Urgentie verduurzaming verbindt kabinet en Bouwagenda

‹ Terug
Hibin : 26 april 2018
Een jaar na de oprichting van de Bouwagenda heeft voorzitter Bernard Wientjes opnieuw een oproep gedaan tot radicale innovatie in de bouwsector. Hij deed dat bij de presentatie van ‘De Bouwagenda Voortgangsrapportage’ op 19 april in Den Haag. De Voortgangsrapportage komt na een jaar dat sterk beïnvloed werd door de lange kabinetsformatie. De door het vorige kabinet in het leven geroepen Bouwagenda heeft zich in belangrijke mate gericht op inpassing van de Bouwagenda-doelstellingen in het regeerakkoord.
De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en secretaris-generaal Camps van Economische Zaken waren aanwezig om de noodzaak tot versnelling en verduurzaming van de bouw kracht bij te zetten. De afspraken uit het Klimaatakkoord en het recente besluit om de gaswinning af te bouwen, maken dat het accent meer op verduurzaming is komen te liggen. De door het kabinet in het leven geroepen Klimaattafels, die deze zomer voorstellen voor de benodigde energietransitie moete opleveren, werken samen met de Bouwagenda. 

Minister Ollongren sprak tijdens de bijeenkomst haar grote waardering uit voor de vorderingen en initiatieven. "Weet dat u het kabinet aan uw zijde heeft. Wij zien met vertrouwen de uitrolfase van De Bouwagenda tegemoet. Het kabinet werkt daar volop aan mee.” Zij maakte bekend dat de vier technische universiteiten, de vereniging van hogescholen, TNO en het bedrijfsleven uit de bouw- en installatiewereld gaan samenwerken in het Innovatie Centrum Bouw en Techniek. Hierdoor krijgt de gebouwde omgeving een van de faciliteiten van de topsectorenaanpak. Minister Ollongren: "Dit is een belangrijke start voor de broodnodige schaalbare innovaties. Die innovaties hebben we niet alleen nodig om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen, maar ook voor duurzame bestaande en nieuwe woningen. We gaan immers van het gas af.”

Het kabinetsbesluit om het Nederlandse gasgebruik versneld af te bouwen, maakt innovatie in de bouw nóg urgenter. De ambitie van De Bouwagenda is om 1.000 gebouwen per dag energieneutraal te maken. De Bouwagenda zet de koers uit om 7,5 miljoen woonhuizen en circa 500.000 overheids- en kantoorgebouwen, winkels en scholen te verduurzamen. Bernard Wientjes: "Een hogere productiviteit en meer kwaliteit zijn nodig, zodat we wijk voor wijk kunnen aanpakken. De enorme opgave is met de huidige manier van werken eigenlijk niet te realiseren. Er is dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken, producten en processen.”
 
Kwaliteit en vakmanschap
Andere prioriteit voor de komende periode is modernisering van het aanbestedingsbeleid. Wientjes: "De grootste opdrachtgever van de bouw is de overheid. Die selecteert bij aanbestedingen nu nog te veel op prijs, waardoor er onvoldoende prikkels voor innovatie zijn. Daarom werken we aan een compleet nieuw aanbestedingsbeleid, waar aspecten als duurzaamheid en vermogen tot samenwerking veel zwaarder meewegen. De procesgang wordt open, transparant en volledig digitaal.”
 
Grote aandacht van De Bouwagenda heeft het personeelstekort in de bouw. Op de korte termijn is de komende vijf jaar 40.000 man/vrouw nodig om uitstroom van oudere werknemers in de bouw op te vangen. Dit komt bovenop de 70.000 vakmensen die sinds de economische crisis de bouw hebben verlaten. Daarnaast zijn bijna 70.000 vakmensen in de bouw- en installatiebranche in 2020 niet meer voldoende gekwalificeerd. Wientjes: "We moeten fors investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, opleidingen en onderwijs. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden samen komen tot een Human Capital Agenda voor de bouw. Zonder geschikt personeel kunnen we onze energie- en klimaatambities wel vergeten. Deze agenda dient daarom politiek verankerd te worden.”