Duurzame Inzetbaarheid

Cao-partijen gaan zich gezamenlijk inzetten om werknemers die werken in de bouwmaterialengroothandel te helpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven. Dit is belangrijk omdat iedereen het steeds drukker krijgt. Veranderingen gaan steeds sneller. We wisselen  vaker van baan. En we moeten langer doorwerken. Dit vraagt aanpassingsvermogen en veranderingsbereidheid.  Doel is dat werknemers in zichzelf investeren, zorgen dat kennis en vaardigheden ‘up to date’ zijn, gezond en vitaal zijn, en het werk leuk en uitdagend blijft. Dat gaat niet vanzelf. Cao-partijen gaan helpen met een modernere cao met afspraken die hierbij ondersteunen. Zij gaan duurzame inzetbaarheid een terugkerend thema maken bij de cao-onderhandelingen.

Cao-partijen willen dat duurzame inzetbaarheid van werknemers gemeengoed wordt binnen de branche. Dat doen zij door hierover waar nodig afspraken te maken en deze vast te leggen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Tegelijkertijd willen zij individuele werkgevers en werknemers stimuleren en ondersteunen. Daarvoor is het programma ‘Werk in Uitvoering’ ontwikkeld. Deze website is onderdeel van dat programma. U leest hier onder andere waarom  duurzame inzetbaarheid zo’n belangrijk thema is voor zowel werknemers als werkgevers. Op termijn kan dit programma een platform bieden waar allerhande instrumenten gedeeld kunnen worden om met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.


Het goede gesprek

Duurzame inzetbaarheid is vooral een kwestie van maatwerk. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het verwerven en behouden van hun arbeidsmarktwaarde, maar de rol van de werkgever is essentieel. Werkgevers en werknemers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid.


Aandacht voor en afspraken over duurzame inzetbaarheid kunnen het beste in een periodiek gesprek tussen de leidinggevende en de werknemer. Cao-partijen zijn van mening dat er een structurele dialoog moet komen tussen werkgever en werknemer waarbij de werkgever een reëel toekomstbeeld creëert. De werkgever faciliteert, schept mogelijkheden en stimuleert. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het feitelijk benutten van de faciliteiten.
 

De vier thema’s van Werk in Uitvoering

Met het programma ‘Werk in Uitvoering’ willen werkgevers en werknemers bewerkstelligen dat we met z’n allen gaan meebewegen met de ontwikkelingen die op ons afkomen. Gebeurt dat niet dan kan dat gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van werknemers. Bijvoorbeeld doordat werknemers bepaalde kennis en vaardigheden gaan missen of niet vitaal of gemotiveerd genoeg meer zijn om hun werk goed te kunnen doen. Verlies van plezier in het werk en zelfs voortijdige uitval kunnen het gevolg zijn. Om beter inzichtelijk te maken waar het in de praktijk om gaat, zijn vier thema’s benoemd:

* motivatie & betrokkenheid
* gezondheid & vitaliteit
* kennis & vaardigheden
* balans werk & privé

Lees verder ›

Werkgevers

Werkgevers hebben te maken met grote veranderingen. Andere klantbehoeftes leiden tot veranderingen in de bouwmaterialengroothandel. Deze ontwikkeling heeft zich al jaren terug ingezet, maar heeft door de kredietcrisis een extra impuls gekregen. Zo zijn er minder middelgrote aannemers en meer zzp’ers op de markt. Ook branchevervaging en concurrentie vanuit de retail met name door de vestiging van een aantal grote DHZ-bouwmarkten zijn belangrijke ontwikkelingen. En dan is daar natuurlijk de digitalisering die z’n invloed doet gelden in de hele keten.

Lees verder ›

Werknemers

De samenleving verandert. Daardoor verandert ook de positie van werknemers. Als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd moeten zij langer doorwerken. Arbeidsrelaties zijn er niet meer voor het leven en ook de wensen/verwachtingen van werknemers zelf zijn, onder invloed van hun persoonlijke situatie en levensfase, aan verandering onderhevig.

Lees verder ›

Waarom Duurzame Inzetbaarheid?

Praktijkverhalen uit andere branches

Praktijkverhalen uit andere branches en tal van hulpmiddelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn beschikbaar op de website duurzame inzetbaarheid  De website is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Samenvatting uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

In het voorjaar van 2017 is door de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid een online enquête uitgezet onder p&o'ers in de branche. Daaruit blijkt dat bewustwording m.b.t. nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid voor de komende tijd de belangrijkste uitdaging is. De samenvatting van de enquête-uitkomsten vindt u hier.