Projecten Experttafels vol op stoom

‹ Terug
Hibin : 13 juli 2020
De tijd van oogsten is nabij voor de drie Hibin Experttafels. De komende periode worden de eerste tastbare resultaten opgeleverd. En ook waar dat nog niet het geval is, zijn goede vorderingen te melden. 
Op weg naar uniforme productdata
De Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft zijn tanden gezet in een project voor de langere termijn: Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie. Voor een deel van de bouwtoelevering nu al een onmisbaar aspect van hun bedrijfsvoering, voor anderen en nog vrijwel onbekend fenomeen. De Experttafel werkt aan twee aspecten: inhoud en implementatie.

Vanuit de Experttafel werken kleine groepjes inhoudelijk deskundigen onder leiding van Balance & Result aan het beter in kaart brengen van wat er nu al geclassificeerd is. Zij pakken daarnaast als pilotproject enkele productgroepen op en werken deze verder uit. Dat proces levert niet alleen bruikbare data maar ook inzicht in hoe individuele bedrijven hun classificatieproces effectief kunnen inrichten. Wat dat laatste aspect betreft vindt ook overleg plaats met Ketenstandaard Bouw en Installatie.

Aan de ondersteuning van bedrijven gaat nog een communicatietraject vooraf. Het laten aansluiten van meer fabrikanten en groothandelsbedrijven begint met informatie over de voordelen voor individuele bedrijven en de bouwsector. Voor de hele sector betekent uniformering van productdata een bijdrage aan:
-betere samenwerking in de sector eenduidige informatie-uitwisseling;
-de informatiepositie die nodig is om een langetermijnstrategie te bepalen,

en stelt partijen in staat om
-te voldoen aan (nieuwe) klantvragen en klantwaarde toe te voegen;
-interne bedrijfsprocessen te verbeteren en toekomstbestendig te maken;
-te voldoen aan wet- en regelgeving;
-te anticiperen op eisen t.a.v. normering en certificeringen.

Convenant toetsen bij ondernemers
Hibin wil als kickstarter op 7 oktober een convenant presenteren waarin het Netwerk van de Bouwtoelevering toezegt een actieve bijdrage te leveren aan de ambities van klanten en hun opdrachtgevers én een aantal bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven door het digitaliseringsproces in de bouwsector te ondersteunen. De ondertekenende bedrijven doen dat door in te zetten op het aanleveren van uniforme productdata. Het gaat om een overall belofte namens de bouwtoelevering, waarbij bedrijven individueel afspraken maken over ambities en snelheid. Een concept van het convenant wordt deze zomer al aan individuele bedrijven voorgelegd.

Circulair in het hoofd en in de praktijk
De Experttafel Minder primaire grondstoffen is op verschillende niveaus actief. Enerzijds met een concreet project ‘Efficiënter omgaan met materiaal op de bouwplaats’ en anderzijds met een bewustwording, waarvoor al een online opleidingsmodule in de maak is.

Circulair bouwen beslaat een breed terrein met tal van oplossingsrichtingen. De Experttafel heeft gekozen voor een concreet project dat ertoe moet leiden dat restmateriaal op de bouwplaats wordt teruggedrongen of opnieuw hoogwaardig kan worden ingezet. In opdracht van de Experttafel verzorgt Insert een pilotproject bij drie bouwprojecten op verschillende plaatsen in het land. Daarbij zijn steeds een aannemer en drie toeleverende groothandelsbedrijven betrokken. Het project moet inzicht geven in de aard en de omvang van reststromen, hoe daarmee wordt omgegaan en de waarde die daar al dan niet mee wordt weggegooid. Het pilotproject is de opmaat naar een werkwijze of instrument waarmee individuele bedrijven restmateriaal kunnen terugdringen en zo kosten kunnen besparen. De resultaten van het pilotproject worden op 7 oktober gepresenteerd.

Online opleidingsmodule
De Experttafel heeft veel relevante basisinformatie op het gebied van circulair bouwen vergaard. Hibin Opleidingen heeft die informatie verwerkt in een online opleidingsmodule ‘Basiskennis Circulair Bouwen’. Door leden van het testpanel wordt deze module nu al gezien als ‘must’ voor medewerkers die ‘op een of andere manier contact hebben met de buitenwereld’. Aanvullend komt er een dossier circulair bouwen op de Hibin-website waar inspirerende voorbeelden van circulair bouwen worden verzameld. Daarnaast vindt ook een inventarisatie plaats van duurzaamheidsambities van verschillende klantgroepen, waaronder overheden en woningbouwcorporaties, zoals vastgelegd in convenanten en beleidsplannen, zodat commercieel medewerkers daar actief op kunnen inspelen. Ook dit resultaat van de Experttafel is op 7 oktober gereed voor presentatie.

Experttafel Hindervrije logistiek legt verbindingen
Nederland kent vele projecten en initiatieven op het gebied van (binnenstedelijke) bouwlogistiek. De Experttafelbijeenkomsten hebben om te beginnen beter inzicht gegeven in wat er al aan onderzoeken en inventarisaties plaatsvindt. Er is verbinding gelegd met projecten van de Hogeschool Rotterdam, TNO, TLN en de Topsector Logistiek. De Experts hebben in eerste aanleg drie concrete projecten benoemd: logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden, inventarisatie eisen en wensen t.b.v. de transitie naar Zero Emissie en cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking.

Voor de bouwtoelevering is inzicht in eisen en wensen van verschillende overheden op het gebied van zero emissie belangrijk. Andere partijen, waaronder TLN, werken niet alleen aan overzicht, maar voeren ook overleg met de overheid over harmonisatie van regelgeving. Hibin volgt die ontwikkelingen actief en rapporteert daarover aan de Experttafel, maar de Experttafel onderneemt op dit moment zelf geen actie.

Met de projecten ‘Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden’ en ‘Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking’, is intensieve samenwerking tot stand gekomen met het project ‘Sharing logistics’ van de Hogeschool Rotterdam en een onderzoek van TNO in opdracht van de Topsector Logistiek. Een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven heeft actief aan deze onderzoeken meegewerkt. Studenten van de Hogeschool Rotterdam presenteren hun onderzoeksresultaten op 7 oktober. Dit kwalitatieve onderzoek biedt een basis voor verder kwantitatief onderzoek. Over de invulling hiervan vindt overleg plaats tussen de verschillende partijen. 
Uit de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam volgt verder dat bij Hibin aangesloten bedrijven zich met bouwlogistieke vragen kunnen melden. In het seizoen ’20-’21  kunnen studenten in het kader van hun stage met deze opgaven aan de slag.

Enthousiasme bij leden en relaties
Hibin is aangenaam verrast door het enthousiasme waarmee de Experttafels vorig jaar zijn opgepakt. Na afloop van Samen aan de slag hebben zich tachtig mensen gemeld voor deelname aan die Experttafels. Uiteindelijk hebben circa zestig mensen actief deelgenomen aan de eerste bijeenkomsten van de drie Experttafels die in het najaar van 2019 voor het eerst bijeen zijn gekomen. (De Experttafel ‘Versnelling van de bouw- en renovatieopgave’ is bij nader inzien niet bijeengekomen. Met grote brancheoverstijgende problematiek als PFAS en stikstof zijn we tot de conclusie gekomen dat we op dat dossier vanuit Hibin weinig directe invloed kunnen uitoefenen.) Die zestig mensen nemen nog steeds actief deel.

Van strategie naar concreet project
Aan elke Experttafel is al snel de stap gemaakt van het brede strategische doel naar concrete projecten die als rode draad hebben dat de bouwtoelevering daadwerkelijk een rol kan spelen en dat het proces en de kennis die eruit voortkomen, een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering van bij Hibin aangesloten bedrijven. 
Alle projecten zijn opgezet op basis van zowel lange- als korte termijndoelen. Dit stelt Hibin in staat om tussentijdse mijlpalen vast te stellen, deze als het ware ‘vast te klikken’ en van daaruit verder te werken naar de volgende stap. Die aanpak betekent ook dat bij vervolgprojecten andere experts het stokje kunnen overnemen. Dat laatste is bijvoorbeeld handig als we van beleid naar uitvoering gaan en andere mensen/competenties nodig hebben.
Met de gekozen werkwijze hebben we steeds de flexibiliteit kunnen bewaren die nodig was om projectdoelstellingen te verfijnen en de samenhang van verschillende projecten te bewaken. 

Inspirerende locaties
Voor de bijeenkomsten hebben we met succes een beroep kunnen doen op allerlei relaties. We waren te gast bij het bezoekerscentrum van de Rijnlandroute bij Leiden, de VerkeersOnderneming in Rotterdam, De Groene Afslag in Laren, Insert in Veenendaal, Universiteit Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch en het Experience Center van de Technische Unie in Zwolle. Daarmee hebben we invulling kunnen geven aan de ambitie om elke bijeenkomst te organiseren op een inspirerende locatie, met een introductie/rondleiding/lezing namens de gastorganisatie. Als gevolg van de coronacrisis hebben de bijeenkomsten in 2020 online moeten plaatsvinden. De verwachting is dat de Experttafelbijeenkomsten in september weer op locatie kunnen plaatsvinden.

Investering in de branche
De zestig deelnemers komen uit bijna evenzovele organisaties, zowel vanuit Hibin als daarbuiten. Samen hebben zij tot nu toe al zo’n 1.000 uur ‘in kind’ bijgedragen. Naast de bijeenkomsten zit in dat getal ook het ‘huiswerk’ dat individuele deelnemers hebben gedaan in de vorm van inventarisaties en notities.

Zichtbaarheid Hibin
De vernieuwende aanpak met Experttafels is in de sector niet onopgemerkt gebleven. Hibin wordt veel vaker actief benaderd door partijen uit de sector. Dat heeft over de hele linie geresulteerd in nauwere contacten met allerlei organisaties en uitnodigingen om te participeren in onderzoeken, projecten, evenementen en overleg m.b.t. gezamenlijke lobby.

Enthousiast geworden?
Wilt u ook deel uit maken van de toekomst van de branche en deelnemen in Hibin Experttafels? Het is altijd mogelijk om tussentijds aan te schuiven bij bestaande Experttafels. Dit najaar begint een nieuw seizoen met nieuwe projecten en verdiepende projecten die aansluiten op de projecten van afgelopen jaar. U kunt uw belangstelling voor een specifieke Experttafel altijd kenbaar maken door een email te sturen naar p.van.heijgen@hibin.nl