Wet en regelgeving

Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)

De Werkloosheidswet (WW) is per 1 januari 2016 versoberd. De duur van de WW-uitkering is aanzienlijk ingekort. Vooral werknemers met lange dienstverbanden kunnen daar last van hebben. Hibin en vakbonden hebben in 2016 net als veel andere bedrijven en sectoren een afspraak gemaakt over de reparatie van deze wetswijziging1.

Deze reparatie gebeurt middels een aanvullende private verzekering naast de WW, de zgn. PAWW, en geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle werknemers die onder de cao van de Hibin vallen. Omdat deze aanvullende verzekering nog niet bestond moest speciaal hiervoor een soort private UWV worden ingericht. Hierdoor heeft de aansluiting wat langer geduurd.

Wat houdt deze reparatie in? Wie profiteert hiervan? En wie betaalt de premie van deze verzekering? 

Wat houdt de WW-reparatie voor werknemers in?
Voor een goed begrip van deze reparatie van de WW-uitkering2 , is het van belang op de hoogte te zijn van de veranderingen in de WW per 1 januari 2016.

Per 1 januari 2016 is de WW gewijzigd. Zowel de maximale duur als de opbouw is ingekort. Hierdoor wordt bij langere dienstverbanden de totale periode waarover een werknemer recht heeft op een WW-uitkering verkort. 

Voor een uitleg hiervan zie hier.

Door de aanvullende verzekering wordt bij werkeloosheid de situatie van voor 1 januari 2016 hersteld. Op grond van deelname aan de PAWW kan een (oud) werknemer met een WW- of WGA-uitkering, nadat zijn recht op die WW- of WGA-uitkering is afgelopen, nog maximaal 14 maanden elke maand een bedrag uitbetaald krijgen dat net zo hoog is als zijn eerdere WW- of WGA-uitkering.

Wie profiteert van de WW-reparatie?
Werknemers met een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering maken door de aanvullende verzekering na afloop van de wettelijke uitkering aanspraak op de PAWW. Aan het ontvangen van de PAWW-uitkering zijn verplichtingen verbonden. Voorwaarde is in ieder geval dat de werknemer premie afdraagt voor de PAWW. De werknemer maakt aanspraak op de PAWW vanaf het moment waarop Stichting PAWW de ingangsdatum voor die cao heeft vastgesteld. Dit is 1 januari 2019. Stichting PAWW toetst of de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Aanvullingsreglement. 

Bij verandering van baan stopt de verzekering, tenzij ook de nieuwe werkgever een dergelijke regeling kent.

Werkgevers die onder de cao vallen, zijn verplicht om aan deze aanvullende verzekering mee te werken en daarvoor premie af te dragen. De premie is voor rekening van de werknemer en wordt maandelijks ingehouden op het brutoloon. Op de loonstrook zal hiervoor een aparte regel worden opgenomen. 

De administratie wordt uitgevoerd door RAET. Alle werkgevers die onder de cao vallen ontvangen in december 2018 of januari 2019 hierover van SPAWW een brief. De adressen zijn afkomstig van UWV.

Wie betaalt de premie van deze verzekering? 
De premie is voor rekening van de werknemers. De premie wordt door de werkgever ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Dit is zo afgesproken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 over de versobering van de WW tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en over de private aanvulling WW en WGA.

Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en op 0,3% voor 2019. Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld. Voor 2022 bedraagt het percentage 0,2%. Voor 2023 bedraagt het percentage 0,15%. Voor 2024 bedraagt het percentage 0,08%.

Ook reparatie van de loongerelateerde WGA-uitkering (de uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid).

De duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is gebaseerd op de duur dat de werknemer recht zou hebben op een WW-uitkering. De verkorting van de duur van de WW-uitkering heeft dus ook geleid tot verkorting van de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering. Daarom wordt ook de WGA-uitkering gerepareerd middels de private aanvulling WW & WGA.

Bij wie kunnen werknemers terecht met vragen?
Op de website van de verzekeraar SPAWW staat een zeer uitgebreide lijst met Q&A’s. Mocht uw vraag daarmee niet beantwoord zijn dan kunt u gebruik maken van een vragenformulier.

1) In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 is over de versobering van de WW tussen werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat op cao- niveau middels private aanvullende verzekeringen de hoogte en duur van de WW kan worden gehandhaafd.

2) Deze verzekering heet voluit: private aanvulling WW en WGA.

Donckers, M.
Contactpersoon
Marc Donckers