Experttafels: resultaten, lopende projecten en vervolgactiviteiten

‹ Terug
Hibin : 01 december 2020
Corona gooide roet in het eten. Het Hibin evenement Samen aan de Slag 2 kon begin oktober niet doorgaan. Daardoor moesten Hibin-leden en relaties de presentatie van de Hibin Experttafels missen.  Een overzicht van de bereikte resultaten, lopende projecten en vervolgactiviteiten.
Dank aan de experts 
Hibin kent vooralsnog drie Experttafels. Daarbinnen buigen de experts zich over verschillende projecten. Zij zetten hun expertise en tijd belangeloos in. Zij leveren een ‘in kind’-bijdrage aan het algemeen belang van de bouwtoelevering. In retour krijgen zij toegang tot een netwerk van Experts van binnen en buiten Hibin. En – buiten coronatijd – worden bijeenkomsten op inspirerende locaties georganiseerd, vaak met een rondleiding of presentatie van een externe deskundige. 
 
Hibin wil hier nogmaals dank uitspreken aan de circa zestig experts die zich het afgelopen jaar hebben ingespannen. De Experttafels zijn sinds de start in november 2019 vijf keer bijeen geweest. Tussendoor hebben zij informatie aangeleverd, documenten geanalyseerd, onderzoeksvoorstellen beoordeeld en in subgroepjes projectonderdelen verder uitgewerkt.  
 
Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie  
De Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft zich met verve op de noodzakelijke verder digitalisering van de bouwtoelevering gestort. Het project Bevorderen en versnellen ETIM-classificatie is inmiddels in twee delen opgesplitst. 
 
Een groep inhoudelijke experts heeft negentien productgroepen gedefinieerd. Per productgroep wordt nu geïnventariseerd wat er binnen ETIM al beschikbaar is. Een vast werkgroepje start deze week met uitwerking van de eerste productgroep. Daar worden ad hoc fabrikanten en eventuele externe ondersteuning bij betrokken. Daarnaast gaat een projectgroep aan de slag met bewustwording en informatievoorziening. Op basis van onder meer enquêtes onder fabrikanten en binnendienstmedewerkers van groothandelsbedrijven, wordt in het vierde kwartaal van 2020 een communicatie-aanpak ontwikkeld. Voor dit traject zoekt Hibin nog Experts die willen meedenken in de uitvoering. 
 
Convenant 
Ondersteunend aan deze twee activiteiten is met behulp van een groot aantal partijen een convenanttekst opgesteld. Het is de bedoeling dat bedrijven in de bouwtoelevering (fabrikanten en groothandelsbedrijven) zich committeren aan invoering van ETIM. Koninklijke Hibin en Ketenstandaard Bouw en Techniek zeggen daarin concrete ondersteuning toe. Een aantal partijen heeft al toegezegd te zullen ondertekenen. De komende periode worden bedrijven een op een benaderd door Hibin.
 
Onderzoek
USP Marketing Consultancy in opdracht van de Hibin Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector heeft uitgevoerd onder 126 fabrikanten. Daaruit blijkt dat ongeveer eenvijfde van de fabrikanten in hout- en bouwmaterialen werkt met ETIM classificatie. Bij andere fabrikanten ligt dit aandeel twee keer zo hoog. Bekijk hier de onderzoeksresultaten.
 
Uit een eveneens door USP uitgevoerd onderzoek onder 75 binnendienstmedewerkers van bouwgroothandelsbedrijven blijkt dat bij circa 90% van de groothandelsbedrijven het eigen Productinformatiemanagement-systeem (PIM) nog niet (volledig) op orde is. Per binnendienstmedewerker is wekelijks drie uur tijdsbesparing mogelijk. Die tijd gaat nu verloren met het opzoeken van productinformatie buiten de eigen systemen. Daarnaast leidt het niet op orde hebben van de productinformatie tot het verkeerd informeren van klanten, foutieve offertes of facturen en de daarbij behorende klachten. Bekijk hier de onderzoeksresultaten.

Inzichten en oplossingen voor efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek 
De Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek heeft de afgelopen periode veel achter de schermen gewerkt. De opgave voor de bouwtoelevering is om zich voor te bereiden op zero-emissie bouwlogistiek. Voor het project Inzicht in actuele en toekomstige eisen logistiek heeft de Experttafel verbinding gelegd met overheden, onderwijs, logistieke partijen en brancheorganisaties. Met behulp van deze partners is steeds meer informatie verzameld over onder andere (aangekondigde) wet- en regelgeving, ontwikkeling in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur, subsidiemogelijkheden en standpunten van logistieke partijen met betrekking tot samenwerking. De volgende stap is een analyse vanuit het perspectief van de bouwtoelevering waarmee individuele bedrijven zich beter kunnen voorbereiden en bijvoorbeeld hun investeringen in materieel gerichter kunnen plannen.  
 
Kleinschalige projecten 
Omdat veel Hibin-leden te maken hebben met kleinschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten is daarvoor een apart project opgezet: Optimalisatie logistiek kleinschalige bouwprojecten. Samen met de Hogeschool Rotterdam, TU Delft en TNO wordt gewerkt aan een aantal elkaar opvolgende en versterkende onderzoeken die moeten leiden tot inzicht in mogelijke oplossingen voor efficiëntere en duurzamere bouwlogistiek voor kleinschalige projecten. Dit moet leiden tot een overzicht van mogelijke oplossingen die bedrijven kunnen afzetten tegen hun eigen aanpak/strategie en zo tot de voor hen best passende aanpak te komen. Hibin-leden zijn actief betrokken bij deze onderzoeken. De eerstvolgende stap is een uitgebreid kwantitatief onderzoek door studenten van de Hogeschool Rotterdam. 
 
Bouwlogistieke Game 
Parallel aan de Experttafelprojecten heeft Hibin geparticipeerd in de ontwikkeling van de Bouwlogistieke Game. De serious game Bouwlogistiek@Work, waarin de bouwlogistiek voor een binnenstedelijke bouwplaats wordt gesimuleerd, is gepresenteerd aan de leden van de Experttafel en is vanaf dit moment beschikbaar. Bouwlogistiek@Work is ontwikkeld door  TNO in samenwerking met Bouwend Nederland, Transport Logistiek Nederland, Koninklijke Hibin, Dura Vermeer, Volker Wessels Bouwmaterieel, Hogeschool Utrecht en Hogeschool van Amsterdam. 

Bewustwording en scholing voor circulariteit voor de bouwtoelevering 
De Experttafel Minder primaire grondstoffen heeft dit najaar al een aantal concrete resultaten kunnen presenteren. Het project Bewustwording en scholing voor circulariteit voor de bouwtoelevering heeft al geleid tot een e-learningmodule Duurzaam Bouwen (link) binnen het aanbod van Hibin Opleidingen en een inspiratiedossier (link) op de website van Hibin. Verder is een onderzoeksvoorstel opgesteld dat moet leiden tot concreet inzicht in beweegredenen en circulaire doelen van opdrachtgevers op basis waarvan groothandelsbedrijven beter kunnen gaan inspelen op vragen uit de markt. Met deze drie inhoudelijke bouwstenen (basiskennis, inspiratie en inzicht in beweegredenen opdrachtgevers) gaat de Experttafel de komende tijd verder werken aan bewustwording en kennisontwikkeling binnen de bouwtoelevering. 
 
Een tweede groep Experts is aan de slag gegaan met het project Terugdringen restmateriaal op de bouwplaats. De veronderstelling was dat bedrijven klanten beter kunnen bedienen, milieuwinst kunnen boeken en kosten kunnen besparen. Onderzoek door Experts en een externe partij hebben dat bevestigd. Vervolgens is met behulp van Insert en een aantal bij Hibin aangesloten bedrijven een praktijkonderzoek opgezet dat inzicht moet geven in omvang en aard van rest- en verpakkingsmaterialen op de bouwplaats. Dat moet leiden tot inzicht in mogelijke oplossingen en een aanpak die groothandelsbedrijven kunnen gebruiken om samen met klanten effectieve oplossingen te ontwikkelen. 
 
Nieuw voor de komende periode is de mogelijke ontwikkeling van een database voor circulaire producten. De Experttafel heeft opdracht gegeven voor een eerste oriënterend onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van zo’n database.