Jeugdlonen per 1-1-2022

‹ Terug
Hibin : 17 november 2021
Met ingang van 1 januari 2022 veranderen de jeugdlonen: de leeftijdsstaffel verdwijnt, jongeren stromen sneller door naar een vakvolwassen salaris en de beloning van jongeren wordt verbeterd.
Wat gaat er veranderen? 
Cao-partijen hebben hierover in juni in het laatste cao-akkoord het volgende afgesproken: 
  • Verlaging van het aantal leeftijdstredes van vier naar twee met daarbij een trede voor 17+18-jarigen (jeugdschaal A) en een trede voor 19+20-jarigen (jeugdschaal B).
  • Voor 17+18-jarigen gaat een salaris van € 8 /uur (€ 1386 /mnd) bruto gelden uitgaande van groep 3. Dit is het salaris per 1/1/2022.
  • Voor 19+20-jarigen gaat een salaris van € 10 /uur bruto (€ 1733/mnd) bruto gelden uitgaande van groep 3. Dit is het salaris per 1/1/2022.
  • Daarnaast geldt de regel dat een jeugdige maximaal 1 jaar in zijn trede zit, dus na 1 jaar doorstroomt naar de volgende trede.
  • Dat betekent voor een 17-jarige in groep 3: een aanvangssalaris van € 1386/mnd; na 1 jaar (gemeten vanaf datum indiensttreding) krijgt hij als 18-jarige € 1733/mnd; na 2 jaar (gemeten vanaf datum indiensttreding) krijgt hij als 19-jarige het "vakvolwassen” beginsalaris (trede 0) dat hoort bij medewerkers van 20 jaar en ouder.
  • Genoemde salarissen gelden per 1/1/2022 en zullen daarna meestijgen met de cao-verhogingen.
  • De verbetering jeugdlonen geldt ook voor uitzendkrachten.
  • Human Capital Group is als systeembeheerder van het loon- en functiesysteem gevraagd een nieuwe jeugdloontabel te maken op basis van deze kenmerken.
De afspraken uit het cao-akkoord zoals hierboven genoemd, hebben geresulteerd in een nieuwe jeugdloontabel per 1 januari 2022 en 1 juni 2022. Jeugdschaal A is hierbij vastgesteld op 69% van het aanvang salaris in de vakvolwassen schaal en jeugdschaal B op 86%.
 
De nieuwe jeugdloontabel (zie hieronder) maakt onderdeel uit van de cao per 1/1/2022. Jongeren hebben per 1 januari 2022 recht op minimaal het salaris dat voor hen geldt op basis van de nieuwe jeugdloon systematiek. Dit betekent dat u hun salarissen hieraan tijdig dient aan te passen.

Snellere doorstroming
In de huidige situatie bepaalt de leeftijd (tot 21 jaar) het salaris van de jeugdige medewerker. In de nieuwe situatie is dit anders. Het salaris van de jeugdige medewerker wordt vastgesteld op basis van de leeftijd die de medewerker heeft bij indiensttreding. De salarisstappen die daarna volgen zijn niet langer afhankelijk van de verjaardag of leeftijd van de medewerker. De medewerker ontvangt een periodieke salarisverhoging (naar jeugdschaal B of het aanvang salaris trede 0) eenmaal per jaar zodra hij/zij 1 jaar in dienst is. De medewerker kan maximaal één jaar in dezelfde jeugdschaal blijven. Zodra de medewerker het aanvang salaris trede 0 bereikt, valt de periodieke salarisverhoging niet langer op de datum indiensttreding. De periodieke salarisverhoging valt dan gelijk met de overige vakvolwassen medewerkers, namelijk eenmaal per jaar op 1 maart.

Hoger loon voor alle jeugdige medewerkers per 1/1/2022
Omdat de nieuwe jeugdlonen aanzienlijk hoger liggen dan de huidige situatie, zullen de loonkosten stijgen. Onderstaande tabel geeft de verhoudingen weer tussen de huidige en herziene jeugdlonen in schaal 3. Gezien de verhoudingen voor alle schalen gelijk zijn, is de stijging in % van toepassing op alle schalen. De absolute bedragen wijken uiteraard af
 
 
Voor alle jeugdige medewerkers betekent de nieuwe jeugdlonen een vooruitgang in salaris. Voor 17- jarigen is de vooruitgang het grootst, namelijk 75% stijging (€ 593,- per maand op basis van fulltime). Voor 20-jarigen betreft het ‘slechts’ een stijging van 8% (€ 126,- per maand op basis van fulltime).

Indeling huidige werknemers in de nieuwe tabel: overgangsregeling
Bestaande jeugdige medewerkers dienen op basis van de leeftijd op 1 januari 2022 te worden ingedeeld in de nieuwe tabel. Afhankelijk van de leeftijd op 1 januari wordt het salaris bepaald, waarbij 17- en 18-jarigen worden ingedeeld in jeugdschaal A en 19- en 20-jarigen in jeugdschaal B. Na één jaar, dus op 1 januari 2023, vindt de volgende periodieke salarisverhoging plaats. Zodra medewerkers trede 0 hebben bereikt, volgen ze de reguliere periodieke salarisverhoging voor vakvolwassen medewerkers. 

Het voordeel van deze methode is dat hij eenvoudig toepasbaar is en alle medewerkers met dezelfde leeftijd op 1 januari 2022 een gelijke beloning ontvangen. 

Indeling nieuwe werknemers in de nieuwe tabel 
Nieuwe jeugdige medewerkers worden vanaf 1 januari 2022 per datum indiensttreding ingeschaald volgens de nieuwe methodiek. Na één jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding, vindt eventueel de volgende periodieke salarisverhoging (van A naar B of naar trede 0) plaats.

Nieuwe jeugdige medewerkers worden vanaf 1 januari 2022 per datum indiensttreding ingeschaald volgens de nieuwe methodiek. Na één jaar, gerekend vanaf de datum van indiensttreding, vindt eventueel de volgende periodieke salarisverhoging (van A naar B of naar trede 0) plaats.
 
Loontabel per 1 januari 2022