Premies 2018: Bpf Hibin, FCB Hibin en sociale premies

‹ Terug
Hibin CAO : 10 januari 2018

Premies e.d. Bpf Hibin 2018

 

Werkgeverspremie                                                                 14,8%
Werknemerspremie                                                                7,4%
Franchise                                                                               € 12.712
Maximum salaris waarover premie wordt geheven                     € 44.284
Toetredingsleeftijd                                                                  21 jaar
Pensioenleeftijd                                                                      67 jaar
Voltijdswerkweek                                                                    40 uur
Voor meer informatie over de pensioenregeling zie hier.
 

Premie Fonds Collectieve Belangen 2018            

De premie voor 2018 wordt conform een cao-afspraak eenmalig verhoogd van 0,2% naar 0,25%.

Premie (te betalen door werkgever)               0,25%                                                                   

De premie wordt geheven over het salaris met als maximum 1,5 x het maximum premieloon (€ 54.614). Het maximum heffingsloon voor de FCB-premie bedraagt daarmee € 81.921.

Op basis van art. 6 van de statuten FCB is de premie verschuldigd over het heffingsloon, zijnde "het voor de onderneming van de werkgever geldende brutoloon SV over het voorafgaande kalenderjaar tot maximaal 1,5 x het maximum-dagloon voor de premieheffing ingevolge de Werkloosheidswet, herleid tot een jaarbedrag dat geldt voor de onderneming van de werkgever. Op dit dagloon wordt niet in mindering gebracht het bedrag dat bij de premieheffing ingevolge de Werkloosheidswet buiten aanmerking blijft ingevolge het bepaalde in artikel 17 van de Wet financiering sociale verzekeringen.

 

Premies Sociale Verzekeringen 2018; werkgeverspremies

 

Fonds

Verzekering

Percentage

Opmerking

Aof

WAO, WGA, IVA, Kinderopvang

6,27% +0,5%

Inclusief 0,5% premie kinderopvang.

Aok

WAO 1e 5 jaar

0,00%

AWF

WW, werkgeversaandeel

2,85%

Sectorfonds

 

WW eerste 6 maanden, staartlasten ZW en WGA.

1,11%

Bouwmaterialengroothandel = Sector 41 Groothandel I

Whk (*)

Ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

       WGA

       ZW-flex

 

 

0.56%

0,26%

Geldt voor kleine werkgevers

ZvF

Zorgverzekeringswet

6,90%

 

 

 

Max. premie inkomensgrens Werknemersverzekeringen

€ 54.614,--

Aantal SVW-dagen: 260


 

 

(*) De premie werkhervattingskas is een premie die voor elke werkgever apart wordt vastgesteld. De Belastingdienst stuurt voor het einde van het jaar een beschikking aan elke werkgever met daarin de hoogte en opbouw van de premies van de Werkhervattingskas. De premies en parameters die aan de vaststelling voor 2018 ten grondslag liggen, zijn op 1 september 2017 door UWV gepubliceerd in de Staatscourant. Deze nota geeft een toelichting op de totstandkoming van deze premies en parameters. De premie werkhervattingskas bestaat uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie Ziektewet en een gedifferentieerde premie WGA. In het overzicht zijn de sectorpremies voor het onderdeel WGA en ZW-flex opgenomen. Deze gelden voor kleine bedrijven (loonsom tot € 328.0000). Voor middelgrote bedrijven (loonsom € 328.000 - € 3.280.000) geldt een gewogen gemiddelde tussen de sectorpremie en een individuele premie. Deze laatste premie bestaat uit het rekenpercentage (WGA 0,77% en ZW-flex 0,45%) met een opslag of korting. Voor grote bedrijven (loonsom meer dan € 3.280.000) geldt alleen een individuele premie. De premies zijn voor middelgrote en grote bedrijven dus (gedeeltelijk) bedrijfsafhankelijk. Voor beide onderliggende verzekeringen heeft een werkgever de mogelijkheid eigenrisicodrager te worden. Een werkgever betaalt bij een eigenrisicodragerschap van één of beide verzekeringen geen publieke premie voor de bijbehorende premiecomponenten. Werkgevers kunnen op 1 januari en 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk 3 maanden van tevoren bij de Belastingdienst worden ingediend. Het eigenrisicodragerschap kan gepaard gaan met een verzekering van het risico bij een private verzekeringsmaatschappij. Ziet een werkgever af van een verzekering dan betaalt hij eventuele uitkeringen van zijn werknemers zelf.
De werkgever mag de helft van de WGA premie inhouden op het netto loon van de werknemer.