Hibin lidmaatschap

Hibin lidmaatschap

Wat voor soort lidmaatschappen zijn er?

Hibin kent drie soorten lidmaatschappen:

Aspirant-lidmaatschap 
Bedrijven die voldoen aan de lidmaatschapscriteria of daaraan binnen twee jaar na toetreding kunnen voldoen.
 
Gewoon lidmaatschap 
Bedrijven die minstens twee jaar handel uitoefenen in één of meer bouwmaterialen en voldoen aan de lidmaatschapscriteria. 
 
Buitengewoon lidmaatschap 
Voor bedrijven die toeleverancier van de bouwmaterialenhandel zijn. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van het stemrecht.

Hoeveel bedraagt de contributie?
De (aspirant-)leden van Hibin betalen een contributie die afhankelijk is van het aantal vestigingen. De staffel daarvoor ziet er als volgt uit:
Aantal vestigingen                      Bedrag per vestiging
1 t/m 5                                      € 1.400 (excl. btw)
6 t/m 10                                    € 1.300 (excl. btw)
11 t/m 20                                  € 1.146 (excl. btw)
21 t/m 70                                  €    975 (excl. btw)
71 en meer                                 €   700 (excl. btw)
 
Voor inkoopverenigingen, waarvan alle bedrijven zijn van Koninklijke Hibin, geldt een separate staffel.
 
De contributie voor buitengewone leden is vastgesteld op € 1.832(excl. btw) per jaar
 
Voor de contributiejaren 2019,2020 en 2021 geldt voor alle bovengenoemde bedragen een korting van 15%.
 
Wat zijn de toelatingscriteria? 
Toelating geschiedt conform het toelatingsreglement zoals dat op 4 juni 2019 is vastgesteld.
 
Artikel 1
Gewoon lidmaatschap en aspirant lidmaatschap

  • Bedrijven die in aanmerking komen voor het lidmaatschap zijn de bedrijven waarvan minimaal 2/3 van de geldswaarde van de omzet wordt geleverd aan bedrijfsmatige afnemers. Bovendien moet de totale omzet minimaal € 1.500.000 (excl. BTW) per jaar bedragen.
  • Hiertoe behoren ook grossiers in bouwmaterialen, speciaalzaken (tegels, keukens, isolatiemateriaal e.d.), afhaalcentra van bouwmaterialen en online aanbieders van bouwmaterialen, mits zij voldoen aan de in art. 1 gestelde minimum grenzen.
  • Bedrijven die naast de verkoop van materialen onderaannemingswerkzaamheden uitvoeren waarvan de omzet niet meer bedraagt dan 1/3 van de totale omzet van het bedrijf vallen onder de lid 1 vermelde omschrijving.
Voor het lidmaatschap dienen bedrijven te voldoen aan de volgende criteria:
  • De onderneming dient met als kernactiviteit de handel in bouwmaterialen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de onderneming is of zal worden gevestigd.
  • Kwaliteit ten aanzien van de kernfuncties van de bouwmaterialenhandel: het management moet desgevraagd kunnen aantonen, dat zij  beschikt over voldoende kennis en praktijkervaring in een leidinggevende positie opdat wordt voldaan aan de door de markt gevraagde kwaliteitseisen.
  • ContinuÔteit van de onderneming: de onderneming zal desgevraagd moeten aantonen, dat zij over voldoende financiŽle middelen beschikt om aan haar kort en lang lopende verplichtingen te voldoen.
Bedrijven die op het moment van aanvraag nog geen twee jaar de handel in bouwmaterialen bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het aspirant lidmaatschap. Zie art. 5 van dit reglement.

Artikel 2
Ondernemingen, die zich beperken tot de handel in een of meer soorten 
Bouwmaterialen

Ondernemingen die zich beperken tot de handel in één of meer soorten bouwmaterialen kunnen bij hun aanvraag van het lidmaatschap verzoeken de normen en voorwaarden van dit reglement uitsluitend te laten gelden voor die materialen, waarin zij handel drijven. Indien deze onderneming later zijn handel wil uitbreiden tot andere bouwmaterialen, dan houdt dit in, dat opnieuw kan worden nagegaan of de onderneming voldoet aan de normen en voorwaarden van dit reglement.
Artikel 3
Aanvraag van het (aspirant) lidmaatschap

1.Een aanvraag van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail. Voor de behandeling van een lidmaatschapsaanvraag kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. 

2.De aanvrager ontvangt een vragenlijst en een exemplaar van dit reglement. Nadat de aanvrager deze vragenlijst - vergezeld van de voor de behandeling van de aanvraag benodigde stukken  - heeft ingevuld en geretourneerd, wordt de lidmaatschapsaanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de vereniging.

Artikel 4
Behandeling van het verzoek door het bestuur

1.Het bestuur antwoordt binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde vragenlijst op de lidmaatschapsaanvraag. 
2.Aansluitend kan een lid van het bestuur en/of een bureaumedewerker een bezoek brengen aan het betreffende bedrijf. Hiervan wordt een verslag gemaakt waarvan de aanvrager een kopie ontvangt. 
3.Het bestuur beslist 14 dagen na ontvangst van het verslag. 
4.Het bestuur kan een externe accountant aan wijzen voor aanvullende informatie. Het bestuur kan voor de beoordeling of een onderneming voldoet aan de toelatingseisen zich mede richten naar het oordeel van deze door haar aan te wijzen accountant. De onderneming die het lidmaatschap aanvraagt verplicht zich mee te werken aan het onderzoek  door de betreffende accountant; bij gebreke van dien wordt de lidmaatschapsaanvraag niet verder in behandeling genomen. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van aanvrager. Het bestuur beslist 14 dagen na ontvangst van de rapportage van de accountant. De conclusie van de accountant wordt onverkort door het bestuur overgenomen, tenzij nadien het bestuur de beschikking krijgt over informatie waarvan het redelijkerwijs niet van haar verwacht mag worden de conclusie van de accountant over te nemen. Aanvrager zal van het afwijkende oordeel van het bestuur onverwijld in kennis gesteld worden.
5.Indien het bestuur van oordeel is dat de onderneming aan de in de statuten en in dit reglement gestelde voorwaarden en normen in voldoende mate beantwoordt, zal zij aanvrager toelaten, nadat deze een verklaring heeft ondertekend, dat zij bereid is alle voorschriften, reglementen en besluiten van de vereniging getrouw na te komen.
6.Het bestuur kan de beslissing ook uitstellen voor het inwinnen van nadere inlichtingen, alsmede om aanvrager in de gelegenheid te stellen alsnog aan bepaalde normen te voldoen. 
7.Indien het bestuur de aanvraag afwijst zal zij aanvrager schriftelijk in kennis stellen van de reden(en) van afwijzing. Aanvrager kan binnen 30 dagen na de datum van de mededeling in beroep kan gaan bij de algemene vergadering.
8.Het bestuur beslist in alle gevallen, waarin dit reglement niet of niet duidelijk mocht voorzien.

Artikel 5
Toelating aspirant lid als gewoon lid

1.Het aspirant lidmaatschap duurt maximaal twee jaar. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de periode van het aspirant-lidmaatschap, stuurt het bureau de betreffende onderneming een vragenlijst toe, waarin vragen worden gesteld ten aanzien van de in dit reglement gestelde normen en voorwaarden. Nadat de aanvrager deze vragenlijst - vergezeld van de voor de behandeling van de aanvraag benodigde stukken  - heeft ingevuld en geretourneerd, wordt de lidmaatschapsaanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de vereniging. Art. 3 en 4 zijn van toepassing.

FinanciŽle voordelen

Naast praktische en juridische adviezen en collegiale contacten, biedt het lidmaatschap ook financiŽle voordeel. Ook hier geldt dat de bundeling van belangen Hibin slagkracht geeft om voor haar leden financiŽle voordelen te genereren. Op individueel niveau kan dit tot ruime besparingen leiden. Als u de investering afzet tegen dit voordeel, dan is het lidmaatschap van Hibin alleen hierom al een logische stap.

Uw voordeel via Hibin  
 
- Cluster Afvalfonds 
- Sena/Buma-regeling
- Bedrijfs- en particuliere verzekeringen
- Verzuimverzekeringen, WIA en WGA
- Kredietverzekeringen
- Korting op het complete aanbod van Hibin Opleidingen


Bpf HiBiN

Bpf HiBiN is het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwmaterialengroothandel

CAO voor de bouwmaterialen-groothandel

Op deze aparte cao-website voor werkgevers en werknemers vind u alle informatie over de lopende cao.

Hibin Borg

Hibin Borg is het consumentenkeurmerk van Koninklijke Hibin.

Hibin Opleidingen

Hibin Opleidingen biedt een brede selectie aan vakopleidingen. Zo kunt u steeds werken aan uw ontwikkeling en zorgen dat u bijblijft als het gaat om de laatste ontwikkelingen in de branche en uw vakgebied. Maar ook als het gaat om het vervullen van een nieuwe functie biedt Hibin Opleidingen de benodigde kennis en vaardigheden in de vorm van een prima vakopleiding.
 
Hibin Opleidingen werkt zoveel mogelijk samen met betrokken partijen uit de toeleverende bouw. Zo zorgen we ervoor dat elke vakopleiding perfect aansluit op de praktijk.