Milieugerichte LCA, LCI, LCIA, ReCiPe en de beperkingen op dit moment
24.01.2023 / Minder primaire grondstoffen,

Nieuwsbericht

Milieugerichte LCA, LCI, LCIA, ReCiPe en de beperkingen op dit moment

Met de klimaatdoelen van 2030 en 2050 in zicht is het voor bedrijven steeds belangrijker om over juiste en uniforme gegevens te beschikken om de bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Daarvoor gelden verschillende meetmethoden; een daarvan die gaat over de milieu impact van producten en materialen is de milieugerichte LCA.

Wat kun je ermee?
Voor het bedrijfsleven is de milieugerichte LCA (Life Cycle Analyses) een meetmethode voor het inzichtelijk maken en het uitvoeren van milieubeleid. De uitkomst van een LCA geeft een soort van scorelijst met milieueffecten. Het geeft inzicht in de milieueffecten die spelen in de volledige levenscyclus van een product, inclusief hergebruik. Het is een handvat om de milieueffecten met voorrang aan te pakken. Ook kan bepaald worden of een maatregel effectief kan zijn de milieu impact te verlagen.

Milieugerichte LCA – Life Cycle Analyses
Milieugerichte LCA is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse. LCA bestaat uit een aantal stappen. De belangrijkste stappen zijn:

LCI - life cycle inventory
In deze stap wordt de informatie verzameld over de schadelijke stoffen die tijden de levenscyclus worden uitgestoten en de grondstoffen die gebruikt worden binnen de levenscyclus. Ook andere milieu ingrepen, zoals de productie van geluid of stank, kunnen deel uitmaken van de LCI.

LCIA - life cycle impact assessment
In deze stap worden de inventarisatiegegevens (Life Cycle Inventory results) beoordeeld. Hiermee ontstaat een beeld van de milieueffecten waarvoor het product of de activiteit direct of indirect verantwoordelijk is.

LCIA – ReCiPe
ReCiPe is een methode voor de effectbeoordeling (LCIA(life cycle impact assessment)) in een LCA(Life Cycle Analyses). Het hoofddoel van de ReCiPe-methode is het vertalen van de lange lijst met Life Cycle Inventory results (de verzameling van emissies en materiaalgebruiken gedurende de levenscyclus) naar een beperkte lijst van scores op milieu-indicatoren.

In ReCiPe worden op twee niveaus indicatoren onderscheiden: 18 midpoint indicatoren en 3 endpoint indicatoren (zie onderstaande afbeelding).

Midpoint indicatoren zijn gericht op losse milieuproblemen, bijvoorbeeld klimaatverandering, verzuring en eco-toxiciteit. Endpoint indicatoren geven een beeld van de milieuschade op een hoger aggregatieniveau, namelijk de invloed op menselijke gezondheid, biodiversiteit en grondstofschaarste. Het is in feite een manier om de invloed van de verschillende midpoint indicatoren bij elkaar op te tellen. Endpoints zijn daarom ook makkelijker te interpreteren. Het nadeel is dat de extra aggregatieslag de onzekerheid in de resultaten vergroot. Wil je meer weten over de milieugerichte LCA en ReCiPe? Volg dan deze link.

 


Figuur: Overzicht van de structuur van ReCiPe.

(bron: RIVM)

Beperkingen op dit moment
De milieugerichte LCA leent zich op dit moment nog onvoldoende voor het berekenen van de LCA voor specifiek circulaire toepassingen. Hibin zet zich samen met digiGO in om de gegevens op het gebied van circulariteit werkbaarder te maken. Lees in dit rapport van digiGO welke productkenmerken toegevoegd moeten worden.