Handleiding invoering gewijzigde voorwaarden per 1 januari 2022

‹ Terug
Hibin : 18 november 2021
Koninklijke Hibin adviseert haar leden de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2022 toe te passen op alle verkopen aan professionele klanten. Voor de bedrijven die de voorwaarden gebruiken betekent dit dat zij tijdig een aantal maatregelen moeten nemen om ook de gewijzigde voorwaarden van toepassing te laten zijn.
U kunt de handleiding hier als pdf downloaden.

Wat betekenen de gewijzigde voorwaarden voor uw bedrijf?
  • Verwijzingsclausule
Veel bedrijven hanteren onderaan hun offertes e.d. een verwijzingsclausule. Een voorbeeld is:

Van toepassing zijn de Algemene HIBIN Verkoop  en Leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmaterialen, zoals door Koninklijke Hibin laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Amsterdam. In afwijking hiervan gelden voor consumenten de Algemene consumentenvoorwaarden. De voorwaarden worden op verzoek toegezonden.  

Door het gebruik van de verwijzingsclausule weet uw klant dat u algemene voorwaarden gebruikt en waar deze te vinden zijn.

Hoofdregel is dat de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld. Dat wil zeggen overhandigd of tevoren toegestuurd. Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op het briefpapier volstaat doorgaans niet. Zelfs niet indien deze verwijzing de mededeling bevat dat de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank o.v.v. het depotnummer en op verzoek kosteloos worden toegestuurd.

  • Tekst algemene voorwaarden op achterzijde offerte?
Er zijn bedrijven die de algemene voorwaarden op de achterzijde van hun offertepapier hebben laten drukken. Deze dient dan gewijzigd te worden.

  • Elektronische terbeschikkingstelling van algemene voorwaarden
Met elektronische terbeschikkingstelling wordt bedoeld: vermelding op de website of het meesturen van een digitale versie van het bestand bij de offerte.

Hoofdregel bij het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden is dat de voorwaarden op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking moeten worden gesteld op een zodanige wijze dat deze door haar kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Knippen en plakken volstaat niet. De wederpartij moet de algemene voorwaarden dus kunnen opslaan zodat zij deze later kan nalezen.

  • Digitale bijlage bij email
Bedrijven worden geadviseerd per 1 januari 2022 de nieuwe tekst als digitaal bestand te hanteren. Voordeel van een digitale bijlage is dat deze door de klant kan worden opgeslagen.

  • Link naar de website van Hibin
Bedrijven die in hun offertes of website verwijzen naar de algemene voorwaarden middels een digitale link, hoeven niets te doen: de voorwaarden op de website van Hibin worden per 1/1/2022 gewijzigd naar de nieuwe tekst. De voorwaarden kunnen vanaf de website van Hibin worden gedownload.
  • Gebruik Hibin-logo
In 2019 heeft Hibin een nieuw logo in gebruik genomen. Vanaf deze pagina is het logo in verschillende formats te downloaden.

  • Link naar de voorwaarden op een eigen websitepagina
Er zijn enkele bedrijven die de algemene voorwaarden op een eigen webpagina hebben geplaatst. De voorwaarden daar moeten dan per 1 januari 2022 worden gewijzigd naar de nieuwe tekst. De voorwaarden kunnen vanaf de website van Hibin worden gedownload.

  • Wat betekent dit voor uw klanten?
Voor uw klanten betekent dit dat voor hen per 1 januari 2022 in beginsel  andere voorwaarden gaan gelden. De wijzigingen hebben vooral betrekking op een nieuwe regeling voor privacy en dataverwerking. Daarnaast is er een kleine wijziging in de regeling voor het eigendomsvoorbehoud en advisering over de verwerking van de geleverde materialen.

Tijdig informeren
Wij adviseren u om uw vaste klanten tijdig te informeren over de gewijzigde voorwaarden. U zou dat bijvoorbeeld al in november kunnen doen. U kunt dit het beste doen door hen tevoren een mail te sturen met daarbij als aparte bijlage de nieuwe gewijzigde voorwaarden.

Voorbeeld aanbiedingstekst
U kunt onderstaande tekst gebruiken om klanten te informeren over de aangepaste algemene voorwaarden.
"Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt Koninklijke Hibin de algemene verkoopvoorwaarden die worden gebruikt door de bij haar aangesloten toeleveringsbedrijven.
Deze zogeheten Algemene Hibin verkoop- en leveringsvoorwaarden bouw- en afbouwmaterialen worden ook door ons bedrijf standaard gebruikt bij al onze verkopen.
De wijziging betreft een nieuwe regeling voor privacy en dataverwerking. Een en ander betekent dat ook onze algemene voorwaarden per genoemde datum zullen wijzigen. Bijgesloten treft u een digitaal exemplaar aan van de gewijzigde voorwaarden.
Nadere informatie over de nieuwe gewijzigde (branche) voorwaarden vindt u op de website van Koninklijke Hibin.

Vragen?
Het kan zijn dat u vragen heeft. U kunt daarvoor contact opnemen met Jaap Breunesse van Hibin (0620498468) of een mail sturen aan info@hibin.nl. (foto: Shutterstock)