Versnelling van de bouw- en renovatieopgave

Experttafel Versnelling van de bouw- en renovatieopgave

De reacties tijdens en na ‘Samen aan de slag’ op 4 juni 2019 hebben geleid tot de conclusie dat de opgave ‘Versnelling van de bouw- en renovatieopgave’ op dit moment voornamelijk afhankelijk is van grote landelijke ontwikkelingen bv. krapte op de arbeidsmarkt, de stikstofdiscussie ten aanzien van nieuwbouw en de (onzekerheden rondom de uitvoering van) de energietransitie voor renovatie. Omdat de invloed die Hibin op deze ontwikkelingen kan hebben marginaal is, is besloten om vooralsnog geen concreet project te koppelen aan deze Experttafel.  In de projectplannen voor de drie andere Experttafels wordt wel steeds als aparte opgave meegenomen dat conclusies, aanbevelingen of concrete maatregelen die uit die projecten voortkomen, mede worden getoetst aan de versnellingsdoelstelling. 

Achtergrond Experttafel
De bouw staat voor een enorme opgave. De terugval van de woningproductie in de crisis heeft geleid tot een tekort van circa 200.000 woningen. Volgens de Nationale Woonagenda zijn er 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar nodig, terwijl de jaarproductie in 2018 en 2019 stokt op circa 65.000. Naar verwachting moeten er tot 2030 een miljoen nieuwe woningen worden gebouwd. 

Het feit dat het grootste deel van de bevolkingsaanwas in die periode voor rekening van de grote steden komt, betekent dat de Randstad met naar schatting 900.000 inwoners groeit. De groei van het aantal nieuwbouwwoningen zal daardoor voor een groot deel gerealiseerd moeten worden in binnenstedelijke omgevingen met alle daarbij horende complicaties op het gebied van duurzaamheid en logistiek. Met de groei van de steden neemt de werkgelegenheid in de Randstad toe, en daarmee de behoefte aan utiliteitsgebouwen.

De energietransitie en het besluit om de winning van aardgas in Groningen af te bouwen, leiden tot een forse groeiversnelling van de verduurzamings-/renovatievraag. Tot 2050 zullen in Nederland 7,5 miljoen woonhuizen en circa 500.000 overheids- en kantoorgebouwen verduurzaamd moeten worden.

Het opschalen van de bestaande bouwpraktijk is onvoldoende om deze uitdagingen het hoofd te bieden. De gewenste versnelling van de woningnieuwbouw en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad maken effectievere geďndustrialiseerde bouwprocessen noodzakelijk. 

Rol van de bouwtoelevering 
De bouwtoelevering kan een belangrijke bijdrage leveren aan versnelling van de bouw- en renovatieopgave. Verdergaande digitalisering van de bouwtoelevering levert een bijdrage aan industrialisatie van de nieuwbouw en grootschalige renovatie. Toepassing van BIM stelt de bouwtoelevering in de gelegenheid vroeg in het ontwikkel-/bouwproces in te stappen en zo een onbelemmerde en tijdige aanvoer van bouwmaterialen te garanderen. De kennispositie van de bouwtoelevering helpt zzp’ers, klusbedrijven en aannemers in het mkb-segment in de uitvoering van kleinschalige nieuwbouw en renovatie.

Resultaten Experttafels nov 2019 - okt 2020