Lobby/Belangenbehartiging

Beleidsplan Lobby en belangenbehartiging

Inleiding
Het speelveld waarbinnen de professionele bouwmaterialengroothandel opereert is sterk in beweging. De vitaliteit van de bedrijfstak wordt bepaald door de wijze waarop de bedrijven in staat zijn in te spelen op veranderende omgevingsfactoren. Waar deze omgevingsfactoren beïnvloed worden door overheden en andere partijen in de bouwketen, heeft Koninklijke Hibin een taak om de belangen van leden te behartigen. 

Belang
Koninklijke Hibin vertegenwoordigt bedrijven in de bouwmaterialengroothandel. In de contacten met landelijke, provinciale, regionale en lokale overheden, en partijen in de bouwketen,  probeert Hibin zodanige randvoorwaarden te scheppen dat lidbedrijven optimaal kunnen presteren. De Beleidsnotitie 2015-2018 is daarbij leidend.

Doel
Koninklijke Hibin streeft in haar lobby en belangenbehartiging naar een concurrentieel ‘level playing field’. Daarnaast probeert Hibin te voorkomen dat wet- en regelgeving onnodige administratieve lasten met zich meebrengen en/of de bedrijfsvoering van lidbedrijven belemmeren. Waar mogelijk werkt Koninklijke Hibin in dezen samen met andere belangenbehartigers in de bouw en de logistieke sector.

Acties
Lobby en belangenbehartiging is verweven in de dagelijkse activiteiten van Koninklijke Hibin. Beleidsonderwerpen worden besproken binnen verschillende bouwgerelateerde gremia. Op onderdelen kan sprake zijn van intensievere samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn de gezamenlijke activiteiten van bouwgerelateerde organisaties om verlenging van de tijdelijke btw-verlaging voor renovatie en onderhoud van woningen te verlengen (2014) en deelname in het convenant Bedrijfsverpakkingen.

Almere, mei 2016.

Contact lobby en belangenbehartiging

Voor meer informatie over lobby / belangenbehartiging, kunt u contact opnemen met Peter van Heijgen, p.van.heijgen @hibin.nl