Cao

80/90/100 regeling

Toelichting 80/90/100-regeling

Met ingang van 1 januari 2022 geldt een 80/90/100-regeling. Wat houdt deze regeling in?

In art. 5.6 cao staat dat er per 1 januari 2022 een 80/90/100-regeling komt in de cao. Cao-partijen hebben de afgelopen maanden de huidige regeling uit de cao verder uitgewerkt. Werknemers die denken voor deze regeling in aanmerking te komen kunnen vanaf 1 december a.s. een aanvraag indienen.

Wat houdt deze regeling in en hoe en waar kunnen werknemers een aanvraag indienen? 

De 80/90/100-regeling is er voor werknemers van 60 jaar en ouder die vanwege hun gezondheid of mentale weerbaarheid moeite hebben om tot hun pensioendatum inzetbaar te blijven op een plezierige en voor de werkgever productieve wijze. Daartoe behoren ook werknemers die last hebben van een (sterk) verminderde motivatie. Het doel van de regeling is om daarmee bij te dragen aan het werkvermogen van de oudere werknemer.

Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je een advies aanvragen, waarin staat dat arbeidstijdverkorting helpt om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Dit advies wordt opgesteld door een door de cao-partijen aangewezen onafhankelijke deskundige. De werknemer kan een aanvraag indienen bij het Fonds Collectieve Belangen (FCB) van Hibin door een email te sturen naar: info@fcbhibin.nl onder vermelding van 'aanvraag duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA)'. Bij aanvraag, vermeld naam bedrijf, naam + email leidinggevende, eigen naam, functie, aantal contracturen, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. De werknemer treedt in overleg met de werkgever en informeert de werkgever voordat hij een aanvraag voor een DIA indient bij het FCB.  

Na ontvangst van de aanvraag stelt het FCB de werkgever daarvan op de hoogte. Daarin wordt verwezen naar de mogelijkheid om een zogeheten 3-gesprek aan te vragen, waarin werknemer, onafhankelijk deskundige en werkgever gezamenlijk naar oplossingen zoeken.


Voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de aan de regeling verbonden voorwaarden, zie de link naar de Q&A's hieronder.
 
80/80/100-regeling
Naast de  80/90/100-regeling is er ook een 80/80/100-regeling. Voor deze regeling geldt geen aanvraag procedure. Deze kan met wederzijdse instemming worden overeengekomen. Voor de aan de regeling verbonden voorwaarden, zie de link naar de Q&A's hieronder

Hieronder treft u de volgende informatie:

  1. 80/90/100 regeling: Q&A's
  2. 80/80/100 regeling: Q&A's
  3. Model aanvulling arbeidsovereenkomst t.b.v. 80/90/100-regeling (model A)
  4. Model aanvulling arbeidsovereenkomst t.b.v. 80/80/100-regeling (model B)
  5. Tekst artt. 5.5 en 5.6 CAO per 1/1/2022.