Bouwmaterialengroothandel verwacht lichte groeivertraging

‹ Terug
Hibin : 13 oktober 2016
De bouwmaterialengroothandel is ten opzichte van afgelopen voorjaar iets minder positief over de omzetgroei. In maart werd al aangenomen dat de groei van 8,6% in 2015 zou terugvallen naar ruim 5% in 2016. Nu gaat men er vanuit dat de groei in 2016 op 4% zal uitkomen. De groei doet zich niet bij alle bedrijven voor. Bijna driekwart verwacht omzetstijging; een op de zes verwacht een lichte omzetdaling. De werkgelegenheid zal naar verwachting licht stijgen. Dit blijkt uit de twaalfde Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight. Bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben inmiddels de volledige uitkomsten van de conjunctuurmeting via email ontvangen.
Margedruk houdt aan
De omzetstijging doet zich voor in alle productgroepen. 57% van de respondenten voorziet lichte tot sterke groei in het segment hout- en plaatmaterialen. Voor ruwbouwmaterialen ligt dat percentage op 54% en voor afbouwmaterialen op 62%. Bij installatiematerialen en ijzerwaren en gereedschappen verwachten respectievelijk 42% en 44% van de respondenten groei. In eenzelfde verdeling is gekeken naar de ontwikkeling van de verkoopprijzen. Over de hele linie blijven de prijzen in de tweede helft van 2016 naar verwachting stabiel tot licht stijgend. Voor alle genoemde productgroepen ligt het percentage ondernemers dat een lichte prijsstijging verwacht, rond de 40%. 

Respondenten verwachten voor de tweede helft van 2016 over de hele linie een stijging van de inkoopprijzen. Uit de vergelijking met de verwachting ten aanzien van de verkoopprijzen blijkt dat de margedruk in de branche blijft bestaan. Van alle respondenten verwacht 70% dat de prijzen voor hout- en plaatmaterialen zullen stijgen. Voor ruwbouwmaterialen voorziet 57% een lichte prijsstijging, tegen 53% voor afbouwmaterialen, 62% voor ijzerwaren en gereedschappen en 50% voor installatiematerialen. Onder invloed van de verwachte prijsontwikkeling is de voorraadpositie voor hout- en plaatmaterialen en ruwbouwmaterialen bij een beperkt percentage (respectievelijk 30% en 27%) van de respondenten licht stijgend. Het percentage ondernemers dat het aandeel rechtstreekse levering ziet stijgen, beweegt zich, afhankelijk van de productgroep, tussen de 20 en 25%.
 
Belang zzp’ers en klusbedrijven neemt toe 
In 2016 is het aandeel nieuwbouw als onderdeel van de totale omzet toegenomen van 36% naar 39%. Renovatie en onderhoud blijven met 61% (was 64%) het meest belangrijk. Voor het eerst is gevraagd naar verdeling tussen professionele en particuliere klanten. De bij Hibin aangesloten groothandels geven aan dat 17% van de omzet van particuliere klanten komt. In de professionele markt is het aandeel van zzp’ers en klusbedrijven al gestegen tot 43% tegen 57% bij aannemers. Hout- en plaatmaterialen hebben het grootste aandeel in de totale omzet (33%), gevolgd door ruwbouwmaterialen (31%), afbouwmaterialen (23%), ijzerwaren (5%) en installatiematerialen (2%). 

De komende twaalf maanden verwacht ruim een derde de bedrijfsomvang te vergroten door autonome groei. Hogere arbeidsproductiviteit/procesinnovatie wordt ook door ruim een derde genoemd. Ook intensievere marketing (26%) en scherpere prijsconcurrentie (24%) worden vaak genoemd.

Groei werkgelegenheid
Iets meer dan de helft (59%) van de ondernemers verwacht een (lichte) toename van het aantal medewerkers. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat uit de voorjaarsmeting (56%). Bedrijven zullen naar verwachting 1,9 fte aannemen in de komende periode, waarbij 37% van de respondenten aangeeft vooral op zoek te zijn naar gekwalificeerd personeel. De groei van de werkgelegenheid zal zich vooral in het westen voordoen. Daar verwacht 63% groei, tegenover 53% in het oosten, 46% in het noorden en 44% in het zuiden.

Webverkoop in kinderschoenen
Verkoop via internet staat nog in de kinderschoenen. Bijna de helft van de respondenten (47%) is daar nog niet mee bezig. Slechts 3% haalt meer dan 10% van de verkopen via internet binnen. Voor de hele branche geldt dat 1,7% van de omzet via internet verloopt. Dat daar verandering in zal komen, kunnen we afleiden uit het feit dat 58% van de respondenten e-commerce als grootste uitdaging voor de komende maanden noemt. In de top 5 uitdagingen worden verder logistiek (40%), ICT (40%), duurzaamheid (26%) en instroom arbeidsmarkt (23%) het meest genoemd. Gevraagd naar de belangrijkste thema’s voor de komende periode, noemt 63% van de Hibin-bedrijven duurzaamheid. 

Bedreigingen
Dat de opkomst van de retail als aanbieder voor de professionele handel een belangrijk onderwerp is, bleek al uit de hoge opkomst bij het congres [Bouwgroothandel Bijeen] begin oktober, waar die vorm van branchevervaging op het programma stond. De conjunctuurmeting bevestigt dat beeld. Nieuwe toetreders in de retail, zoals Hornbach en Bauhaus, worden door 47% van de respondenten als de grootste bedreiging voor de toekomst gezien.