Special Experttafels: werken aan praktische opgaven voor de bouwtoelevering

‹ Terug
Hibin : 18 mei 2020
Ondanks de coronacrisis gaat het Experttafelprogramma van Hibin gewoon door. Helaas kunnen de Experts nu niet fysiek bij elkaar komen, maar drie sessies in april hebben aangetoond dat het online ook best lukt. In juni komen de Experttafels ‘Minder primaire grondstoffen’, ‘Data voor versnelling van de bouwsector’ en "Hindervrije Bouwlogistiek’ opnieuw bij elkaar. Zij werken hun projecten verder uit. Tijdens het congres ‘Samen aan de Slag 2’ op 7 oktober, worden de tot dan toe behaalde resultaten gepresenteerd. Afgelopen week zijn op de website de voortgangsrapportages van de verschillende projecten gepubliceerd.
De Experts van de Experttafel Minder primaire grondstoffen werken aan twee concrete projecten:
  • ‘Ontwikkelen scholingsprogramma voor circulariteit richting alle medewerkers bouwtoelevering en/of klanten’
  • ‘Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats’.
De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel vindt plaats op 30 juni (online)

De Experts van de Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector werken aan het project 

‘Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie’.

De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel is op 18 juni.


De Experts van de Experttafel Hindervrije bouwlogistiek werken aan drie concrete projecten:
 
‘Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden’;
‘Transitie naar Zero Emissie’;
‘Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking’.

De eerstvolgende bijeenkomst van deze Experttafel vindt plaats op 25 juni (online).
 

Degenen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de Experttafels, kunnen contact opnemen met Peter van Heijgen (p.van.heijgen@hibin.nl)

Brede samenstelling
Na Samen aan de Slag op 4 juni 2019 hebben zich tachtig mensen gemeld voor deelname aan die Experttafels. Deze Experts komen uit de bouwmaterialenhandel en –industrie, maar ook uit sectoren als logistiek, financiën, overheid, duurzaam ondernemen, dienstverlening en onderwijs. Uiteindelijk hebben circa zestig mensen actief deelgenomen aan de eerste bijeenkomsten van de drie Experttafels. Anderen volgen de projecten op afstand en hebben aangegeven in een volgende fase te willen aanhaken.

Praktische aanpak
Aan elke Experttafel is al snel de stap gemaakt van het brede strategische doel naar concrete projecten. Deze hebben als rode draad dat de bouwtoelevering daadwerkelijk een rol kan spelen en dat het proces en de kennis die eruit voortkomen een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van bij Hibin aangesloten bedrijven. 

Stap voor stap-aanpak
Alle projecten zijn opgezet op basis van zowel lange- als korte termijndoelen. Dit stelt de Experts in staat om tussentijdse mijlpalen vast te stellen, deze als het ware ‘vast te klikken’ en van daaruit verder te werken naar de volgende stap. Die aanpak betekent ook dat bij vervolgprojecten andere experts het stokje kunnen overnemen. 

Zichtbaarheid Hibin en bouwtoelevering
De zestig deelnemers komen uit bijna even zovele organisaties, zowel vanuit Hibin als daarbuiten. Samen hebben zij tot nu toe zo’n 800 uur ‘in kind’ bijgedragen. Naast de bijeenkomsten zit in dat getal ook het ‘huiswerk’ dat individuele deelnemers hebben gedaan in de vorm van inventarisaties en notities.

De vernieuwende aanpak met Experttafels is in de sector niet onopgemerkt gebleven. Hibin wordt veel vaker actief benaderd door partijen uit de sector. Dat heeft over de hele linie geresulteerd in nauwere contacten met allerlei organisaties en uitnodigingen om te participeren in onderzoeken, projecten, evenementen en overleg m.b.t. gezamenlijke lobby. Dus ook langs die weg draagt het Extperttafelprogramma bij aan het verwezenlijken van de doelen van Koninklijk Hibin.