Minder primaire grondstoffen

Experttafel Minder primaire grondstoffen

De Experttafel 'Minder primaire grondstoffen' werkt in het seizoen 2019-2020 aan twee concrete projecten
  • Ontwikkelen scholingsprogramma voor circulariteit richting alle medewerkers bouwtoelevering en/of klanten;
  • Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats.
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom.
 
Achtergrond Experttafel
Naast verduurzaming op systeemniveau - naar energieneutraal - speelt ook de verduurzaming op materiaalniveau. Hergebruik van materialen en de ontwikkeling van bio-based bouwmaterialen moeten ertoe leiden dat er minder gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen. Hergebruik van grondstoffen krijgt steeds meer aandacht. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Fabrikanten ontwikkelen nieuwe producten waarbij (deels) gebruik wordt gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Daarnaast groeit het aantal initiatieven dat erop gericht is materialen in hun oorspronkelijke vorm - zonder kwaliteitsverlies - te hergebruiken (urban mining). 

De product- en materiaalstroom die voortkomt uit urban mining vindt mondjesmaat z’n weg naar projecten. Koplopers in dit soort trajecten zijn veelal de opdrachtgevers die circulariteit als belangrijke component in de opdrachtverlening of aanbesteding hebben meegenomen. De verwachting is dat naarmate toeleveranciers beter in staat zijn beschikbaarheid van herbruikbare materialen en grondstoffen te garanderen het marktaandeel voor circulaire bouwmaterialen zal groeien.

Van alle geproduceerde elementen zullen in een materiaalpaspoort de (gerecyclede) grondstoffen bekend zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een start van de circulaire energie. Aan de bronzijde wordt gewerkt aan het op materiaalniveau in kaart brengen van de gebouwde omgeving. Dat betekent dat de waarde en het niveau van hergebruik van bouwmaterialen per gebouw vastgelegd worden. Bij sloop, transitie of renovatie is dan bekend welke materialen op welk moment beschikbaar komen.

Rol van de bouwtoelevering
De bouwtoelevering kan aan twee kanten van de cyclus toegevoegde waarde bieden. Enerzijds door afvalstromen (van vaak hoogwaardige recycle kwaliteit) van bouwplaatsen af te voeren naar recycle-/upcycle bedrijven. Anderzijds door circulaire bouwmaterialen op te nemen in het assortiment. Op termijn kan een werkwijze ontstaan waarbij circulaire bouwmaterialen als volwaardig alternatief worden aangeboden binnen bestaande digitale systemen (BIM). Naast de logistieke-/distributie functie van de bouwtoelevering zal ook de kennisfunctie (materiaaleigenschappen, toepasbaarheid, verwerking) van de bouwtoelevering essentieel zijn in het opschalen van het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

Project Ontwikkelen scholingsprogramma voor circulariteit richting alle medewerkers bouwtoelevering en/of klanten

De Experttafel heeft veel relevante basisinformatie op het gebied van circulair bouwen vergaard. Hibin Opleidingen heeft die informatie verwerkt in een online opleidingsmodule ‘Basiskennis Circulair Bouwen’. Door leden van het testpanel wordt deze module nu al gezien als ‘must’ voor medewerkers die ‘op een of andere manier contact hebben met de buitenwereld’. Aanvullend komt er een dossier circulair bouwen op de Hibin-website waar inspirerende voorbeelden van circulair bouwen worden verzameld. Daarnaast vindt ook een inventarisatie plaats van duurzaamheidsambities van verschillende klantgroepen, waaronder overheden en woningbouwcorporaties, zoals vastgelegd in convenanten en beleidsplannen, zodat commercieel medewerkers daar actief op kunnen inspelen. Dit resultaat van de Experttafel is op 7 oktober 2020 gereed voor presentatie tijdens Samen aan de Slag 2.


Project Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats

De Experttafel heeft gekozen voor een concreet project dat ertoe moet leiden dat restmateriaal op de bouwplaats wordt teruggedrongen of opnieuw hoogwaardig kan worden ingezet. In opdracht van de Experttafel verzorgt Insert een pilotproject bij drie bouwprojecten op verschillende plaatsen in het land. Daarbij zijn steeds een aannemer en drie toeleverende groothandelsbedrijven betrokken. Het project moet inzicht geven in de aard en de omvang van reststromen, hoe daarmee wordt omgegaan en de waarde die daar al dan niet mee wordt weggegooid. Het pilotproject is de opmaat naar een werkwijze of instrument waarmee individuele bedrijven restmateriaal kunnen terugdringen en zo kosten kunnen besparen. De resultaten van het pilotproject worden op 7 oktober tijdens Samen aan de Slag 2 gepresenteerd.