Art. 5.5 en 5.6 cao

Artikel 5.5 80/80/100-regeling

  1. Werknemers vanaf 60 jaar met 5 dienstjaren kunnen desgewenst gebruik maken van de 80/80/100-regeling: de werknemer werkt gedurende 80% van zijn werkweek, de werkgever betaalt 80% van het vóór de verkorting van de arbeidsduur overeengekomen loon en de pensioenopbouw blijft gebaseerd op 100% met toepassing van de bestaande premieverdeling. Bij deeltijd geldt de regeling naar rato. 
  2. Vakantiedagen, ATV en ouderendagen worden berekend op basis van de feitelijke arbeidsduur.
  3. Een werknemer die gebruik wenst te maken van deze regeling kan daarbij de volgende vrije dagen gebruiken: bovenwettelijke vakantiedagen, ouderendagen en/of ATV dagen die nog niet zijn ingepland of uitbetaald. De werktijden van de werknemer die gebruik maakt van de regeling moeten passen binnen het rooster van het bedrijf.

Artikel 5.6 80/90/100-regeling 

  1. Werknemers vanaf 60 jaar kunnen bij het Fonds Collectieve Belangen Handel in Bouwmaterialen een advies aanvragen ten behoeve van een aanvraag voor een 80/90/100-regeling. Dit advies wordt verstrekt door een door cao-partijen ten behoeve van deze regeling gecontracteerde deskundige. Deze maakt hiervoor een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse (DIA).
  2. Indien uit de Duurzame Inzetbaarheidsanalyse en het daarop gebaseerde advies blijkt dat verkorting van de arbeidsduur in de huidige functie van 100% naar 80% de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden, komt de werknemer in aanmerking voor vrijstelling van het verrichten van arbeid voor één dag per week. Hierbij geldt de 80/90/100-regeling: de werknemer werkt gedurende 80% van zijn werkweek, de werkgever betaalt 90% van het vóór de verkorting van de arbeidsduur overeengekomen loon en de pensioenopbouw blijft gebaseerd op 100%. Bij deeltijd geldt de regeling naar rato. 
  3. Op de 80/90/100-regeling is het Reglement Duurzame Inzetbaarheid (afdeling D, bijlage D) van toepassing.

Afdeling D, bijlage D Reglement Duurzame Inzetbaarheid

  1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.6 van de cao kunnen werknemers vanaf 60 jaar recht hebben op deelname aan de 80/90/100-regeling: de werknemer werkt gedurende 80% van zijn werkweek, de werkgever betaalt 90% van het voor de verkorting van de arbeidsduur overeengekomen loon voor die werkweek en de pensioenopbouw blijft gebaseerd op 100%. Bij deeltijd geldt de regeling naar rato. 
  2. De werknemer moet op een vaste dag of op vaste tijdstippen van de week vrij worden gesteld van het verrichten van arbeid. Hierover worden tussen de desbetreffende werknemer en zijn werkgever schriftelijke afspraken gemaakt. 
  3. Door de werkgever wordt het loon over de dagen waarop de werknemer op grond van de regeling is vrijgesteld van het verrichten van arbeid voor 50% vergoed. Daarnaast blijft de pensioenopbouw gebaseerd op 100% op grond van de bestaande premieverdeling.
  4. Vakantiedagen, ATV en ouderendagen worden berekend op basis van de feitelijke arbeidsduur.
Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers