Hibin schaart zich achter stikstofstandpunt VNO-NCW

‹ Terug
Hibin : 09 oktober 2019
Hibin schaart zich achter de reactie van VNO-NCW op de stikstofproblematiek. VNO-NCW heeft met leden en experts een aanpak uitgewerkt, met volgens de organisatie houdbare juridische oplossingen. Met deze aanpak wil VNO-NCW ervoor zorgen dat de natuur de aandacht krijgt die ze verdient en concrete oplossingen aandragen voor alle economische problemen die nu ontstaan.
Hibin wil graag weten of, en zo ja in hoeverre, Hibin-leden worden getroffen door de uitspraak van de Raad van State over stikstof. Net als VNO-NCW en MKB Nederland vindt Hibin dat eventuele schade niet tot de normale ondernemersrisicoís kan worden gerekend. Ondervindt u schade? Stuur dan een email naar p.van.heijgen@hibin.nl met een korte omschrijving waaruit blijkt dat een en ander aan de stikstofuitspraak gekoppeld kan worden.


Het voorstel van VNO-NCW  draait om het inlassen van een no-regret overgangsperiode (van maximaal drie jaar) waarin de vergunningverlening vanuit de provincies weer op gang wordt gebracht door extra middelen voor herstelmaatregelen, bronmaatregelen en door de ondersteunende diensten te helpen bij het wegwerken van de achterstanden met de vergunningen. ĎEuropa wilde juist niet dat de gevolgen die nu optreden zich zouden voordoen, en bood en biedt ruimte voor zoín overgangsperiodeí, stelt VNO-NCW. Door meetbare en duidelijke herstelmaatregelen in natuurgebieden één op één te koppelen aan nieuwe projecten ontstaat verder ruimte om te voorkomen dat economische activiteiten stilvallen.
VNO-NCW heeft zes concrete voorstellen uitgewerkt. Met de geschetste aanpak wil VNO-NCW het dossier depolitiseren en uit de huidige impasse trekken, zodat de vele duizenden projecten in utiliteitsbouw, woningbouw en grond-, weg- en waterbouw niet stilvallen, zoals nu dreigt.

De zes concrete voorstellen van VNO-NCW
  1. Start onmiddellijk met de beoordeling van projecten en vergunningaanvragen. Conform het advies van de commissie Remkes dienen projecten waarvan onder het PAS is vastgesteld, dat die verwaarloosbaar bijdragen aan de stikstofbelasting via een snelle procedure geholpen te worden. De onzekerheid en angst bij lokale bestuurders moet zo snel mogelijk worden weggenomen. Maak hierover binnen 2 weken afspraken met provincies. Benoem een Task Force van VNG, IPO en bedrijfsleven om alle gemeenten en provincies in het land de zekerheid te bieden die men nodig heeft. Maak per direct extra middelen vrij om het bevoegd gezag te helpen het ontstane stuwmeer aan aanvragen op een competente manier te behandelen. Zorg daarbij voor heldere drempelwaarden aan depositie voor projecten. Indien projecten onder de drempelwaarde blijven, kan zonder nadere voorwaarden een vergunning worden verstrekt. Voor het vaststellen van drempelwaarden zien wij twee mogelijkheden: ➢ drempelwaarden worden per natuurgebied vastgesteld. Gebruik saneringsmaatregelen en andere stikstofbeperkende maatregelen om deze drempelwaarden ecologisch te verantwoorden en daarmee juridisch houdbaar te maken. Om dit op de kortst mogelijke termijn mogelijk te maken moet alle ecologische capaciteit die beschikbaar is hiervoor worden ingezet. ➢ nog beter zou het zijn om bij AMvB of ministeriŽle regeling voor projecten met een verwaarloosbaar effect een ecologisch gefundeerde generieke drempelwaarde vast te stellen voor heel Nederland. Juristen stellen hier vraagtekens bij, maar wij wijzen erop dat in andere Europese landen, zoals in onze buurlanden, hiermee wordt gewerkt.
  2. Zorg er voor dat er zo snel mogelijk inzicht komt in de daadwerkelijke staat van natuurgebieden door middel van metingen, inclusief welke deposities aantoonbaar nadelige effecten hebben.
  3. Investeer substantieel extra in directe uitvoering van herstelmaatregelen om de natuur waar beschadigd zo snel mogelijk in kwaliteit te verbeteren. Koppel dergelijke herstelmaatregelen waar mogelijk aan specifieke projecten of het verhogen van de drempelwaarde voor het betreffende natuurgebied. Alleen op deze wijze kunnen herstelmaatregelen ook daadwerkelijk worden ingezet voor het faciliteren van projecten. Het kabinet zal provincies van ruime middelen moeten voorzien om dit gebiedsgericht waar te kunnen maken.
  4. Biedt de provincies meer financiŽle ruimte en mogelijkheden om direct waar zinvol zogenaamde piekbelasting direct in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden te saneren. Ook deze saneringsmaatregelen dienen te allen tijde gekoppeld te worden aan specifieke projecten of aan het verhogen van de drempelwaarde. Hierbij vragen wij om financiŽle steunmaatregelen voor bedrijven om zo snel mogelijk de omslag naar een stikstofarme economie te kunnen maken en zo economische schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het realiseren van deze maatregelen dient dusdanig verankerd te worden dat er geen discussie kan ontstaan over de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen en de termijn waarop dat zal gebeuren. Voor een spoedige uitvoering van deze saneringsmaatregelen door middel van gebiedsgerichte provincieplannen is het tevens noodzakelijk dat de regering in overleg met de provincies zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de wijze waarop gesaldeerd kan worden.
  5. Bronbeleid waarvoor de commissie Remkes een aantal voorstellen heeft gedaan, zal toegesneden en één op één gekoppeld moeten worden aan de concrete projecten bij de natuurgebieden waar de natuurbescherming in het geding is. Juist het ontbreken van deze koppeling heeft het PAS de das omgedaan. Wie de overwegingen van de Raad van State goed leest, kan niet anders dan concluderen, dat generiek beleid niet helpt om de vergunningverlening voor individuele projecten weer snel op gang te brengen. Generieke maatregelen zijn schoten hagel; ze zullen per natuurgebied moeten worden gekoppeld aan concrete initiatieven, zodat de (emissie)ruimte die hierdoor ontstaat kan worden benut voor het mogelijk maken van bestaande projecten en initiatieven. Gebruik generieke maatregelen dus niet alleen voor natuurherstel, maar gebruik ze (ook) voor het mogelijk maken van projecten en initiatieven.
  6. Biedt alle partijen inzicht in het huidige Aerius rekenmodel. Volledige transparantie is noodzakelijk om het model goed te begrijpen. De uitkomsten van het model kunnen vergaand zijn en dat is alleen te rechtvaardigen indien voor iedereen duidelijk is hoe de uitkomst van een berekening tot stand is gekomen.