Omgaan met coronavirus: voor bedrijven en werkgevers

‹ Terug
Hibin : 28 april 2020
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar in snel tempo op. Hibin heeft geprobeerd alle relevante informatie voor bedrijven op een rijtje te zetten. Waar mogelijk wordt meteen verwezen naar externe bronnen waarvan we weten dat deze steeds actueel worden gehouden.


Ondernemersvragen over het coronavirus?
De Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een coronaloket geopend. U kunt bellen: 0800 – 2117 of naar kvk.nl/coronaloket.

 
Corona-update voor bedrijfsregelingen
VNO-NCW en MKB-Nederland heeft begineen nieuw corona-instrument voor ondernemers gepresenteerd, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. De coronacalculator biedt:
  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond;
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Ga rechtstreeks naar de coronacalculator.
 
Dossiers coronaregelingen
VNO-NCW heeft voor de verschillende regelingen dossiers opgesteld die actuele informatie geven. Daarbij vindt u ook de informatie over de latere wijzigingen en aanvullingen.
 
Klik hier voor het dossier uitstel belastingen
Klik hier voor het dossier regels en veiligheid

Onderzoek naar Corona-impact op de bouw
Er wordt continu onderzoek gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor de economie en de bouw. Half mei presenteerde ABN-AMRO de Bouwprognose mei 2020.

Voor de lange termijn heeft het ING EconomischBureau begin april vier internationale scenario's gepubliceerd met de economische ontwikkelingen op hoofdlijnen voor de komende anderhalf jaar, in plaats van één gedetailleerde raming. De twee ‘middenweg’ scenario’s, die we het meest waarschijnlijk achten, zijn uitgediept voor de Nederlandse economie. Het gaat daarbij om ons basisscenario waarbij maatregelen richting de zomer langzaam worden afgebouwd en het economische dieptepunt in de maanden april en mei valt. Het andere middenwegscenario is een variant hierop, waarbij in de herfst het virus weer terugkeert.

Cao-onderhandelingen opgeschort
Koninklijke Hibin, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie hebben besloten de cao-onderhandelingen voorlopig op te schorten. De reden is dat op dit moment niet kan worden overzien wat de gevolgen zullen zijn van de coronacrisis voor de sector op de middellange en lange termijn. 
Het feit dat op dit moment onzeker en onvoorspelbaar is wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, maakt het onmogelijk om nu afspraken te maken. Cao-partijen volgen de maatregelen van de overheid en RIVM en hebben daarover regelmatig overleg met elkaar. Zij zullen het cao-overleg vervolgen wanneer het juiste moment zich voordoet.
 
Bericht van Bpf HiBiN
Medio maart zijn de facturen voor de pensioenpremies februari 2020 verzonden. versturen. Werkgevers die de komende maandfactuur niet (ineens) kunnen betalen kunnen contact opnemen met Bpf HiBiN. Volg voor meer informatie de website van het pensioenfonds.

Arbeidsrechtelijke gevolgen
Poelmann van den Broek advocaten stelde een document op met een overzicht van de arbeidsrechtelijke gevolgen.
 
Corona en ziekteverzuim
SuperGarant, de organisatie achter het Hibin Zorgportaal meldt dat het ziekteverzuim in de tweede helft van maart weer iets is teruggelopen. In de eerste twee weken van maart lag het gemiddelde verzuim van bij het ZorgPortaal aangesloten bedrijven op 7,09% tegen 3,62% in dezelfde periode vorig jaar. Over heel maart kwam het gemiddelde uit op 5,83% tegen 3,87% een jaar eerder.

Er zijn veel vragen over ziekmelden. SuperGarant zette die vragen eind maart al op een rijtje

Tips voor thuiswerken
Meer mensen werken thuis in verband met de coronacrisis, ook mensen die dat voorheen niet gewend waren. De website overduurzameinzetbaarheid.nl geeft tips voor zowel werknemers als hun leidinggevenden.
 
Protocol Veilig Doorwerken
Sinds eind maart is er het protocol Veilig doorwerken. In het protocol staan ook duidelijke gedragsregels voor het werken op de bouwplaats en in en rond woningen. De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor het protocol Veilig doorwerken. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen, kan dat gevolgen hebben voor het protocol. Zo is het protocol op 17 april aangepast op het gebied van reizen. Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent).

De Rijksoverheid heeft voor 'Werken op de bouwplaats' en 'In en rond het huis' twee posters ontwikkeld. Het protocol kunt u hier downloaden. De posters zijn inmiddels in meer talen  beschikbaar.
 
Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben gezamenlijk een webinar verzorgd rondom 'Samen Veilig Doorwerken'. 
 
Aan het project 'Samen veilig doorwerken'is sinds 15 april ook een quiz gekoppeld. Klik hier voor meer informatie.

Hibin Opleidingen
Na eerder uitstel is Hibin Opleidingen gestart met het hervatten van de fysieke opleidingen per 2 juni 2020. Lees hier meer.
 
Experttafels
De Experttafels gaan online verder. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden in juni online plaats.
 
Hibin-evenement naar 7 oktober
Het Hibin-evenement Samen aan de Slag2 (oorspronkelijk 11 juni) wordt verplaatst naar woensdag 7 oktober. Dat was oorspronkelijk de dag van [Bouwgroothandel Bijeen]. In overleg met MIXpro en Vertaz wordt [Bouwgroothandel Bijeen] verschoven naar het eerste kwartaal van 2021. Wie zich al had aangemeld voor 11 juni, hoeft dat niet opnieuw te doen voor 7 oktober. Aanmeldingen worden automatisch doorgeschoven. U krijgt daarvan later nog persoonlijk bericht.

Half mei is bekend geworden dat de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing wordt uitgesteld naar 2021. Aanvankelijk was de bedoeling om uit te stellen tot eind 2020, maar de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis heeft het bestuur doen besluiten tot verder uitstel. Zodra een definitieve nieuwe planning bekend is,  ontvangen fabrikanten informatie over de nieuwe deadline voor aanmelding. De aanmeldingen die al binnen waren, blijven gewoon staan.
 
Hibin ZorgPortaal
Het ZorgPortaal en SuperGarant laten weten dat de re-integratiebegeleiding wordt gesplitst in meer teams en op meerdere locaties om het aantal fysieke contacten te beperken.  De bedrijfsartsen zullen de komende twee weken enkel nog telefonische spreekuren houden. Zowel werkgevers als werknemers zullen hierover van te voren worden geïnformeerd. Voor de Buitendienst geldt dat zij zoveel mogelijk zaken op afstand regelen. Specifiek voor de regio Brabant en Limburg  geldt dat er tot nader order geen bezoeken worden afgelegd.