Aanvulling arbeidsovereenkomst 80/90/100-regeling

Aanvulling arbeidsovereenkomst inzake deelname aan de 80/90/100-regeling op grond van art. 5.6 cao Handel in Bouwmaterialen (model A)

De ondergetekenden: 

  1. Werkgever, gevestigd te (plaats), verder te noemen werkgever, en 
  2. Werknemer, wonende aan de (straat + huis nr) te (plaats), verder te noemen werknemer, in aanmerking nemende dat: 

Werknemer sinds (datum) op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam is voor gemiddeld (…) uur per week met een maandsalaris / 4 wekensalaris* van (€...). Dit huidige maandsalaris is het Oorspronkelijk Salaris. 
Werknemer heeft met medewerking van werkgever besloten om deel te nemen aan 80/90/100-regeling uit art. 5.6 cao Handel in Bouwmaterialen. Dit houdt in dat werknemer 80% gaat werken, 90% van het Oorspronkelijke Salaris betaald krijgt en er 100% pensioenpremie wordt betaald. 

Werkgever en werknemer verklaren hiermee dat zij na toepassing van deze 80/90/100-regeling het volgende in aanvulling op de bestaande arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen: 

  • Werknemer zal per (datum) werkzaam zijn voor gemiddeld (…) uur per week; 
  • Het salaris van de werknemer voor dat aantal overeengekomen uren zal (€...) bruto bedragen per maand / 4 weken*, zijnde 90% van het Oorspronkelijke Salaris. 
  • Werkgever zal aan de uitvoerder van de pensioenregeling het Oorspronkelijk Salaris opgegeven, verhoogd met de na (datum van de eerste bullit) toegekende cao-verhogingen en/of eventuele functiejaren van artikel 2.4 cao. De premieheffing gebeurt op basis van de bestaande premieverdeling.
  • De werknemer heeft recht op vakantiedagen, ATV en ouderendagen naar rato van het feitelijk aantal gewerkte uren of de ATV wordt geacht in het salaris te zijn begrepen. 
  • De werknemer wordt op een vaste dag of op vaste tijdstippen van de week vrij gesteld van het verrichten van arbeid.  
  • Alle overige arbeidsvoorwaarden blijven onverkort van kracht onder toepassing van het Reglement 80/90/100-regeling ex. art. 5.6 cao Handel in Bouwmaterialen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 
Plaats: ............................................ Datum: ............................................
Voor akkoord werkgever ............................................
Voor akkoord werknemer ........................................... 
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers