Minder primaire grondstoffen

Experttafel Minder primaire grondstoffen

In november 2019 en  januari en april 2020 vonden  bijeenkomsten plaats van de Experttafel 'Minder primaire grondstoffen'. De aanwezige Experts werken aan twee concrete projectenn:
  • Ontwikkelen scholingsprogramma voor circulariteit richting alle medewerkers bouwtoelevering en/of klanten;
  • Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats.
De projectomschrijvingen vind je in de rechterkolom. De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel is in juni 2020.
 
Achtergrond Experttafel
Naast verduurzaming op systeemniveau - naar energieneutraal - speelt ook de verduurzaming op materiaalniveau. Hergebruik van materialen en de ontwikkeling van bio-based bouwmaterialen moeten ertoe leiden dat er minder gebruik wordt gemaakt van primaire grondstoffen. Hergebruik van grondstoffen krijgt steeds meer aandacht. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Fabrikanten ontwikkelen nieuwe producten waarbij (deels) gebruik wordt gemaakt van gerecyclede grondstoffen. Daarnaast groeit het aantal initiatieven dat erop gericht is materialen in hun oorspronkelijke vorm - zonder kwaliteitsverlies - te hergebruiken (urban mining). 

De product- en materiaalstroom die voortkomt uit urban mining vindt mondjesmaat zín weg naar projecten. Koplopers in dit soort trajecten zijn veelal de opdrachtgevers die circulariteit als belangrijke component in de opdrachtverlening of aanbesteding hebben meegenomen. De verwachting is dat naarmate toeleveranciers beter in staat zijn beschikbaarheid van herbruikbare materialen en grondstoffen te garanderen het marktaandeel voor circulaire bouwmaterialen zal groeien.

Van alle geproduceerde elementen zullen in een materiaalpaspoort de (gerecyclede) grondstoffen bekend zijn. Een belangrijke voorwaarde voor een start van de circulaire energie. Aan de bronzijde wordt gewerkt aan het op materiaalniveau in kaart brengen van de gebouwde omgeving. Dat betekent dat de waarde en het niveau van hergebruik van bouwmaterialen per gebouw vastgelegd worden. Bij sloop, transitie of renovatie is dan bekend welke materialen op welk moment beschikbaar komen.

Rol van de bouwtoelevering
De bouwtoelevering kan aan twee kanten van de cyclus toegevoegde waarde bieden. Enerzijds door afvalstromen (van vaak hoogwaardige recycle kwaliteit) van bouwplaatsen af te voeren naar recycle-/upcycle bedrijven. Anderzijds door circulaire bouwmaterialen op te nemen in het assortiment. Op termijn kan een werkwijze ontstaan waarbij circulaire bouwmaterialen als volwaardig alternatief worden aangeboden binnen bestaande digitale systemen (BIM). Naast de logistieke-/distributie functie van de bouwtoelevering zal ook de kennisfunctie (materiaaleigenschappen, toepasbaarheid, verwerking) van de bouwtoelevering essentieel zijn in het opschalen van het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

Project Ontwikkelen scholingsprogramma voor circulariteit richting alle medewerkers bouwtoelevering en/of klanten

Project Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats