Kennis/HRM

Beleidsplan Kennis (management samenvatting)

Bouwprocessen
De bouwmaterialenhandel kan een belangrijke rol vervullen bij het terugdringen van de faalkosten in de bouw. Verder moet speciale aandacht gegeven worden aan lean - en Ė virtueel bouwen, maar ook aan ketensamenwerking en Ė optimalisatie. De bouwmaterialenhandel dient te beschikken over inzicht in en kennis van nieuwbouw - en renovatieconcepten. De moderne ICT-middelen zullen een steeds belangrijker ondersteuning bieden voor de communicatie tussen professionals in het bouwproces. De bouwmaterialenhandel dient kennis te vergaren over de duurzaamheidaspecten van materialen om deze vervolgens beschikbaar te stellen aan architecten en uitvoerende bouw. Hiermee kan de branche bijdragen aan een bewustere en meer  gerichte keuze voor duurzame materialen. Er zal ook inzicht moeten zijn in de samenhang met installaties. Daarnaast zal er kennis vergaard moeten worden over prefab en de gevolgen die deze verandering in het bouwproces heeft voor de positionering en strategie. Ook zullen medewerkers de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving moeten weten. Dat betekent dat de bouwtechnische (proces)kennis bij het (commerciŽle) personeel binnen de bouwmaterialenbranche minimaal op mbo plus niveau moet zijn om als gesprekspartner voor de nieuwe full service organisaties (toekomstige opdrachtgevers voor bouw) te kunnen fungeren. 

ZZP netwerk
In Nederland bestaan ca. 75.000 zelfstandigen zonder personeel in de bouw en daarmee is het een belangrijke klantengroep geworden, ook voor de bouwmaterialenhandel. De zzp-er vergt een meer specialistische aanpak. Door de breedte van de onderhoudsopdrachten is het voor een zzp Ė er onmogelijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van bouwmaterialen. De bouwmaterialenbranche zou kunnen voorzien (bijv. via fabrikanten) in de noodzakelijke kennis voor haar zzp netwerk. Dit betekent voor de commerciŽle medewerkers binnen de bouwmaterialenbranche een noodzakelijke uitbreiding van assortiment - en toepassingskennis. Maar ook zal er aandacht geschonken moeten worden aan de wijze waarop de bouwmaterialenbranche de overdracht richting zzper vormgeeft.

Logistiek
De logistieke functie van de branche neemt toe in betekenis. Enerzijds door milieu eisen en wet- en regelgeving, anderzijds door de stroomlijning van processen in het bouwplaatsmanagement.

Branchevervaging en Ė samenwerking
De geschetste branchevervaging biedt kansen voor intensievere samenwerking met aanpalende branches in de bouwtoelevering maar ook mogelijkheden om het aanbod richting de werkgevers en werknemers te vergroten. Een wenkend perspectief kan een opleidingsbureau voor de bouwtoeleverende branches zijn zodat opleidingsactiviteiten effectiever en efficiŽnter ontwikkeld, uitgevoerd en gefinancierd kunnen worden.

Een veranderende arbeidsmarkt
De bouwmaterialenhandel krijgt op termijn ook te maken met de ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt; de kwaliteit van aansluiting van vraag en aanbod en het einde van de groei van de beroepsbevolking. Om deze veranderingen het hoofd te bieden kan de bouwmaterialenhandel zelf nieuwe medewerkers opleiden, eventueel in combinatie 
met een Mbo of Hbo diploma.

Mbo opleiding
Een afgeronde mbo opleiding zal in de toekomst een steeds grotere rol spelen in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Om jongeren te werven voor de branche, kan samenwerking met Rocís een goede infrastructuur bieden. Het is dan van belang dat bedrijven erkend leerbedrijf worden en dat men beschikt over een gecertificeerde praktijkopleider die kennis heeft van competentiegericht opleiden.

Hbo Associate Degree
Het Hbo Ad programma is goed ontvangen door de branche en lijkt hiermee de behoefte aan deskundige en goed opgeleide medewerkers in te kunnen vullen. Om de continuÔteit van dit programma te waarborgen is uitbreiding van de doelgroepen (samenwerking aanpalende branches) noodzakelijk.

Inzet oudere werknemers
Door de vergrijzing is het van groot belang om oudere werknemers inzetbaar te houden. Niet alleen voor de huidige functie maar ook voor toekomstige functies. Inzetbaarheid kan niet zonder een dialoog tussen werkgever en werknemer. Ontwikkelgesprekken kunnen hiervoor de infrastructuur bieden.

De EU richtlijn nascholing chauffeurs
De EU richtlijn nascholing chauffeurs moet de komende jaren door de bouwmaterialenhandel worden ingevoerd om problemen bij verlenging van rijbewijzen te voorkomen.

Inzetbaarheid
Inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van de werkgever (Hoe kun je werk zo organiseren dat vitaliteit van werknemers bevorderd wordt?) maar ook van de werknemer (Wat kunnen medewerkers doen om vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te blijven?). De bewustwording van deze gedeelde verantwoordelijkheid is belangrijk om het onderwerp binnen de branche te laten landen. Ontwikkelgesprekken en formele en informele scholing kunnen ingezet worden om inzetbaarheid te stimuleren en te bevorderen.

Social media en networking
De opkomst van nieuwe technologieŽn en social networking heeft gevolgen voor de wijze waarop vooral de jongere generatie kennis verwerft. In de ontwikkeling en aanbod van opleidingen zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Blended Learning
De Blended Learning strategie van Hibin Opleidingen zal de komende jaren verder geÔmplementeerd moeten worden om de didactische en technologische ontwikkelingen in onderwijs maar ook in de bouw te kunnen volgen. Deze strategie voldoet ook aan de wens van bedrijven om onderwijs flexibeler in te richten.

Subsidies
Het beschikbaar stellen van subsidies heeft een positief effect op het aantal scholingsdagen.

Paritaire samenwerking scholing
Bij de invulling van mogelijke paritaire samenwerking op het gebied van scholing verdient het aanbeveling om het programma en activiteiten van Hibin Opleidingen in tact te laten omdat het programma voldoet aan de wensen van werkgevers en werknemers. Het is wenselijk dat de (toekomstige) behoeften in persoonlijke gesprekken met de paritaire partners, meerdere werkgevers en werknemers nog beter wordt afgestemd.

Docenten
De rol van docenten verandert van klassikale instructie naar individuele coaching. Ook worden er steeds hogere eisen aan de kennis van Ict en bouwprocessen gesteld. 

December 2014

Beleidsplan Hibin Opleidingen PDF

U kunt het Beleids- en activiteitenplan Hibin Opleidingen hier downloaden.