Loon- en Functiesysteem

Nieuw Loon- en Functiesysteem

In 2017 heeft een paritaire werkgroep een advies uitgebracht voor een nieuw gemoderniseerd Loon- en Functiesysteem. Per 1/1/2019 zal dit nieuwe systeem het huidige systeem uit de cao vervangen. Partijen spreken af dat in de loop van 2018 werkgevers die vallen onder deze cao alle functies in het bedrijf aan de hand van dit nieuwe systeem beschrijven en waarderen. Eventuele wijzigingen die hierdoor optreden in de beloningen van de medewerkers worden per 1/1/2019 van kracht.

Het nieuwe Loon- en Functiesysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Onderstaand schema bevat een aantal peildata en is een hulpmiddel:
1/1/18 - peildatum start functiebeschrijvingen in de bedrijven
(Per functie wordt inzichtelijk gemaakt of er een passende functie in het functieboek is of dat er een organisatie specifieke functie opgesteld moet worden. Indien er een passende functie voorhanden is in het functieboek, hoeft er geen functiebeschrijving te worden opgesteld. De medewerker krijgt de functie uit het functieboek toegewezen met de daarbij behorende indeling.)
1/5/18 - peildatum gereed functiebeschrijvingen
(Indien er geen passende functie voorhanden is in het functieboek, dient er een organisatie specifieke functie te worden opgesteld.)
1/5/18 - peildatum start functiewaarderingen in de bedrijven
(Indien de functie uit het functieboek van toepassing is, hoeft de functie niet gewaardeerd te worden. Dezelfde indeling als in het functieboek is van toepassing. Indien het een organisatie specifieke functie betreft kan deze worden ingedeeld door middel van taakvergelijkend indelen of de MNT-methode uit het functieboek.)
1/10/18 - peildatum gereed functiewaarderingen
(Alle medewerkers ontvangen een bevestiging van de functie welke zij vervullen met de bijbehorende indeling met daarbij de mogelijke gevolgen voor het salaris. De medewerker heeft de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen conform de vastgestelde bezwaar- en beroepsprocedure.)
1/1/19 - invoering nieuwe beloningsstructuur in de cao. 

 

Functiematrix (vanaf 1 januari 2019)

 
Functiematrix (tot 1 januari 2019)

Koppeling functiegebouw aan opleidingsaanbod

Op de website van Hibin Opleidingen is het nieuwe loon- en functiegebouw gekoppeld aan het opleidingsaanbod. P&O’ers hebben hiermee een praktisch instrument dat gebruikt kan worden in ontwikkelgesprekken met medewerkers.

Stappenplan

Klik hier voor het praktische Implementatieplan invoering loon- en functiegebouw. Dit is een medio maart 2018 geactualiseerd stappenplan naar aanleiding van de workshop loon- en functiesysteem van de Human Capital group op 8 maart 2018.