (een deel van) de leden kwalitatief hoogwaardiger en effectiever - respectievelijk tegen lagere kosten - op het niveau van de brancheorganisatie beter bereiken dan individueel”.
 
Missie Koninklijke Hibin
‘De professionele bouwmaterialenhandel neemt een spilfunctie in de materiaallogistiek, de kennisoverdracht en de informatie-uitwisseling in de bouw. Koninklijke Hibin zal op proactieve wijze de branche zodanig profileren naar leveranciers, afnemers en andere stakeholders van de professionele bouwmaterialenhandel, dat het aanzien, het rendement, de continuïteit en de maatschappelijke waarde van de bedrijfstak worden bevorderd.’
 
Visie Koninklijke Hibin
'De professionele bouwmaterialenhandel dient met name als kennismakelaar en logistiek provider in de bouwtoelevering voor alle partijen in de keten "bouw”. Koninklijke Hibin stelt zich ten doel om voor deze bedrijven in het algemeen en voor haar leden in het bijzonder het ondernemersklimaat en de kwaliteit van het ondernemerschap te bevorderen. Kern is dat Koninklijke Hibin zich proactief inzet voor de erkenning en ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de professionele bouwmaterialenhandel zowel richting leveranciers en afnemers als richting sociale partners. Koninklijke Hibin treedt daarin primair op voor haar leden als belangenbehartiger, informatie- en kennisuitwisselingpunt en ontmoetingsplatform.'
 
Koninklijke Hibin heeft een rol in:
- informatieverstrekking op het gebied van marktontwikkelingen en ontwikkelingen bij partners;
- kansen en bedreigingen voor de professionele bouwmaterialengroothandel detecteren, analyseren en omzetten naar adviezen aan het bestuur en informatieverstrekking aan leden;
- zorgdragen voor actieve participatie van leden;
- desgevraagd ondersteuning bieden op het primair proces;
- deelnemen in netwerken t.b.v. beleid arbeidsvoorwaarden, lobby en belangenbehartiging;
- het versterken van de zichtbaarheid van de branche in de gehele bouwketen en daarbuiten.
 
Flexibele netwerken
Koninklijke Hibin zal waar nodig (gelegenheids)coalities smeden om de belangen van leden zo goed mogelijk te dienen. In elk van die coalities zal Hibin op basis van de eigen beleidsuitgangspunten en belangen werken aan een specifieke positie in het onderhavige deelbelang. Slagvaardigheid is nodig om effectief te kunnen werken binnen de genoemde netwerken. De regie op die flexibele werkwijze ligt per definitie binnen de eigen organisatie. De werkwijze van Koninklijke Hibin stelt leden in staat actief te participeren en kennis te vergaren voor de eigen onderneming. De directe betrokkenheid van ondernemers bij het beleid leidt tot intern draagvlak en maakt Hibin als vertegenwoordiger van die ondernemers bovendien waardevoller als partner in netwerken. Daarin spelen ook de buitengewone leden een belangrijke rol.
Voor Hibin ligt de focus op activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor de gehele branche, die niet of minder efficiënt door individuele bedrijven kunnen worden ingevuld en die niet raken aan de onderlinge concurrentieverhoudingen.
 
Hibin draagt bij aan :
- beïnvloeden wet- en regelgeving (lobby en belangenbehartiging);
- arbeidsvoorwaardenbeleid;
- versterken van het branche-imago;
- kennisontwikkeling;
- faciliteren leden in het versterken van hun organisatie (bewustwording, faciliteren, innoveren);
- netwerkfunctie;
- gebruikmaken van collectieve (subsidie) regelingen overheid;
- inspelen op niet-concurrentiële marktontwikkelingen leden.
 
Draagvlak
Voor het naar behoren uitvoeren van het omschreven beleid, heeft Koninklijke Hibin voldoende draagvlak nodig. De bij Hibin aangesloten groothandelsbedrijven vertegenwoordigen naar schatting 90% van de omzet in de markt. Daarnaast zijn er nog eens ruim veertig A-merk fabrikanten/importeurs van bouwmaterialen aangesloten. Daarmee is Koninklijke Hibin voldoende representatief om namens de bouwmaterialengroothandel in Nederland te kunnen spreken. In organisatorische (participatie leden) en financiële zin is verbreding van het draagvlak gewenst. Gedurende de looptijd van dit beleidsplan wordt gestreefd naar een groei van het aantal gewone leden met 10-15% en groei van het aantal buitengewone leden met 30%. Verder wil Koninklijke Hibin onderzoeken of een geassocieerd lidmaatschap kan worden ingevoerd voor andere (productgeoriënteerde) organisaties in de bouwtoelevering. Verbreding van het draagvlak zal voorts gevonden worden in samenwerking (op deelterreinen) met andere branche- en belangenbehartigingsorganisaties.
 
Almere, september 2014.

 

PDF Beleidsnotitie 2015-2018

U kunt de Beleidsnotitie 2015-2018 hier downloaden.

Contact algemeen beleid

Voor meer informatie over de Beleidsnotitie, kunt u contact opnemen met Peter van Heijgen, p.van.heijgen @hibin.nl