Hibin lidmaatschap

Hibin lidmaatschap

Wat voor soort lidmaatschappen zijn er?

Hibin kent drie soorten lidmaatschappen:

Aspirant-lidmaatschap 
Bedrijven die voldoen aan de lidmaatschapscriteria of daaraan binnen twee jaar na toetreding kunnen voldoen. De Commissie van Toetreding beoordeelt of het betreffende bedrijf voldoet aan de criteria. Aspirant-leden hebben geen stemrecht, kunnen geen zitting nemen in commissies, mogen niet de naam Hibin voeren en zijn uitgesloten van deelname aan Hibin BORG.
 
Gewoon lidmaatschap 
Bedrijven die minstens twee jaar handel uitoefenen in één of meer bouwmaterialen en voldoen aan de lidmaatschapscriteria. De Commissie van Toelating en een onafhankelijke accountant beoordelen of het betreffende bedrijf voldoet aan de criteria.
 
Buitengewoon lidmaatschap 
Voor bedrijven die toeleverancier van de bouwmaterialenhandel zijn. Buitengewone leden hebben dezelfde rechten als gewone leden met uitzondering van het stemrecht.
naar boven

Hoeveel bedraagt de contributie?
De (aspirant-)leden van Hibin betalen een contributie die afhankelijk is van het aantal vestigingen. De staffel daarvoor ziet er als volgt uit:
Aantal vestigingen                      Bedrag per vestiging
1 t/m 5                                      € 1.400 (excl. btw)
6 t/m 10                                    € 1.300 (excl. btw)
11 t/m 20                                  € 1.146 (excl. btw)
21 t/m 70                                  €    975 (excl. btw)
71 en meer                                 €   700 (excl. btw)
 
Voor inkoopverenigingen, waarvan alle bedrijven zijn van Koninklijke Hibin, geldt een separate staffel.
 
De contributie voor buitengewone leden is vastgesteld op € 1.832(excl. btw) per jaar
 
Voor 2019 geldt voor alle bovengenoemde bedragen een eenmalige korting van 15%.
 
Wat zijn de toelatingscriteria? 
Bedrijven komen voor het (aspirant-)lidmaatschap in aanmerking als zij:
 
- een eigen in- en verkooprisico hebben;
- geen verwerkingsbedrijf zijn;
- geen detaillist zijn;
- voldoen aan objectieve kwaliteitseisen.
 
En daarbij voldoen aan de volgende toelatingscriteria:
 
- ingeschreven bij de KvK met handel in bouwmaterialen als kernactiviteit;
- minimale jaaromzet € 1,5 miljoen (geldt niet voor aspirant-leden);
- bouwmaterialen ten minste 2/3 van de totale omzet aan bedrijfsmatige afnemers;
- van de totale omzet niet meer dan 1/3 aan (onder)aannemingswerkzaamheden;
- nakomen van verplichtingen (cao- en wettelijke);
- minimaal niveau van de Hibin Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor bouwstoffen;
- voldoen aan kwaliteitseisen voor de informatie-, logistieke en financieringsfunctie ter beoordeling van een accountant.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?
U richt een schriftelijk verzoek om toelating als (aspirant-)lid aan Hibin.
 
Hibin stuurt vervolgens het toelatingsreglement toe. Bijgevoegd zit een factuur ad € 300,- (excl.BTW) voor de kosten van behandeling van de aanvraag.
 
Na betaling van de factuur stuurt Hibin een vragenlijst toe, die gebaseerd is op de toelatingscriteria van het toelatingsreglement.
 
Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst en de gevraagde bewijsstukken laat Hibin zo nodig de gegevens aanvullen, met name die voor de beoordeling van de financiŽle middelen en de kwaliteitseisen.
 
Aan de hand van alle verkregen informatie maakt Hibin een rapport op.
 
Het rapport wordt vervolgens aan de Commissie van Toelating gestuurd met het verzoek om binnen 30 dagen te reageren. Als aanvrager ontvangt u ook een exemplaar van het rapport.
 
Aansluitend zullen een lid van de Commissie van Toelating en een medewerker van Hibin uw bedrijf bezoeken. Van dit bezoek wordt een rapport gemaakt, waarvan u ook een kopie ontvangt.
 
De Commissie beslist binnen 14 dagen na ontvangst van dit rapport.
 
De Commissie kan de beslissing uitstellen voor het inwinnen van nadere inlichtingen en/of om u in de gelegenheid te stellen alsnog aan bepaalde normen te voldoen.
 
Als de Commissie een positief besluit neemt over de toelating, dan geldt dit voor een periode van twee jaar voor aspirant-leden. Deze periode gaat in nadat u een verklaring hebt ondertekend dat u bereid bent alle voorschriften, reglementen en besluiten van de vereniging getrouw na te komen en nadat u het entreegeld van € 700,- (excl.BTW) hebt voldaan.
 
Als de Commissie toelating afwijst, informeert zij u schriftelijk over de reden(en) van afwijzing, waarna u binnen 30 dagen in beroep kunt gaan bij het Hibin-bestuur.
Bedrijven die geÔnteresseerd zijn in het buitengewone lidmaatschap kunnen informatie opvragen bij Hibin.
 

FinanciŽle voordelen

Naast praktische en juridische adviezen en collegiale contacten, biedt het lidmaatschap ook financiŽle voordeel. Ook hier geldt dat de bundeling van belangen Hibin slagkracht geeft om voor haar leden financiŽle voordelen te genereren. Op individueel niveau kan dit tot ruime besparingen leiden. Als u de investering afzet tegen dit voordeel, dan is het lidmaatschap van Hibin alleen hierom al een logische stap.

Uw voordeel via Hibin  
 
- Cluster Afvalfonds 
- Sena/Buma-regeling
- Bedrijfs- en particuliere verzekeringen
- Verzuimverzekeringen, WIA en WGA
- Kredietverzekeringen
- Korting op het complete aanbod van Hibin Opleidingen


Bpf HiBiN

Bpf HiBiN is het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwmaterialengroothandel

CAO voor de bouwmaterialen-groothandel

Op deze aparte cao-website voor werkgevers en werknemers vind u alle informatie over de lopende cao.

Hibin Borg

Hibin Borg is het consumentenkeurmerk van Koninklijke Hibin.

Hibin Opleidingen

Hibin Opleidingen biedt een brede selectie aan vakopleidingen. Zo kunt u steeds werken aan uw ontwikkeling en zorgen dat u bijblijft als het gaat om de laatste ontwikkelingen in de branche en uw vakgebied. Maar ook als het gaat om het vervullen van een nieuwe functie biedt Hibin Opleidingen de benodigde kennis en vaardigheden in de vorm van een prima vakopleiding.
 
Hibin Opleidingen werkt zoveel mogelijk samen met betrokken partijen uit de toeleverende bouw. Zo zorgen we ervoor dat elke vakopleiding perfect aansluit op de praktijk.