Nieuw cao-akkoord

‹ Terug
Hibin CAO : 15 oktober 2020
Werkgevers en bonden hebben de cao-onderhandelingen afgesloten met een principeakkoord voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het akkoord behelst een structurele loonsverhoging met 2% per 1 december 2020 en een eenmalige bruto uitkering van € 350,-.
Hibin-voorzitter Pieter van Leusden: "Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de werknemers in de branche. Zij hebben tijdens de coronacrisis hard gewerkt om de bedrijven draaiende te houden. Nu de eerste schrik van de coronacrisis eraf is, hebben we meer zicht op de effecten ervan. Nu er meer duidelijk is over die effecten is een structurele verhoging met 2% verantwoord. Voor ondernemers zijn het onzekere tijden. In dat licht zijn we ook tevreden dat we samen met de bonden de eerste stappen hebben gezet naar verdere modernisering van de cao.”

Vertraging door corona
De cao-onderhandeling werden in maart uitgesteld als gevolg van de corona-uitbraak. De onderhandelingen zijn op initiatief van Hibin in juni hervat, omdat de werkgevers een mogelijkheid zagen om waardering voor de inzet tijdens de begindagen van de coronacrisis om te zetten in een eenmalige uitkering voor alle werknemers. Vanwege de op dat moment uiterst onzekere vooruitzichten, vonden de werkgevers het afgelopen zomer nog te vroeg en onverantwoord om al na te denken over structurele loonsverhoging. Er is toen aangegeven dat er over structurele loonsverhoging gesproken kon worden zodra er meer zekerheid zou zijn over de (overheids)maatregelen ten aanzien van het ondersteunen van onder andere de woningrenovatie en -nieuwbouw en effecten van de coronacrisis op de economie en de bouw in het bijzonder.

Eenmalige uitkering
Voor de eenmalige uitkering geldt dat deze van toepassing is voor werknemers die per 1 december 2020 een dienstverband hebben in de zin van de cao. De werknemers die in deeltijd werken, hebben recht op dit bedrag naar rato van zijn arbeidsduur. De uitbetaling vindt uiterlijk in de maand december 2020 plaats.

De pilot nieuwe werktijdenregeling, die de werkgevers om willen zetten in een definitieve regeling, wordt voortgezet en zal in 2021 door cao-partijen worden geëvalueerd met als doel vast te stellen of en onder welke voorwaarden de pilot als definitieve regeling kan worden opgenomen.

Vervolg
Verder is afgesproken dat de onderhandelingen voor de volgende cao in januari 2021 worden voortgezet en dat de voorstellen die niet aan orde zijn gekomen, dan worden besproken. 

De complete cao-tekst wordt uitgewerkt en zo spoedig mogelijk aan cao-partijen  ter beschikking gesteld. Daarbij worden de teksten opgeschoond om de leesbaarheid ervan te verbeteren. Zodra een en ander beschikbaar is, wordt ook de cao-informatie op de Hibin website aangepast.