Hibin en de Bouwagenda

Hibin en de Bouwagenda

Eind maart 2017 overhandigde Bernard Wientjes het eerste exemplaar van de Bouwagenda aan het kabinet. De Bouwagenda is het resultaat van samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Ook Koninklijke Hibin heeft deelgenomen aan de beraadslaging. Directeur Peter van Heijgen heeft zitting in de bouwcoalitie, het vijftig leden tellende ’parlement’ van de Bouwagenda. 

Bernard Wientjes stelt dat een revolutie nodig is om de ambities waar te kunnen maken. "Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.”

Concrete doelen
Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:
-verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar;
-een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam
en slim te krijgen
-de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030
gerealiseerd zijn
-opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur
assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform
inzichtelijk.

Coalities
De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes: "Opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderwijshuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen”. Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de slag. Dit heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

Betekenis voor de bouwmaterialengroothandel
De in de Bouwagenda genoemde ambities en aanpak worden breed gedragen, zowel in de sector als in politiek Den Haag. Dat betekent dat de genoemde ‘uitrol’ naar alle waarschijnlijkheid met dezelfde voortvarendheid wordt opgepakt als de uitwerking van de Bouwagenda, die in slechts enkele maanden tot stand kwam. Koninklijke Hibin verwacht dan ook dat de impact van het akkoord op de bouwmaterialengroothandel aanzienlijk zal zijn en raadt alle aangesloten bedrijven aan zich goed in deze ‘nieuwe werkelijkheid’ te verdiepen. Hibin zal de ontwikkelingen als lid van de bouwcoalitie op de voet volgen en via deze nieuwsbrief regelmatig verslag doen van de vorderingen. De Bouwagenda zal in ieder geval als bouwsteen worden gebruikt in de vormgeving van een toekomstvisie voor de brancheorganisatie. U vindt meer achtergronden en bijzonderheden op de website van de Bouwagenda.


Hoe de Bouwagenda tot stand kwam

Volg de Bouwagenda op Twitter

https://twitter.com/De_Bouwagenda

Ga naar de website van De Bouwagenda