Hoe Handel Jij?

πŸ“ Formulieren

Op deze pagina staan alle documenten weergegeven die van toepassing (kunnen) zijn voor de subsidieregeling 'Hoe Handel Jij' rondom duurzame inzetbaarheid.
Klik op de onderstaande items (downloads starten automatisch, meestal binnen 15 seconden):

Vereiste formulieren

  checklist

  format urenstaat (ingevuld)

  format urenstaat (leeg)

  sjabloon benchmark

  format individuele begeleiding

  format verklaring activiteiten

  format presentatielijst

 

Aanbevolen

  Menukaart - 'Hoe Handel Jij?'

  Presentate - Wat kan je en hoe registreer je?

  Webinar - 3 oktober 2023

 

 

 

 

Contact

Voor vragen of meer informatie, neem direct contact op

  hoehandeljij@hibin.nl