CAO 2019

Cao-akkoord 1/1/2019 - 31/12/2019
De achterban van de bonden is akkoord gegaan met het cao-eindresultaat dat twee weken geleden is voorgelegd. Dit betekent dat er op 25 maart 2019 een cao-akkoord tot stand is gekomen tussen Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie. De afspraken die zijn gemaakt zijn hieronder weergegeven. 
De volledige cao-tekst kan nu worden uitgewerkt. In de tweede helft van april kunt u de volledige tekst op de website van Hibin verwachten. De nieuwe salaris tabellen voor 2019 zullen vooruitlopend op de definitieve tekst binnenkort al op de website worden geplaatst.
Looptijd
De cao heeft een looptijd van één jaar te weten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

CAO-verhoging
De salarisschalen in deze CAO én de salarissen die nu worden betaald, gaan omhoog met 3% per 1 april 2019.

Jeugdlonen 
De jeugdlonen zullen in 4 stappen worden verhoogd per 1/7/2019; 1/1/2020; 1/7/2020 en 1/1/2021 conform de tabellen in de bijlagen bij dit akkoord. De cao-verhoging per 1 april 2019 uit dit akkoord cq. resultaat dient daarin nog te worden verwerkt.
De minimale beloning wordt per 1 januari 2019 geïndexeerd conform de rest van het loongebouw. De minimale beloning wordt niet langer periodiek teruggezet naar het minimumloon. Hierdoor blijven de laagste salarissen op termijn hoger dan het minimumloon. 
 
Pilot nieuwe werktijdenregeling
De Pilot nieuwe werktijdenregeling uit art. 3.1b cao wordt verlengd gedurende de looptijd van de cao. 

Wijziging van de ATV-regeling
Partijen spreken af dat indien werkgever en werknemer het gezamenlijk overeenkomen, de ATV-dagen uit art. 5.3 cao geheel of gedeeltelijk kunnen worden afgekocht tegen het geldende uurloon. Werkgever en werknemer hebben de mogelijkheid om een keer per jaar gezamenlijk nieuwe afspraken te maken voor het daarop volgende kalenderjaar. Voor nieuwe medewerkers kan deze afspraak ook worden gemaakt bij indiensttreding.

Aanpassing leeftijdsgrenzen cao in verband met verhoging AOW-leeftijd 
Partijen spreken af 
  • dat de leeftijdsgrens van 55 jaar en 60 jaar uit art. 6.1 cao die geldt bij de toekenning van extra vakantiedagen per 1 april 2019 zal worden gewijzigd naar 56 jaar en 4 maanden resp. 61 jaar en 4 maanden;
  • dat de leeftijdsgrens waarop een werknemer op grond van art. 9.4 cao niet kan worden verplicht tot overwerk zal worden gewijzigd naar 51 jaar en 4 maanden;
  • dat beide generieke regelingen voor oudere werknemers op termijn en onder nader af te spreken voorwaarden worden vervangen door een op maat gesneden inzetbaarheidsbeleid. 
Werkafspraken tussen cao-partijen:

Pilot ontwikkelgesprekken 
Partijen spreken af de uitkomsten van de Pilot ontwikkelgesprekken te gebruiken voor verder onderzoek naar afspraken en communicatie over de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector. Dit onderzoek gebeurt door een paritaire werkgroep en zal onderdeel uitmaken van een Sectorplan Duurzame Inzetbaarheid met concrete voorstellen op de thema’s  gezondheid & vitaliteit, kennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid en werk-privé balans. Partijen spreken af dat de werkgroep haar voorstellen zal doen gedurende de looptijd van de cao.

80/90/100 regeling
In vervolg op een eerste verkenning van een paritaire werkgroep uit 2018 met betrekking tot een 80/90/100 regeling of variant daarop, zullen cao-partijen in 2019 nader onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van een dergelijke regeling m.n. waar het gaat om de verbetering van de inzetbaarheid van de werknemers in de sector . Dit onderzoek zal gebeuren vanuit een heldere probleemstelling en zoveel als mogelijk gericht zijn op maatwerk. Daarbij zal door partijen gekeken worden naar de bestaande wettelijke regelingen zoals de wet aanpassing arbeidsduur en een passend demotiebeleid. Het onderzoek zal ook inzicht geven in het draagvlak, zowel bij werkgevers als werknemers. 

Financiering Bpf-regeling
Partijen spreken af in de 1ste helft van 2019 een standpunt te bepalen t.a.v. de kosten van de pensioenregeling w.o. een evenwichtige premiedekkingsgraad alsmede zo nodig een eventuele verbetering daarvan. 

Werkingssfeer
Partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer van cao alsmede die van het Fonds Collectieve Belangen en de bedrijfstak pensioenregeling.

Mantelzorg
Partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao middels een werknemersenquête een onderzoek te doen naar de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van mantelzorg.
Participatiebeleid
Om het voor werkgevers makkelijker te maken om een arbeidsbeperkte die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen en voor wie loonkostensubsidie wordt ingezet in dienst te nemen, zal per 1 januari 2010 de laagste loonschaal uit de cao bestemd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.  Deze afspraak is er op gericht om extra banen te creëren voor deze kwetsbare doelgroep. Cao-partijen zullen in 2019 nadere afspraken maken ten aanzien van de monitoring.

Internationale solidariteit
Partijen spreken af een  of meerdere buitenlandse projecten financieel te ondersteunen. De uitvoering zal liggen bij het Fonds Collectieve Belangen. 
 
Over deze website
Deze website is een initiatief van Koninklijke Hibin en wordt mede bekostigd vanuit het Fonds Collectieve Belangen (FCB). Koninklijke Hibin vertegenwoordigt de belangen van werkgevers in de bouwmaterialengroothandel door te streven naar cao’s en pensioenen die passen bij de marktomstandigheden. Het FCB richt zich onder andere op een goede uitvoering en een zo goed mogelijk functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de cao.
Voor Koninklijke Hibin zijn cao en arbeidsvoorwaarden speerpunten van het beleid. Het beleidsplan Arbeidsvoorwaarden biedt meer achtergrondinformatie.