Borg

Garantiefonds

Consumenten die zaken doen met een bij Hibin Borg aangesloten ondernemer kunnen erop vertrouwen dat het project altijd wordt uitgevoerd, zelfs bij faillissement. Er is een Garantiefonds waarmee is geregeld dat in zo’n geval een collegabedrijf het project overneemt. Lees hier meer over de procedure.

1. Aanspraken op het garantiefonds kunnen worden ingediend door:
a. de consument die zijn opdrachtbevestiging heeft ingezonden;
b. de in staat van surséance van betaling of faillissement verkerende handelaar, die de bevestiging van de nog uitstaande orders heeft ingezonden;
c. Koninklijke Hibin, dat feiten als genoemd onder b. verneemt en de betreffende orders opvraagt.
Het indienen dient schriftelijke te gebeuren t.a.v. Koninklijke Hibin, HNK Ede Horapark, Bennekomseweg 41-43, 6717 LL Ede.

2. Het bureau van Koninklijke Hibin zal van geval tot geval nagaan in hoeverre de betreffende materialen alsnog uit de boedel van de betrokken handelaar verkregen kunnen worden.

3. Het bureau van Koninklijke Hibin wijst in goed overleg met de consument een handelaar aan die het overgrote deel van de bestelde materialen in zijn assortiment voert. Alvorens deze stap te nemen zal de commissie de Hibin-leden die binnen een straal van 50 kilometer rondom de woonplaats van de consument gevestigd zijn, informeren over de uitstaande order en hun bereidheid peilen om de order over te nemen conform het reglement van het garantiefonds.      

4. De handelaar wordt er door het bureau van Koninklijke Hibin schriftelijk van op de hoogte gesteld dat hij is aangewezen om de order, waarvan een afschrift wordt toegezonden, uit te voeren.

5. De consument wordt er schriftelijk van op de hoogte gesteld, dat zijn beroep op het garantiefonds al dan niet is aanvaard.
Bij aanvaarding zal de aangewezen handelaar eveneens schriftelijk bekend worden gemaakt.

6. De consument wordt verzocht een toegezonden verklaring in te vullen en te retourneren, waarmee hij/zij aangeeft dat de order is uitgevoerd en het beroep op het garantiefonds naar behoren is gehonoreerd.

7. De aangewezen handelaar zal een formulier worden toegezonden, waarop hij aangeeft voor welke consument een order op verzoek van het garantiefonds is uitgevoerd en tegen welke condities.
Het formulier geeft tevens gelegenheid een suppletie uit het garantiefonds aan te vragen.

8. Een aanvraag tot suppletie wordt door het bureau van Koninklijke Hibin beoordeeld.
Bij toewijzing zal het bureau van Koninklijke Hibin ervoor zorgen dat het toegewezen bedrag aan de handelaar wordt overgemaakt. Bij afwijzing van het verzoek zal de commissie de handelaar schriftelijk op de hoogte stellen van haar met redenen omkleed besluit.
De handelaar heeft het recht zich bij het bureau van Koninklijke Hibin tegen de afwijzing te verweren. Bij een hernieuwde afwijzing heeft de handelaar het recht binnen 4 weken bij het Bestuur van Koninklijke Hibin in beroep te gaan.

9. Jaarlijks zal het bureau van Koninklijke Hibin aan het hestuur van Koninklijke Hibin verantwoording afleggen over het beheer van de aan haar toevertrouwde gelden. De ontvangsten van het garantiefonds bestaan uit bijdragen van de gewone leden van Koninklijke Hibin.
De uitgaven bestaan uit betaalde suppleties op orders, die op verzoek van Koninklijke Hibin door handelaren zijn uitgevoerd en uit kosten, verband houdend met de uitvoering van de door het bestuur opgedragen taken. Bij de jaarlijkse verslaglegging zal een voorstel worden gevoegd inzake een eventuele nieuwe bijdrage door de gewone leden.