Contributieregeling

Contributieregeling 2024 ex-artikel 22 voor aspirant - , gewone – en buitengewone leden van Koninklijke Hibin Huishoudelijk Reglement

(besluit Bestuur d.d. 16  november 2023)
 

 1. De contributie voor gewone leden bestaat uit een vaste bijdrage per “vestiging” al dan niet aangevuld met een virtueel tarief.
 1. Er geldt een degressief systeem van contributieheffing: naarmate een lidbedrijf meer vestigingen heeft, is de bijdrage per vestiging lager.
 1. Onder “vestiging” wordt verstaan alle hoofd- en nevenvestigingen, die onder welke naam dan ook (mede) een handelsfunctie uitoefenen.
 1. “Vestigingen” die voor minder dan 100% eigendom zijn van de moedermaatschappij/holding (lidbedrijf), worden als zelfstandig Hibin-lid aangemerkt.
 1. Voor de vaststelling van de contributie van de hoofd- en nevenvestigingen wordt uitgegaan van het aantal vestigingen per 01-01-2024.
 1. Voor 2024 gelden de volgende staffels met bijbehorende bedragen.

Aantal vestigingen                                      bedrag per vestiging       
Staffel 1: 1 t/m 5                                        € 1.550 
Staffel 2: 6 t/m 10                                      € 1.450
Staffel 3: 11 t/m 20                                    € 1.275
Staffel 4: 21 t/m 70                                    € 1.075
Staffel 5: 71 en meer                                 €    770

 1. Een organisatie wordt daarnaast aangeslagen voor het virtuele tarief indien het een bouwmaterialenhandelaar, vallende in de werkingssfeer, met meer dan 60% van de omzet genereerd uit digitale bronnen en gemiddeld meer dan 10 medewerkers op 1 fysieke vestiging betreft. Voor de vaststelling van het aantal medewerkers wordt uitgegaan van het aantal geregistreerde medewerkers per 01-01-2024 bij BPF Hibin.
 1. Virtueel tarief:

Het bedrijf betaalt volgens de staffel waar zij normaliter bij past. Als zij voldoet aan de omschrijving uit punt 6 wordt er voor iedere vestiging vanaf 10 medewerkers 25€ per medewerker bijgeteld.

 1. Leden verbonden aan een inkoopvereniging kunnen in aanmerking komen voor een korting op basis van de onderstaande “inkoopstaffeling” ten opzichte van staffel 1 (i.c. € 1.550). Hiervoor gelden drie niveau’s.

Niveau A: de inkoopvereniging dient zich in te spannen dat zoveel mogelijk van de bedrijven die zijn aangesloten (buitengewoon) lid zijn van Hibin. Maximale inspanning wordt verwacht wanneer het bedrijven betreft die onder de werkingssfeer van de CAO van Hibin vallen. Daarnaast is er voor de vereniging sprake van 1 factuuradres en 1 aanspreekpunt voor de schriftelijke communicatie.

Niveau B: indien en voor zover alle bij de inkoopvereniging aangesloten bedrijven lid zijn en er voor de vereniging sprake is van één factuuradres en één aanspreekpunt voor de schriftelijke communicatie.

Niveau C: indien en voor zover voldaan is aan de voorwaarden verbonden aan niveau 2 én de inkoopvereniging  zorgt voor een afvaardiging van tenminste 80% in Hibin-commissies en – werkgroepen, de inkoopvereniging desgevraagd bereid is een bestuurslid <zonder last of ruggespraak> te leveren en desgevraagd bereid is vertegenwoordigers te leveren voor Hibin-vertegenwoordigingen in externe commissies en externe organen. Voorts dient de inkoopvereniging zich actief in te zetten voor de werving van buitengewone leden,

De gezamenlijke leden van de inkoopvereniging hebben in een algemene ledenvergadering een maximaal aantal stemmen, zoals uitgewerkt in onderstaande staffel.

Regeling inkoop verenigingen

Niveau A

Niveau B

Niveau C

Aantal

 

 

Aantal vestigingen

per vestiging

per vestiging

per vestiging

stemmen

 

Staffel 1

11 t/m 40

€ 1.500

€ 1.450

€ 1.350

3

 

Staffel 2

41 t/m 70

€ 1.350

€ 1.300

€ 1.200

4

 

Staffel 3

71 en meer

€ 1.200

€ 1.150

€ 1.075

5

 

 1. De contributie voor buitengewone leden bedraagt in 2024 € 2.015

 

Sancties bij wanbetaling contributie ex-artikel 24 Huishoudelijk Reglement.

 1. Indien betaling niet binnen 21 dagen na factuurdatum plaatsvindt, wordt het factuurbedrag met 1% per maand verhoogd.
 1. Indien een contributienota na 2 maanden nog niet is voldaan, kan het bestuur besluiten over te gaan tot gerechtelijke invordering. Alle op deze invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, alsook de wettelijke rente vanaf het moment van in gebreke stelling per aangetekend schrijven, komen ten laste van het nalatige lid.
 1. Het bestuur is bovendien bevoegd het nalatige lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten te onthouden, totdat aan de contributieplicht is voldaan.